Modelos de exercicios dos que se extraerán os exames dos alumnos coas matemáticas pendentes de cursos anteriores