Exercícios relacionados coas aplicacións informáticas  do ciclo superior de administración e finanzas e do ciclo medio de xestión administrativa