Matemáticas II
Aula virtual del módulo de Ciencias Aplicadas II
Comunicación e sociedade
  • Sistemas operativos
  • Aplicaciones informáticas
  • Internet
Os resultados da aprendizaxe deste módulo son:
- Selecciona-los elementos que configuran as redes para transmisión de voz e datos, describindo as principais características e funcionalidade.
- Montar canalizacións, soportes e armarios en redes de transmisión de voz e datos, identificando os elementos en plano de instalación e aplicando técnicas de montaxe.
- Desprega-lo cableado dunha rede de voz e datos analizando o seu trazado.
- Instalar elementos e sistemas de transmisión de voz y datos, recoñecendo e aplicando as diferentes técnicas de montaxe.
- Realizar operacións básicas de configuración en redes locais cableadas relacionándoas coas súas aplicacións.
- Cumprir as normas de prevención de riscos laborais e de protección ambiental, identificando os riscos asociados, as medidas e os sistemas para previlos.