Este curso permite o acceso a usuarios convidados  
Diverso material de polinomios

Estudio da continuidade e derivabilidade dalgunhas funcións

Aproximación intuitiva, páxinas interactivas, propiedades, exercicios resoltos, .... 
Exercicios e aplicacións de distintos tipos de ecuacións, inecuacións e sistemas
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.

TEMA 1 DO LIBRO DE TEXTO

Características das funcións elementais con enlace a páxinas interactivas

Este curso permite o acceso a usuarios convidados  
Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.