Información ás familias e ao alumnado dos contidos das programacións

Esta programación será presentada ás familias e se garantirá a súa accesibilidade mediante:    1.- Explicación pública dos obxectivos básicos na reunión de nais/pais de principio de curso     2.-Exposición da programación na web do colexio    3.-Información da súa localización nos folletos informativos     4.-Inclusión dos mínimos esixidos nos folletos informativos ás familias elaborados por ciclo     

Aos alumnos/as se lles informará ao comezo de cada trimestre de:     1.-Os obxectivos da materia para esa etapa do curso     2.-Dos criterios de avaliación que se seguirán     3.-Dos mínimos esixidos para a superación da materia.     

Avaliación da programación

Valoraranse:     1.- Os resultados das avaliacións e a porcentaxe de alumnado que supera os contidos da materia.    2.- Nivel de competencias acadadas.     3.-Adecuación dos contidos ao alumnado e     4.- idoneidade das actividades realizadas para acadar os obxectivos propostos.     

Programación  1º Ciclo de Ensino Primario

Curso Escolar 2007-2008

Lingua Galega     

Lingua Castelán

Matemáticas

Coñecemento 

Educación Física

Lingua Inglesa

Educación artística

Programación  2º Ciclo de Ensino Primario

Curso Escolar 2008-2009

Lingua Galega     

Lingua Castelán

Matemáticas

Coñecemento 

Educación Física

Lingua Inglesa

Educación artística

Programación  3º Ciclo de Ensino Primario

Curso Escolar 2009-2010

Lingua Galega     

Lingua Castelán

Matemáticas

Coñecemento 

Educación Física

Lingua Inglesa

Educación artística  

Educación para a cidadanía

Programación  Etapa Ensino Infantil

Curso Escolar 2009-2010

Programacións