Grupos

Educación Infantil

    Un grupo mixto de 2º ciclo con alumnado de 3, 4 e 5 anos.

Educación Primaria

    Un grupo mixto de 1º ciclo con alumnado de 1º e 2º cursos.

Alumnado

    4º de Educación Infantil (3 anos) 6 alumnos.

    5º de Educación Infantil (4 anos) 7 alumnos.

    6º de Educación Infantil (5 anos) 4 alumnos.

    1º curso de 1º ciclo de Educación Primaria 3 alumnos.

    2º curso de 1º ciclo de Educación Primaria 5 alumnos.

Profesorado

    Educación Infantil: Margarita Anido Canedo

    Educación Primaria: Rafael Rey Carpente

    Inglés: Mª Belén Vázquez Lorenzo

    Relixión: Rosa Sabel Sierra

   Audición e linguaxe: Patricia Bao Rodríguez

Dirección: Margarita Anido Canedo

Horario 2007/2008

 

De 9,00 a 14,00 horas


HORARIO DE INFANTIL

LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES
9-

Acollida individual, xogo en actividades libres ou en recantos, aprendizaxe  de hábitos de orden.

Acollida ...

Asamblea, observación de tempo, pasar lista, posta en comun da Unidade Temática . Traballo en mesa, lecto-escritura, lóxica-matemática.

Hábitos de saúde : merenda. 

*

RECREO

Hábitos de saúde e hixiene, lavado de mans, cara.

Grafomotricidade.

Hábitos de orden, recollida. Canción, despedida.

Asamblea, lecer. Obradoiros: picado, recortado, recortado, pegado, cosido. Hábitos de orden: recollida.

Psicomotricidade ou música,  ou conto e dramatización

-14 Xogos dirixidos ao aire libre. Hábitos de saúde e hixiene: lavado de mans, asamblea: comentamos a xornada. Canción,  poesía, trabalinguas.

* Relixión Católica     Xoves de 9,00 a 10,00 horas. 

 * Inglés: -  Luns de 10,10 a 11,00 horas.

              -   Xoves de 10,10 a 11,00 horas.

 

HORARIO DE PRIMARIA


Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

9,00

Lingua Galega

Lingua Castelá

Lingua Castelá

Lingua Galega

Lingua Galega

10,00

Inglés*

Lingua Galega

Ínglés*

Matemáticas

Matemáticas

11,00

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Lingua Castelá

Lingua Castelá

11,50

Merenda

12,00

Recreo

12,30

Educ. Artística

Educ. Física

Coñecemento

Educ. Artística

Educ. Física

13,15

Coñecemento

Coñecemento

Relixión#

Coñecemento

Coñecemento


*  Inglés: de 9,50 a 10,45

#  Relixión: de 13,00 a 14,00

CALENDARIO DE REUNIÓNS COS PAIS E NAIS

 Faranse a lo menos 2 reunións cos pais e nais:

 •  O principio de curso, na que se entregará o tríptico informativo das etapas polas que pasan  na adquisición da escritura.

 • O remate de curso.

 Ademais para os nenos/as de 3 anos de novo ingreso farase unha reunión en Setembro, antes de comenzar as clases para prepara-lo  período de adaptación.

 Haberá reunións sempre que as circunstancias o precisen.

 Os pais e nais do alumnado, a nivel individual, poden falar cos mestres tódolos luns de 17 a 18 horas. No caso de que os pais e nais non poidan asistir, de 13 a 14 horas.

Calendario escolar 2008-2009

Orde do 29 de maio de 2008 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2008/2009, nos centros docentes sostidos con fondos públicos

As actividades lectivas comezarán o día 11 de setembro de 2008 e rematarán o 22 de xuño de 2009.

Días non lectivos.

As vacacións de Nadal abranguerán desde o día 22 de decembro de 2007 ata o día 7 de xaneiro de 2008 ambos os dous inclusive.

Os días correspondentes ao Entroido, 23, 24 e 25 de febreiro de 2009.

As vacacións de Semana Santa abranguerán desde o día 6 ata o día 13 de abril de 2009, ambos os dous inclusive.

Día do Ensino: 20 de marzo de 2009

De libre elección polo Consello Escolar:  3 de novembro de 2008 e 4 de maio de 2009.

Aquí podes velos en forma de Almanaque.

Consello Escolar

    Representante das familias: Mª. Eva Morandeira Louro

    Representante do Concello: Florinda Duarte Gerpe

    Directora: Margarita Anido Canedo

    Profesorado: Rafael Rey Carpente

DATAS DE REUNIÓN DO CONSELLO ESCOLAR 

Principio de curso (Outubro), para aproba-la Programación Xeral Anual.

Decembro, para constitui-lo novo Consello, tralas eleccións para renovación do representante de pais/nais.

 Xaneiro, para aproba-la Xunta Económica.

 Final de curso, para aproba-la Memoria Fin de Curso.

Ademais destas datas, o Consello Escolar reuniráse as veces que o considere necesario para unha boa marcha do Centro.

MATRÍCULA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

 Orde do 17 de marzo de 2007 pola que se regula o procedemento para a admisión de alumnos en educción infantil, primaria e secundaria obrigatoria en centros sostidos con fondos públicos. (DOG do 19 de marzo de 2007)

Artigo 5º.-Adscrición de centros docentes.

1. Para os efectos de escolarización de alumnos e alumnas, sen necesidade de novo proceso de admisión, os titulares das delegacións provinciais da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, de acordo coa planificación previamente realizada para atender as necesidades de escolarización, oídos os consellos escolares municipais, a xunta provincial de directores, e logo do informe da inspección educativa, adscribirán cada un dos centros públicos de educación infantil a centros públicos nos que se imparta educación primaria, e cada un dos centros públicos nos que se imparta educación primaria a centros públicos nos que se imparta educación secundaria obrigatoria.

Artigo 6º.-Cambio de curso, ciclo, nivel ou etapa.

1. De conformidade co establecido nos artigos 5.1º e 16.4º do Decreto 30/2007, do 15 de marzo, unha
vez admitido un alumno ou alumna nun centro docente público ou privado concertado, queda garantida a súa permanencia nel ata a finalización das ensinanzas sostidas con fondos públicos que o centro estea autorizado a impartir, sen prexuízo do que a normativa vixente establece sobre requisitos académicos e de idade, de permanencia na etapa e sobre dereitos e deberes do alumnado, de tal xeito que o cambio de curso, ciclo, nivel ou etapa non requirirá un novo procedemento de admisión, agás que coincida cun cambio de centro.

Artigo 7º.-Cambio dun centro a outro ao que se estea adscrito.

1. De conformidade co prescrito no artigo 16.2º do Decreto 30/2007, do 15 de marzo, nos procedementos de admisión do alumnado en centros que impartan educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou bacharelato, cando non existan prazas suficientes, terán prioridade aqueles alumnos ou alumnas que procedan dos centros de educación infantil, educación primaria ou educación secundaria obrigatoria, respectivamente, que teñan adscritos.
2. Para os efectos de reserva de praza, os pais, nais ou titores legais do alumnado presentarán o documento que se publica como anexo I á presente orde no centro de adscrición no que pretenden continuar estudos, do 1 ao 15 de febreiro de cada ano.

Artigo 8º.-Solicitude de admisión.

1. As solicitudes axustaranse ao modelo oficial que se publica como anexo II a esta orde.
2. Este impreso será facilitado gratuitamente nos correspondentes centros docentes e poderá descargarse na páxina web da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. Xunto coa solicitude os interesados e interesadas presentarán a documentación acreditativa do requisito de idade e de estar en disposición de reunir os requisitos académicos exixidos en cada nivel educativo ou etapa.
3. Cada solicitante presentará unha única solicitude, dirixida á dirección do centro, no caso dos centros públicos, e ao titular, no caso dos concertados.
4. A solicitude presentarase no centro que se solicita en primeiro lugar. Nela poderán relacionarse ata seis centros, por orde de preferencia, que serán considerados posteriormente, no caso de que o interesado ou interesada non se admita no centro ao que vai dirixida a solicitude.
5. Na mesma solicitude os pais, nais ou titores legais deberán manifestar se desexan ou non utilizar o servizo complementario de comedor.
6. Se o alumno ou alumna non obtivese praza no centro solicitado en primeiro lugar, a dirección do mesmo ou o titular, no caso dos centros privados concertados, remitiralle a solicitude, xunto coa correspondente documentación, á comisión  de  escolarización,  que procederá a escolarizar este alumnado de acordo co que se dispón nesta orde.
7. Sen prexuízo do sinalado no apartado 4 deste artigo, as delegacións provinciais da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria poderán dispoñer que, en determinadas localidades, as solicitudes se presenten nun único centro ou dependencia.
8. Os interesados e interesadas, entregada a solicitude, terán dereito a que se lles expida unha copia ou xustificante, con data e selo, que acredite a súa petición.


Artigo 9º.-Prazo de solicitudes.

1. O prazo de presentación de solicitudes de admisión será do 1 de marzo ao 31 de marzo de cada ano, ambos os dous inclusive.
2. Cando o último día do prazo coincida con día non lectivo prorrogarase automaticamente ata o día inmediatamente seguinte que sexa lectivo.

Artigo 10º.-Solicitudes fóra de prazo.

1. As solicitudes presentadas fóra de prazo perderán prioridade en relación coas presentadas no prazo establecido e serán remitidas polo centro educativo á comisión de escolarización.
2. Os centros situados en ámbitos xeográficos sobre os que non estenda a súa competencia unha comisión de escolarización admitirán o alumnado que fixo a solicitude fóra de prazo, sempre que dispoñan de postos escolares vacantes.
3. As solicitudes de admisión fóra de prazo poderán presentarse directamente ante a comisión de escolarización ou, no seu defecto, ante o Servizo Provincial da Inspección Educativa.

Capítulo VIII
Matrícula do alumnado

Artigo 52º.-Formalización da matrícula.
1. O alumnado admitido en cada centro educativo mediante calquera dos procesos descritos nos artigos anteriores desta orde formalizará a súa matrícula nel.
2. Os prazos de formalización de matrícula serán os seguintes:
a) Do 20 ao 30 de xuño para o alumnado de educación infantil e primaria.

OBXECTIVOS ORIENTADOS Á NORMALIZACIÓN LIGÜÍSTICA

 •  Despertar no alumno/a o amor á lingua da súa comunidade.

 •  Fomenta-la lectura dos libros escritos en galego.

 •  Valorar e estima-la lingua de Galicia.

 •  Potencia-lo uso da lingua galega no entorno escolar e familiar.

 • Conmemora-lo Dia das Letras Galegas.

 A  AVALIACION

Dos nenos/as

Avalición Inicial:    En 3 anos empregarase a entrevista inicial cos pais e  nais,  e as fichas  de observación do período de adaptación, (esta última repetirase no mes de xaneiro, e compararánse os resultados).

Empregaremos a proba proposta por Emilia Ferreiro e Ana Teberovsky para evaluar en que etapa de adquisición da escritura se atopa cada neno/a. Os resultados recolleránse na plantilla proposta por estas autoras.

A avaliación será contínua e de carácter formativo tratando de detecta-las dificultades atopadas durante o proceso de ensinanza –aprendizaxe para solventalas mediante actividades de apoio.

Dos resultados deste proceso darase conta ós pais durante 3 veces no curso, coincidindo co remate de cada trimestre.

Para acada-los obxectivos propostos tanto en E. Infantil coma en Primaria é importante o traballo e maila colaboración entre pais e nais e mestres.

A avaliación contínua permitirá ós mestres unha información constante sobor do proceso ensinanza-aprendizaxe, e comprobar  se se adapta ás necesidades dos alumnos/as, permitindo os troques dos obxectivos e metodoloxías nos casos nos que sexa necesario

Da práctica docente

Trimestralmente reunirémonos e autoevaluaremos:

 • O resultado do conxunto das actividades programadas

 • A motivación e a súa adecuación

 • Os materiais empregados

 • A organización de espacios

 • A distribución dos tempos

 • A calidade das relacións con pais e nas

Nesta autoevaluación valoraremos como moi importante a opinión do observador externo, os mestres especialistas.

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES curso 2006/2007

 Este programa realizarase conxuntamente co CEIP de Herves.

 A)    Saídas:

 • Visita ó Museo de Arte Contemporáneo de Unión Fenosa (MACUF) de A Coruña, o venres 10 de outubro de 2008.

 • Visita ós Muiños da Costa de Égoa de Herves-Carral, no segundo trimestre.

 • Actividade:  Roteiro pola Costa de Dexo-Serantes en Mera-Oleiros e visita á Aula do mar, o mércores 20 de maio de 2009.


B)     Festas de Convivencia e Conmemoracións:

 • Magosto: Terá lugar en Tabeaio coa asistencia do CEIP de Herves.

 • Conmemoración da Constitución

 • Conmemoración do Estatuto de Galicia.

 • Día da Declaración Universal dos Dereitos Humanos

 • Nadal

 • Día da Paz

 • Entroido: Terá lugar no C.E.I.P. de Herves coa asistencia dos nenos/as de Tabeaio.  

 • Día Internacional da Muller Traballadora.

 • Día Mundial dos Dereitos do Consumidor

 • Semana da Prensa

 • Día do Libro

 • Día de Europa

 • Semana das Letras Galegas

 • Remate de curso

 Preescolar na casa

Durante o presente curso, o Centro colabora co programa Preescolar na casa nas actividades que se propoñen.