PLANS, DOCUMENTOS, PROGRAMAS

 

 
 • Proxecto Educativo
 • Proxecto Curricular
 • Regulamento de Réxime Interno
 • Plan de Orientación
 • Plan de Acción Titorial
 • Normalización Lingüística
 • Plan de Acollida
 • Plan de Preparación para a E.S.O.
 • Programa de Introdución ás TICs.
 • Programa de Habilidades Sociais
 • Plan de Evacuación.
 • Plan de Convivencia

Regresar a Inicio