PERMISOS
TIPO DE PERMISOLEXISLACIÓNDOCUMENTACIÓNRESOLUCIONDURACIONOBSERVACIÓNS
Permiso por falecemento, accidente ou enfermidade grave dun familiar

Orde 7/04/200

Artigo 3

Anexo V

Documentos xustificativos a determinar pola dirección

Dirección

Prazo 3 días

1º Grao: 3 ou 5días hábiles

2º grao: 2 ou 4 días hábiles(segundo sexa na mesma ou diferente localidade)

Retribuido. Días ininterrumpidos, agás casaso excepcionais, nos qu epoderán ser interrompidos dentro dos 15 días ao feito causante.

En caso de urxencia pode iniciarse o permiso previa comunicación verbal.

A localidade de referencia e a residencia

Permiso por traslado de domicilio

Orde 7/04/2008

Artigo 4

Anexo V

Documentos xustificativos a determinar pola dirección

Dirección

Prazo 3 días

Na mesma localidade 1 día ( 2 días en familias de 2 ou máis membros)

En distinta localidade 2 días ( 4 días)

Retribuido no marco de servizos prestados continuados. Os cambios de destino non dan dereitoa este permiso
Examenes finais

Orde 7/04/2008

Artigo 6

Anexo v. Documento acreditativo de asistenciaDirección .Prazo 3 díasDurante os días de celebración das probasRetribuido.Inclúense probas de accseo a función pública e examenes parcias eliminatorios. Tempo mínimo de viaxe de ida e volta.
Coidado fillo/a menor de 12 meses

Orde 29/o3/2006

Orde 7/04/2008

Artigo 7

Dispo. Adicional

Anexo IV

Fotocopia cotexada da partida de nacemento

Delegación

Prazo 10 dias

1 hora diaria ou acumulación correspondente(4semanas por cada fillo)retribuido
Nacemento de fillos/As que deban permanecer hospitalizados

Orde 7/04/2008

Artigo 8

Anexo V

Fotocopia cotexada da partida de nacemento.

Documentación acreditativa de hospitalización

Dirección

Prao 3 días

2 horas diariasRetribuido. As horas serán fixadas pola dirección do centro.En caso de conflito cos dereitos do alumnado as horas serán no horario complementario fixo ou no de cómputo mensual
Examenes prenatais ou preparación ao parto

Orde 7/04/2008

Artigo 9

Anexo V

Documentación xustificativa

Dirección

Prazo 3 días

Polo tempo necesarioRetribuido. Válido tamén para o conxuxe ou parella acompañante. Precisase xustificar a necesidade de facelo durante a xornada laboral.
Por taratamentode fecundación asistida

orde 7/04/2008

Artigo 10

Anexo V

Documentación xustificativa

Dirección.

Prazo 3 días

Polo tempo necesarioRetribuido. Precísase aviso previo e xustificación da necesidade de facelo durante a xornada laboral. En caso de desprazamento fórada provincia o permiso de fecundación seerá de 2 días. No gfoce en días separados nonpode rematar en venres e reiniciarse no luns seguinte.
Por accidente ou enfermidades graves

Orde 7/04/2008

Artigo 11

Anexo IV

Documento médico que acredite a enfermidade . Se é o caso copia do libro de familia e/ou certificado de convivencia

Delegación

Prazo 10 días

30 días naturais. Non pode ser inferior a 7 díasRetribuido. Aaaaaafecta á parella, familiares de 1º grao, acollidos ou conviventes. Pódeswe gozar de xeito separado ou acumulado. Precísase informe previo da inspección médica educativa.
Revisións médicas de fillo/as e de persoas maiores a cargo.

Orde 7/04/2008.

Artigo 12

Anexo IV ou V.

Documento xustificativo da necesidade de revisión dentro da xirnada laboral. Se é ocaso copia do libro de familia e/ou certificado de convivencia.

Dirección

Prazo 3 días

En revisión con certa periodicidade. Delegación

Prazo 10 días

Polo tempo necesario

Retribuido. Permiso par ausentarse do traballo para acudir a revisións médicas, para acompañar á parella, aos fillos/as, así como a persoas maiores a cargo do solicitante. Se van a ser revisións cunha certa periodiciade presentarase unha única solicitude.

Estarán xustificadas neste permiso as enfermidades leves non superiores a 3 días cando se aporte xustificación documental.

Por deber inexcusabel

Orde 7/04/2008

Artigo 13

Anexo V

Documentación Xustificativa.

 

Dirección.
Prazo 3 días
Polo tempo indispensabelRetribuido. Engádense os deberes relacionados con conciliación da vida familiar e laboral.
Por asuntos personais

Orde 7/04/2008

Artigo 14.

Anexo V

Sen xustificación

Dirección

Prazo 3 días

Até 4 díasRetribuido. " días poderán ser en días lectivos. A conceder en función das necesidades do servizo.
Por parto

Orde 7/04/2008

Artigo 15

Anexo IV.

Fotocioa cotexada da partida de nacemento

Delegación

Prazo 10 días

16 semanas ininterrompidas

Retribuido. Ampliación de 2 semanas no suposto de discapacidade do fillo/a ou por cada fillo a apartir do 2º en parto múltiple. Decanso obrigatorio nas 6 primeiras semanas. Goce simultáneo ou sucesivo co pai. POde gozarse a tempo total ou paercial( 1/3 ou 1/2 xornada)

O permiso ampliarase nocaso de hospitalización do neonato, até un máximo de 13 semanas adicionais

Por adopción ou acollemento

Orde 7/04/2008

Artigo 16

Anexo IV

Resolución admnistrativa ou xudicial do acollemento ou adopción

Delegación

Prazo 10 días

16 semanas ininterrompidas

Retribuido . Ampliación de 2 semanas no suposto de discapacidade do menos adoptado, así como por cada fillo/a en adopción múltipli( en adopcións internacionais pode iniciarse o permiso 4 semanas antes da adopción oficial..

O goce do permiso pode ser simultáneo ou sucesivo se ambos proxenitores traballna.POde gozarse a tempo total o parcial(1/3 ou 1/2 xornada)

Se fose preciso desprazamento internacional previo terase dereito a un permiso de ate 3 meses, emteiros ou fraccionados, retribuidos só coas retribucións básicas.

PaternidadeOrde 7/04/2008

Anexo V

Fotocopia cotexada da partida de nacemento.

Dirección.

Prazo 3 días

29 días naturais inninterrompidos.Retribuido. Ampliación a 35 días en partos ou adopcións múltiples.
Violencia de xénero

Orde 7/04/2008.

Artigo 18

Anexo V

Fotocopia cotexada da partida de nacemento

Dirección.

Prazo 3 días

Polo tempo necesario.Retribuido.As faltas totais ou parciais serán xustificadas polos servizso sociais ou sanitarios.
Asistencia a actividades de formación

Orde 7/04/2008.

Artigo 19

Anexos I,II,III

Delegación.

Prazo 10días(só para curso organizados por universidade, sindicatos..)

Polo tempo necesario

Cursos organizados pooos servizos centrais: a admisión xa implica o permiso(previa notificación da inspección)

Cursos dos CFR só fora do horario lectivo.

Outros(universidades, sindicatos..) solicitude con informe da dirección cun mínimo de 10 días de antelación.

ImprevistosOrde 7/04/2008

Anexo V

Sen xustificación documental.

Dirección.

Prazo 3 días

24 periodos lectivosImprevistos ou enfermidades leves inferiores a 3 días