::: Paxina Web Oficial do CPI San Sadurniño - Feita en linux con software libre - Recomendamos o navegador Firefox a 800X600+ :::
CONTIDOS 3º E.S.O.
Relación dos temas tratados no curso de 3º
Matemáticas / martes 7 de marzo do 2006
 

TEMA 1: NÚMEROS RACIONAIS E IRRACIONAIS.

1. Operacións combinadas con fraccións.

2. Potencias de fraccións. Potencias de expoñente negativo.

3. Paso de fracción a decimal e viceversa.

4. Problemas con fraccións.

5. Notación científica. Uso da calculadora.

6. Clasificación dos números racionais.

7. Introducción ós radicais.

8. Representación na recta numérica.

9. Clasificación dos números reais.

TEMA 2: PROGRESIÓNS.

1. Escribir varios termos dunha sucesión a partir do seu termo xeral.

2. Progresións aritméticas: cálculo da diferencia e do termo xeral.

3. Suma dunha progresión aritmética.

4. Progresións xeométricas: cálculo da razón e do termo xeral.

5. Suma dunha progresión xeométrica.

6. Interese composto.

TEMA 3: EXPRESIÓNS ALXÉBRICAS.

1. Identidades notables: cadrado dunha suma, cadrado duna resta e suma por diferencia.

2. Reducción de expresións alxébricas.

3. División de polinomios.

4. Regra de Ruffini.

5. Factorización de polinomios.

6. Fraccións alxébricas.

TEMA 4: ECUACIÓNS.

1. Ecuacións de primeiro grao.

2. Ecuacións de segundo grao completas e incompletas.

3. Problemas de idades e xeométricos.

4. Solucións dunha ecuación de 2º grao. Discriminante.

5. Ecuacións sinxelas con x no denominador.

TEMA 5: SISTEMAS DE ECUACIÓNS.

1. Método de substitución, igualación e reducción. Método gráfico.

2. Estudo do número de solucións dun sistema.

3. Problemas con sistemas.

4. Resolución de sistemas non lineais.

TEMA 6: XEOMETRÍA.

1. Aplicación da semellanza e dos teoremas de Tales e Pitágoras á resolución de problemas.

2. Poliedros regulares. Teorema de Euler.

3. Prismas, pirámides e troncos de pirámide. Características e presentacións.

4. Cilindros, conos e troncos de cono. Características e presentacións.

5. Esfera, zona esférica e casquete esférico. Coordenadas xeográficas dun punto da superficie terrestre.

6. Cálculo de áreas e volumes.

7. Aplicación do teorema de Pitágoras para obter lonxitudes en figuras espaciais.

TEMA 7: GRÁFICAS E FUNCIÓNS.

1. Interpretación dunha gráfica.

2. Crecemento e decrecemento. Máximos e mínimos. Continuidade.

3. Deducción da expresión analítica dunha función a partir dun enunciado.

TEMA 8. A FUNCIÓN LINEAL.

1. Funcións de proporcionalidade directa e función afín.

2. Constante de proporcionalidade e pendente da recta.

3. Ecuación punto-pendente.

4. Ecuación da recta que pasa por dous puntos.

TEMA 9. A FUNCIÓN CUADRÁTICA.

1. Funcións de 2º grao. A súa gráfica.

2. Elementos da parábola.

3. Interpretación do coeficiente a.

4. Relación entre o discriminante e os puntos de corte da parábola.

TEMA 10. ESTATÍSTICA.

1. Poboación e mostra.

2. Tipos de variables estatísticas.

3. Táboa de frecuencias con datos agrupados en intervalos.

4. Gráficos estatísticos.

5. Medidas de centralización.

6. Medidas de dispersión.

7. O coeficiente de variación.

TEMA 11. PROBABILIDADE.

1. Experimentos aleatorios. Espacio e mostra.

2. Sucesos. Tipos de sucesos. Operacións con sucesos.

3. Frecuencia dun suceso. Probabilidade.

4. Regra de Laplace.


Páxina Web Oficial do CPI San Sadurniño - Feita en linux con software libre - Recomendamos o navegador Firefox a 800X600+ | Copyleft