Avaliación

Excelente  Aprendizaxe Boa    Aprendizaxe Media Aprendizaxe Escasa  Aprendizaxe

Nota

Busca e emprego dos recursos na rede
A información correspóndese coas actividades propostas.

É interesante e amosa orixinalidade.

A información correspóndese coas actividades   propostas.

A información é insuficiente ou está desorganizada.

A información non se corresponde co solicitado.


Uso das TICs

Emprega os enlaces propostos e aporta outros así como novos materiais.

Emprega os enlaces suxeridos.

Non emprega tódos os enlaces suxeridos.

Ten dificultades para atopar os enlaces suxeridos.


Uso da lingua

Non comete erros gramaticais nin ortográficos.

Expresións con orixinalidade.
Non comete erros gramaticais nin ortográficos. Hai algún erro gramatical ou ortográfico. Hai varios erros gramaticais ou ortográficos.

Dinámica interna do grupo

Respectáronse as ideas de todos.

Axudáronse uns a outros, elaborando un resultado  de calidade.

Respectáronse as ideas de todos.

Axudáronse uns a outros

Respectáronse as ideas de todos.

Os resultados foron aceptables.
Traballo descuidado e con escasos resultados.  

Presentación Powerpoint

Moi coidada, ben redactada, e información  ben organizada.   Coidada e a información está organizada. Aceptable, pero a información está desordenada. Descuidada e a información é escasa.

 

 

Return to the Beginning