FONDO SOLIDARIO LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR (EDUCACIÓN PRIMARIA, ESO E EDUCACIÓN ESPECIAL).

Publicada a orde do 16 de MAIO de 20167 (DOG do 22)  para o curso 2017-2018 para:

a) Participar no fondo solidario de libros de texto para alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º E. Primaria e en 1º, 2º, 3º e 4º ESO.

b) Solicitar axudas para adquirir libros de texto para alumnado matriculado en 1º e 2º E. Primaria e en E. Especial.

c) Solicitar axudas para adquirir material escolar para o alumnado matriculado en E. Primaria, ESO e E. Especial.

Mais información.

Acceso SEDE ELECTRÓNICA XUNTA DE GALICIA Modelo de solicitude -ANEXO I-

Ver circular para as familias.

AVALIACIÓN FINAL DE ETAPA. 6º E. PRIMARIA. CURSO 2016-2017.

Ver nota informativa para as familias.

III SEMANA DA FROITA. CURSO 2016-2017

Dentro do programa de “AXUDA PARA A DISTRIBUCIÓN DE FROITA FRESCA AO ALUMNADO DE CENTROS ESCOLARES DE GALICIA”, convocado polo Fondo Galego de Garantía Agraria da Xunta de Galicia desenvolverase, do 22 ao 26 de MAIO, a 3ª Semana da Froita. É importante comunicar á titora ou ao titor, as posibles alerxias ás froitas seleccionadas.

Froitas seleccionadas: FRESA, NÍSPERO, PLÁTANO, NECTARINA e MAZÁ.

MATRÍCULA 2017-2018 (VII). LISTAXES DEFINITIVAS DE ALUMNADO ADMITIDO.

Ver listaxe.

Do 20 ao 30 de xuño abrirase o prazo para que o alumnado admitido poda formalizar a matrícula para o curso 2017-2018. Na Secretaría do Centro temos a disposición das familias os sobres con toda a Documentación necesaria para a formalización. As familias que non presenten toda a documentación nese prazo entenderase que renuncian á praza, polo que o Centro disporá da mesma para poder ofertala novamente como vacante. Máis información.

AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA EDUCACIÓN INFANTIL (CONCELLO DE VIGO). CURSO 2017-2018

Non poderán acceder ás axudas de comedor municipais o alumnado matriculado en centos docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería con competencias en materia de educación da Xunta de Galicia que cumpran os requisitos para acceder ás axudas de comedor reguladas no Decreto 132/2013 do 1 de agosto da Consellería de Cultura, Educación e O. U., como é o caso do noso Centro.

Prazo de presentación: 19 de maio ao 15 de xuño, ambos incluídos.

Lugar de presentación: No Rexistro Xeral Municipal, mediante cita previa no teléfono 010 ou 986 810 260

(Máis información e solicitudes na Secretaría do Colexio ou na Oficina Virtual do Concello na web sede.vigo.org.)

Acceso ao folleto informativo.

MENUS DO COMEDOR ESCOLAR. MAIO 2017

Secretaría Virtual (COMEDOR).

MATRÍCULA 2017-2018 (VI). LISTAXE PROVISIONAL DE ALUMNADO ADMITIDO.

Ver listaxeMáis información e documentación a presentar para a formalización da matrícula (20-30 xuño).

AVALIACIÓN FINAL DE ETAPA 6º E. PRIMARIA e AVALIACIÓN INDIVIDUALIZADA 3º E. PRIMARIA

O Real Decreto-lei 5/2016, de 9 de decembro, de medidas urxentes para a ampliación do calendario de implantación da Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (BOE de 10 de decembro), establece, no artigo primeiro, que ata a entrada en vigor da normativa resultante do Pacto de Estado social e político pola educación, a avaliación de Educación Primaria recollida no artigo 21 da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación será considerada mostral e terá finalidade diagnóstica. A selección de alumnos e centros será suficiente para obter datos representativos e as Administracións Educativas poderán elevar o número de centros participantes por riba das necesidades mostrais ou facela con carácter censual.

O venres 21 de abril comunicáronnos que, aplicando criterios estatísticos, o noso centro educativo resultou seleccionado para formar parte da mostra de 125 centros de E. Primaria de Galicia participantes nas probas de avaliación a realizar ao final da etapa de Educación Primaria (6º E. P.) correspondentes ao curso 2016/17. As probas celebraránse os días 23 e 24 de maio de 2017. As competencias avaliadas serán: matemática, lingüística (galego, castelán e lingua estranxeira) e ciencia e tecnoloxía.

Tamén os días 30 e 31 de maio de 2017, se celebrarán as probas de avaliación individualizada de 3º E.P., que teñen consideración de censuais, e polo tanto, aplicaranse a todo o alumnado escolarizado en terceiro. Estas probas teñen carácter diagnóstico, informativo e orientador para alumnado, familias, centro e administración educativa. As competencias avaliadas serán: matemática e lingüística (galego - castelán).

CIRCULAR INFORMATIVA/4. MAIO 2017

Actualización de datos para alumnado matriculado no Centro. Ver O COLEXIO (Circulares informativas). Impreso do Centro. Cor verde claro. (Lugar de presentación: Titoras/Titores).