CIRCULAR COMENZO DE CURSO 

 

    Estimados pais/nais :

   Neste comezo de curso , o Claustro de profesores/ras saúdaos e aproveita para lembrarlles a importancia de respecta-las seguintes normas para un mellor funcionamento do centro, e así conseguir unha maior calidade de ensino.

 

A XORNADA ESCOLAR será de SETEMBRO a XUÑO inclusive de 9 horas a 14 horas.

 

O HORARIO DE VISITAS ós/ás titores/ras e de atención os pais/nais será os martes de 16 a 17 horas. Pregamos que avisedes con antelación a través dos vosos fillos/as, do día de visita e que vos ciñades o día sinalado.

 Só en casos moi sinalados por requirimento do titor/ra , ou por causa moi xustificada poderá facerse a entrevista fora do horario  establecido.

Os/as pais/nais non interromperán as clases , salvo caso de urxencias. Os avisos deixaranse na conserxería

Calquera problema deberá ser  tratado sempre en primeiro lugar co titor/ra correspondente.

O Profesorado que durante este ano impartirá clases neste Centro será o seguinte:

 

EDUCACION INFANTIL

 Titor/a de 3 anos………………………………. ………. Amalia Ocampo Romero

 Titora de 4 anos………………………………. ………. Mª CArmen Vazquez Barreiro

 Titor de 5 anos…………………………………  ………Euloxio Regueira Gunturiz

Apoio Infantil.................................................................Mercedes Iglesias Aguiar

EDUCACION PRIMARIA.

Titora de 1º Curso ………………………………………. Margarita Sande Cortizas

 Titora de 2º Curso………………………………………. Elisa Dopico Bores

 Titor de 3º Curso………………………………………....Mª CArmen Barreiro Lopez

 Titora de 4º Curso……………………………………… .Juan Arribas Rguez

 Titora de 5º Curso……………………………………… .Teresa

 Titor de 6º Curso………………………………………...Francisca Lopez Veres

ESPECIALISTAS

Lengua Inglesa………………………………………… ..Purificacion Fachal Corbeira

Educación Física……………………………………….. .Manuel Romero Torrente.

Pedagoxía Terapeútica…………………………………. .Jose Carlos Pena Bellón

Relixión Católica……………………………………… ...Dolores Castro Sixto

Relixion Evanxélica........................................................Rosa Saavedra

Música.........................................................................Lara Valcuende Loma.

Orientadora compartida con el Ceip De Piñeiros (pertenece ó claustro deste ültimo) ....Elena Urtiaga EStévez

EQUIPO DIRECTIVO.

Director…………………………………………………...JOSE CARLOS PENA BELLON

Xefe de Estudios………………………………………… MANUEL ROMERO TORRENTE

Secretario…………………………………………………JUAN ARRIBAS RODRIGUEZ

                                                               Horario do Equipo Directivo

                                         Utilizade estas horas para entrevistarse co Equipo

 

  Luns

Martes

Mércores

 Xoves       

Venres

9- 10  horas

Dirección

Xefatura

Secretaría

Direccion

Xefatura

 

Direccion

Direccion

Xefatura

 

Xefatura

10- 11

Dirección

Xefatura

Secretaria

 

  

 

Direccion

 

11- 12

12 .12,30

Secretaria  

 

 

 

12,30-13,15

     

 13,15- 13,45

 XefaturaSecretaria Secretaria

Os/as pais/nais titores /ras    evitarán entrevistarse en horas de entrada, saidas, ou durante as clases así como no recreo para non entorpece-lo desenrolo normal das clases.

 

ASISTENCIA E PUNTUALIDADE.

 

Toda falta de asistencia deberá ser comunicada o titor/ra por escrito  ou ben directamente a maior brevidade posible.

Non se autorizará a saída do Centro a media sesión de ningún alumno/a sen a presencia dos seus pais/nais ou titores, que deberán cubri-lo impreso correspondente.

Pregámoslle a máxima puntualidade a hora de entrar co fin de evitar  entorpece-la marcha da clase.

Os avisos ou entrega de obxectos os/as alumnos( gorra, bocadillo...) en horario escolar deberan facerse sempre a través do conserxe , non debendo nunca interrumpi-la  clase.

A colocación en filas pretende ser unha forma de ordena-la entrada no centro ,nunca  unha forma de fomenta-la competitividade por ver quen chega de primeiro/a.

 

ASEO PERSOAL.

 

Os pais/nais deberán  traer os seus fillos  limpos e aseados extremando as precaucións  no tempo en que e usual a aparición de parásitos (piollos..).

 

BIBLIOTECA

 

Tódolos días  pola tarde a excepción dos martes a biblioteca do centro permanecerá aberta de 16 a 17 atendida polo profesor de garda nesa hora.

O Prestamo como no ano anterior frase soamente durante a xornada de mañá, e na hora do recreo.

Só poderán acudir a biblioteca os7as alumnos/a matriculados no centro.

 

  

 

 

 

                                                                                  A Dirección