LEXISLACIÓN

     
     
     
 

LEXISLACIÓN EDUCATIVA

 
     
     
  REGULAMENTO DE ORGANIZACIÓN DOS CENTROS  
     
  Decreto 374/1996, do 17 de outubro (Regulamento Orgánico dos colexios) - (DOG do 21/10/1996)     
     
  Orde 22/07/1997  (Aspectos Organizativos e de funcionamento das escolas de infantil e dos colexios de primaria) - (DOG do 2/09/1997)     
     
  Orde do 17/07/2007  (Complemento da función titorial e outras funcións docentes) - (DOG do 24/07/2007)     
     
  Orde do 12/08/2010  (Catálogo de postos de traballo dos centros públicos de Galicia) - (DOG do 23/08/2009)     
     
     
     
  LOE  
     
  Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio  (LOE) - (BOE do 4/05/2006)     
     
     
     
  LONCE  
     
  Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro  (LONCE) - (BOE do 10/12/2013)     
     
     
     
  ADMISIÓN DE ALUMNADO  
     
  Decreto 254/2012, do 13 de decembro (Regulamento da admisión do alumnado en centros públicos) - (DOG do 26/12/2012)     
     
  Borrador da Orde do ...............  (Regula o procedemento de admisión do alumnado en centros públicos) - (DOG do ...................)     
     
     
     
     
  EDUCACION PRIMARIA  
     
  Real Decreto 105/2014, do 4 de setembro   (Curriculum Educación Primaria LONCE) - (DOG do 9/09/2014)   
     
  Real Decreto 1513/2006, do 7 de decembro   (Ensinanzas mínimas de Educacion Primaria LOE) - (BOE do 8/12/2006)   
     
  Decreto 130/2007, do 28 de xuño   (Curriculo de Primaria en Galicia) - (DOG do 9/07/2007)      
     
  Orde 23/11/2007  (Avaliación na Educación Primaria en Galicia) - (DOG do 30/11/2007)     
     
  Orde do 16/02/2009  (Regula a avaliación diagnóstica en Galicia) - (DOG do 23/02/2009)     
     
     
     
  EDUCACION INFANTIL  
     
  Real Decreto 1630/2006, do 29 de decembro   (Ensinanzas mínimas de Educacion Infantil LOE) - (BOE do 4/01/2007)   
     
  Decreto 330/2009, do 4 de xuño (Currículo da Educación Infantil en Galicia) - (DOG do 23/06/2009)      
     
  Orde 25/06/2009  (Avaliación na Educación Infantil en Galicia) - (DOG do 10/07/2009)     
     
     
     
  ORIENTACIÓN  
     
  Orde 06/10/1995  (Regula as adaptacións do currículo) - (DOG do 07/11/1995)     
     
  Decreto 320/1996, do 26 de xullo  (Ordenación da educación dos alumnos con n.e.e.) - (DOG do 06/08/1996)     
     
   

Orde 28/10/1996  (Regula a flexibilización da duración da escolarización obligatoria do alumnado de n.e.e e sobredotacion) - (DOG do 28/11/1996)   

 
     
  Orde 31/10/1996  (Regula a avaliación psicopedagóxica do alumnado con n.e.e. e criterios de escolarización) - (DOG do 19/12/1996)     
     
  Lei 8/1997, do 20 de agosto  (Accesibilidade e supresión de barreiras en Galicia) - (DOG do 29/08/1997)     
     
  Decreto 120/1998, do 23 de abril  (Regula a orientación educativa e profesional en Galicia) - (DOG do 27/04/1998)     
     
  Orde 24/07/1998  (Establece a organización e funcionamento da orientación educativa en Galicia) - (DOG do 07/11/1995)     
     
  Orde 27/12/2002  (Regula a escolarización nos centros publicos do alumnado con n.e.e) - (DOG do 30/01/2003)     
     
  Circular 18/2002  (Instruccións para unificar actuacións e accións prioritarias dos servicios de orientación, curso 2002-2003)     
     
  Decreto 943/2003, do 18 de xuño  (Regula a flexibilización de niveis para alumnos/as superdotados/as) - (BOE do 31/06/2003)     
     
  Lei 51/2003, do 2 de decembro  (Regula a igualdade de oportunidades das persoas con discapacidade) - (BOE do 03/12/2003)     
     
  Circular 17/2003  (Instruccións para unificar actuacións e accións prioritarias dos servicios de orientación, curso 2003-2004)     
     
  Orde 20/02/2004  (Establece medidas de atención específicas ao alumnado procedente do estranxeiro) - (DOG do 26/02/2004)     
     
  Circular 23/2004  (Instruccións para unificar actuacións e accións prioritarias dos servicios de orientación, curso 2004-2005)     
     
  Circular 20/2005  (Instruccións para unificar actuacións e accións prioritarias dos servicios de orientación, curso 2005-2006)     
     
  Circular 17/2006  (Instruccións para unificar actuacións e accións prioritarias dos servicios de orientación, curso 2006-2007)     
     
  Circular 18/2007  (Instruccións para unificar actuacións e accións prioritarias dos servicios de orientación)     
     
  Outras:  
  Resolución  22/12/2004  (Instrucción para departamentos de orientación de centros de educación especial) - (DOG do 04/01/2005)     
     
  Orde 30/07/2007  (Regula os programas de diversificación curricular na ESO) - (DOG do 21/08/2007)     
     
  Orde 13/05/2008  (Regula os programas de cualificación profesional) - (DOG do 23/05/2008)     
     
     
     
 

GALEGO

 
     
  Lei 3/1983 do 15 de xuño  (Lei de Normalización Lingüística de Galicia) - (DOG do 14/07/1983)     
     
  12 de xullo de 2003  (Cambio das normas ortográficas do galego)    
     
  Decreto 124/2007, do 28 de xuño (Regula o uso e apromoción do galego no sistema educativo) - (DOG do 29/06/2007)     
     
  Orde do 16 de xullo de 2007 (Regula os certificados oficiais acreditativos do nivel de galego: Celga) - (DOG do 30/07/2007)     
     
     
     
     
     
 

LEXISLACIÓN LABORAL

 
     
  Orde do 7/04/2008  (Permisos e licenzas do persoal docente) - (DOG do 23/04/2008)     
   

Orde do 23/06/2011  (Xornada de traballo do persoal duncionario e laboral docente) - (DOG do 23/04/2008)

 
     
     
     
 

DOCUMENTOS DE INTERÉS PARA O PROFESORADO

 
     
  Tramitación de baixas