COMEDOR ESCOLAR

       
   

É obrigatorio ser socio da ANPA O Pombal para disfrutar deste servicio.

O pagamento de 20 €/ano realizarase no momento de facer a inscripción (normalmente no mes de maio para aqueles que xa disfrutaron o curso anterior do servizo).

A inscripción farase ao longo do mes de maio, cubrindo os impresos que poden descargar desta web ou recolléndoos no local da ANPA. (Inscripción + Autorización de recollida dos nenos/as. Para o novo alumnado do CEIP O Pombal que queiran utilizar o servizo de comedor deberán facer o mesmo que tódolos demais pero no mes de marzso que normalmente é cando é a solicitude  do Centro no sistema público de educación galego.

A conta de ingreso de socio da ANPA O POMBAL:

BBVA ES74 0182 1795 4402 0156 5968

En concepto aparecerá o nome do nen@ inscrit@

O servizo de Comedor Escolar desenvolverase entre os meses de setembro a xuño.

O HORARIO do comedor será:

  O comedor funcionará dende o día 12 de setembro ata o día 22 de xuño de 14.00 a 16.00 h.

Poderase recoller os nenos-as en horario de 15:15h., 15:30h.  e a partir das 15:45h. ata ás 16:00 h. Ver as normas de comedor.

Aqueles nenos-as que non disfruten de beca de comedor aboarán a cuota correspondente ao mes en curso entre os días 1 e o 10 do mes que se abona.

A conta de ingreso do servizo de comedor é a seguinte:

BBVA ES16 0182 1795 4802 0156 2839

En concepto aparecerá o nome do neno-a e o mes que se abona.

A falta de pagamento implicará a perda da praza de comedor (ver normativa do comedor).

 

   

PREZOS DO COMEDOR ESCOLAR     2017 / 2018

Fixos (5 días/semana)

58,00 € / mes

Fixos (4 días/semana) 47,00 € / mes
Fixos (3 días/semana) 36,00 € / mes
Fixos (2 días/semana) 26,00 € / mes
Fixos (1 días/semana) 15,00 € / mes
Fixo discontinuo (1 día/semana) 6,00 € / día

Eventuais (1 día)

6,00 € / día

 
       
  Rógase comunicar a non asistencia ao comedor á dirección do centro, ben persoalmente ou por teléfono 886 12 00 87, antes das 9:15 horas.

As faltas non xustificadas continuadas ao comedor poden causar a perda da praza, tanto os becados como os non becados.

As baixas definitivas ou ausencias prolongadas terán que ser comunicadas por escrito no local da ANPA.

Ver normativa do comedor para faltas leves, graves, moi graves.

Tamén se avisará á dirección do Centro antes das 9:15h. se o neno-a precisa unha dieta especial por motivos de sáúde ( dieta branda, ...).

       
   

Para calquera información relacionada co comedor chamar ao teléfono: 652 544 971 ou ó 886 12 00 91 en horario de atención a pais

       
   

Cando recolla ao neno ou nena unha persoa diferente da súa nai ou pai deberán presentar no local da ANPA a seguinte autorización e presentar o DNI:

       
       
   
                                

SOLICITUDE DE PRAZA NO COMEDOR PARA O VINDEIRO CURSO 2017-2018

 
 
       
   
 

AUTORIZACIÓN PARA RECOLLIDA DO ALUMNADO

 
 
       
   
                                

IMPRESO DE SOLICITUDE DE COMEDOR

 
 
       
   
                                

IMPRESO DE SOLICITUDE DE AULA MATINAL

 
 
       
   

 

Normas de comedor

 

 
Requisitos para solicitar   Información de prezos
     

 


 

 
       
   
 

Podes consulta-los menús destes meses:

 

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DECEMBRO

XANEIRO

FEBREIRO

MARZO

ABRIL

MAIO

XUÑO