O Proceso

 

Índice de Contidos do Cuestionario de Traballo:

a.- O Día das Letras Galegas

b.- A Real Academia da Lingua Galega

c.- A biografía de Xosé María Álvarez Blázquez

d.- A súa obra.

e.- A Galicia da súa época

 

Cuestionario de Traballo

a.- O Día das Letras Galegas

          1.- Por que foi elixido o  17 de Maio para conmemorar o Días das Letras Galegas?

2.- Que organismo é  o encargado de designar os escritor@s de cada ano?

 

b.- A Real Academia da Lingua Galega

3.- Sinala en que ano se fundou a Real Academia Galega e que fins persegue?

 

c.- A biografía de Xosé María Álvarez Blázquez

          4.- Indica o ano e lugar de nacemento así como do seu pasamento.

5.- Sinala o nome doutros parentes que tamén foron escritores?

6.- Cal era a ideoloxía política de Álvarez Blázquez?  De que partido político formou parte?

7.- En que localidades residiu principalmente?

8.- Que profesións tivo?

9.- Que editoriais fundou e en que ano? 

10.- Foi membro da Real Academia da Lingua Galega? En que ano ingresou?

 

d.- A súa obra.

          11- Enumera os títulos  das súas obras e indica o ano de publicación.

         12.- Sinala a temática principal das súas obras.

 

e.- A Galicia da época

          13.- Ordena e averigua a cronoloxía das seguintes etapas históricas:

-        Reinado de Afonso XIII e Dictadura de Primo de Rivera

-        Franquismo

-        II República

-        Transición Política e Monarquía Constitucional de 1978.

 

        14.- Como repercutiu a Guerra Civil e o Franquismo na súa vida?

 

        15.- Traza un eixo cronológico e sitúa as etapas históricas e os feitos principais citados nas preguntas anteriores.

 

ETAPAS HISTÓRICAS

Ano de nacemento                                                                                                                                                                        

Ano da morte do autor

                                                                                                                                                                 

BIOGRAFÍA DO AUTOR

    16.- Corta e pega dúas imaxes sobre dito autor:

   17.- Averigua que obras de Álvarez Blázquez hai na Biblioteca do Centro e sinala o seu título, editorial, lugar e ano de publicación

 

Recursos a empregar

a.- O Día das Letras Galegas e A Real Academia da Lingua Galega

http://www.realacademiagalega.org

 

b.- Vida e Obras de Álvarez Blázqez

http://www.diadasletrasgalegas.com/homenaxeados.php

http://www.realacademiagalega.org/letters/ViewHonoredFigureWork.do;jsessionid=ACE7E2EEC8F21A322EA109194B9DBCFF?year=2008

http://www.gl.wikipedia.org/wiki/Xos%C3%A9_Mar%C3%ADa_%C3%81lvarez_Bl%C3%A1zquez

http://antoncastro.blogia.com/2007/071303-xose-maria-alvarez-caccamo-unha-conversa-sobre-o-pai.php

 

c.- A Galicia da súa época.

http://www.xunta.es/galicia2003/es/02_04_02.htm

http://www.galespa.com.ar/cronoloxia.htm

 

d.- Plantilla para a presentación en “Powerpoint”

http://xamg.xamg.googlepages.com/alvarezblazquez

Return to the Beginning