Libros de texto (18)

LIBRO DE TEXTO 2017 / 2018

Listado dos libros de texto por etapa, esperamos que vos sexa de utilidade:

Libros de Educación Infantil 2017/2018 - > Descargar
Libros de Educación Primaria 2017/2018 -> Descargar
Libros de Educación Secundaria 2017/2018 -> Descargar

INICIO DE CLASES:  PRIMARIA E INFANTIL -> LUNS, 11 DE SETEMBRO DE 11:00 a 13:00 HORAS
SECUNDARIA -> VENRE, 15 DE SETEMBRO DE 11:00 a 13 HORAS

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR 2017/2018

No DOG do día 22 de maio de 2017 pubícase a Orde do 16 de maio de 2017 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18.

FONDO LIBROS: 3º,4º,5º,6º EP E ESO
CHEQUE LIBROS: 1º, 2º EP E EE
SOLICITUDES DO 23 DE MAIO AO 23 DE XUÑO
HORARIO DE TENCIÓN NO CENTRO 11:30 A 13:30 H

LISTAXES DEFINITIVOS ADMITIDOS 2017/2018 PRIMARIA
LISTAXES DEFINITIVOS EXCLUÍDOS 2017/2018 PRIMARIA 

 

LISTAXES PROVISIONAIS ADMITIDOS 2017/2018 PRIMARIA
LISTAXES PROVISIONAIS EXCLUÍDOS 2017/2018 PRIMARIA 

Orde do 16 de maio de 2017
Solicitude (Anexo I)

Aceptación entidade colaboradora centros concertados (Anexo IV)

Alta de novas librarías (Anexo V)

AXUDAS LIBROS INFANTIL E COMEDORES ESCOLARES - CONCELLO OURENSE 2017/18

Desde a Concellería de Asuntos Sociais do Concello de Ourense informamos de que no BOP do 15 de abril de 2017 saíron publicadas as bases e no BOP do 16 de maio de 2017 a convocatoria para a petición de axudas de libros de educación infantil e comedores escolares para o curso 2017-18.

O prazo para presentación de solicitudes será desde o 18 de maio ata o 7 de xuño, ambos os incluídos.

O lugar de presentación é no Rexistro Xeral do concello de Ourense ou por calquera medio dos establecidos no art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

As instancias pódense recoller na Oficina de Atención ao Cidadán (Praza Maior 1), tel. 988392909; na Oficina de Información do Concello (Praza Maior 1), tel. 988388100; nas oficinas municipais de cálea Bispo Carrascosa 8-baixo; na oficina do Rexistro do Concello da Praza Luís Fernández nº 2; en todas as UNIS de Asuntos Sociais, situadas en:
UNIS Couto: C/Francisco de Moure nº 2
UNIS Centro: C/Bernardino González Cachamuiña nº 11-13
UNIS Casco Lanuxe: C/Colón nº 18
UNIS A Ponche: C/Eulogio Gómez Franqueira nº4

Nos documentos adxuntos figuran os anexos I e II para cumprimentar a solicitude, o BOP no que figuran as bases e o BOP coa convocatoria das axudas.

Toda a información relativa a estas axudas tamén está publicada na páxina web do Concello (www.ourense.gal) na área de Asuntos Sociais.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS E MATERIAL 2016/2017

Listaxe de Libros de Préstamo:


  • 14/07/2016 -> Listaxes Provisional Libros de Préstamo. Primaria. Secundaria. Excluídos: EP, ESO
  • 22/07/2016 -> Listaxes Definitivas Libros de Préstamo. Primaria. Excluídos Primaria
  • 15/09/2016 -> Listaxes Definitivas Libros de Préstamo. Secundaria

Os libros de Educación Primaria e Secundaria repartiránse en Setembro. Atención aos libros de Artística, Francés e Inglés, o que se lles proporciona é o de teoría e deben mercar o Caderno de Actividades ou o Activity Book.


LIBROS DE TEXTO 2016 / 2017

Listado dos libros de texto por etapa, esperamos que vos sexa de utilidade:

Libros de Educación Infantil 2016/2017 - > Descargar
Libros de Educación Primaria 2016/2017 -> Descargar
Libros de Educación Secundaria 2016/2017 -> Descargar

Listado completo para librarías -> Descargar

AXUDA LIBROS TEXTO 2015/2016

As axudas dispoñibles para solicitar a data 3 de xullo de 2015 son:

CHEQUE LIBROS PARA 1º E 3º DE ESO -> Periodo Oridinario do 25/06/2015 ata 27/07/2015 -> Modelo Axudas libros
CHEQUE LIBROS PARA 1º E 3º DE ESO -> Periodo Extraoridinario do 02/09/2015 ata 02/10/2015 -> Modelo Axudas libros  

AXUDAS DO CONCELLO PARA LIBROS E COMEDOR

O Concello de Ourense prestará un ano máis apoio ás familias de escasos recursos económicos para afrontar os gastos do novo curso escolar 2013/2014. Descargar BOP Ourense Nº125, Sábado 1 de xuño de 2013. Información Concello de Ourense

SOLICITUDES: PRAZO E FORMA

Presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Ourense.
Prazo de presentación: do 3 de xuño ao 19 de xuño, ambos incluídos

DOCUMENTOS A APORTAR

1. Solicitude completamente cuberta -> Descargar Solicitude
2. Declaración responsable do compromiso, datos e cumprimento das obrigas
3. Fotocopia do DNI/PASAPORTE, en vigor, de todos os membros
4. Fotocopia da declaración do IRPF do exercicio anterior, en caso de non estar obrigado a presentar a declaración do IRPF deberá axuntar:

Certificado de empresa
Certificado do SEPE
Xustificación de pensión do exercicio anterior, de ser pensionista

5. Impreso de autorización para a obtención de datos tributarios
6. Informe de vida laboral completo e actualizado da Seguridade Social
7. Xustificante de ingresos das seguintes prestacións

a. Presentación por fillo a cargo
b. RISGA

8. No caso de separación ou divorcio legal, copia da sentenza e do convenio regulador, xustificantes bancarios das aportacións económicas establecidas na sentenza.
9. Certificado de empadroamento e convivencia

AXUDAS PARA LIBROS E MATERIAL ESCOLAR DE EDUCACIÓN INFANTIL

1º de educación infantil: 90 €
2º de educación infantil: 110 €
3º de educación infantil: 125 €

AXUDAS PARA COMEDOR TODAS AS ENSINANZAS

45 € AO MES

GRATUIDADE SOLIDARIA CURSO:2013/2014

OBXECTO DA CONVOCATORIA -> Orde do 30 de maio de 2013
O obxecto desta orde é convocar axudas para a adquisición de libros de texto, materiais curriculares e material didáctico e complementario destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, en educación secundaria obrigatoria ou en educación especial, en centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, no curso escolar 2013/2014. toda a información en edu.xunta.es

PRAZO DE PRESENTACIÓN
Educación Primaria e Educación Especial: do 3 de xuño ao 3 de xullo de 2013
Educación Secundaria Obrigatoria que formalice a matrícula no prazo ordinario: do 25 de xuño ao 26 de xullo de 2013
Educación Secundaria Obrigatoria que formalice a matrícula no prazo extraordinario: do 2 de setembro ao 2 de outubro de 2013

DOCUMENTACIÓN
Instancia de solicitude das axudas -> Instancia en formato pdf
Alumnado de Educación Primaria e de Educación Secundaria Obrigatoria.

a) Libro de familia no que figuren todos os membros da unidade familiar.
No caso de non ter libro de familia, ou se a situación familiar, a día 31 de decembro de 2011, non coincide coa reflectida no libro, terá que presentarse documento ou documentos acreditativos do número de membros da unidade familiar, tales como:
• Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou o convenio regulador onde conste a custodia do causante.
• Certificado ou volante de convivencia.
• Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello de residencia, que acredite a situación familiar.

b) No caso de discapacidade dalgún dos membros da unidade familiar incluídos na solicitude deberá acompañarse un dos seguintes documentos que acrediten esta circunstancia a 31 de decembro de 2011:
• Certificado emitido polo órgano competente do grao de minusvalidez cunha porcentaxe igual ou superior ao 33%,
• Resolución ou certificado emitido pola Seguridade Social de pensión de incapacidade permanente nos graos de total, absoluta ou gran invalidez, ou
• Documentación acreditativa da condición de pensionista de clases pasivas cunha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

c) No caso de situación de violencia de xénero no contorno familiar: documentación acreditativa.

Alumnado de Educación Especial

Únicamente deberá presentar a solicitude de axuda, non sendo necesario xuntar documentación algunha.

Alumnado cunha minusvalidez igual ou superior ao 65%

Só ten que presentar a certificación emitida polo órgano competente do grao de minusvalidez, xunto coa solicitude da axuda.

Os menores que se atopen en situación de garda, tutela ou atención de día pola Xunta de Galicia non terán que acreditar os datos da unidade familiar nin do nivel de renda.

A documentación que se achegue deberá ter validez no momento da presentación da solicitude.

O centro educativo poderá requirir das persoas solicitantes, en calquera momento, aclaración da documentación presentada.

Distribuir contido