5.- AVALIACIÓN

Para avaliar o traballo desenvolvido polo alumnado coidamos pertinente fixarnos nos seguintes aspectos:

-          A busca e emprego dos recursos na rede e emprego das TICs

-          O uso correcto da lingua.

-          As relacións interpersoais dentro do grupo.

-          A limpeza, deseño e corrección na presentación do documento e na claridade da exposición das ideas.  

A modo indicativo fixámonos nos seguintes criterios:

 

Excelente aprendizaxe

Boa aprendizaxe

Media aprendizaxe

Escasa aprendizaxe

Nota

 Busca e emprego dos recursos na rede

A información correspóndese coas actividades propostas.

É interesante e amosa orixinalidade

 

 

A información correspóndese coas actividades propostas.

 

A información é insuficiente ou está desorganizada.

 

A información non se corresponde co solicitado.

 

 

Uso das TICs

 

Emprega as ligazóns propostas e aporta outras así como novos materiais.

 

 

Emprega as ligazóns suxeridas.

 

Non emprega todos as ligazóns suxeridas.

 

Ten dificultades para atopar as ligazóns suxeridas.

 

 

 Uso da lingua

Non comete erros gramaticais nin ortográficos.

Expresións con orixinalidade.

Non comete erros gramaticais nin ortográficos.

Hai algunha falta   gramatical ou ortográfica.

Hai varias faltas gramaticais ou ortográficas

 

 

Dinámica interna do grupo

 

Respectáronse as ideas de todos. Axudáronse uns a outros, elaborando un resultado de calidade. 

 

 

Respectáronse as ideas de todos. Axudáronse uns a outros.

 

Respectáronse as ideas de todos.

Os resultados foron aceptables.

 

Traballo descoidado e con escasos resultados.

 

 Presentación do traballo

 

Moi coidada, ben redactada, e  información ben organizada  

 

Coidada e a información está organizada

 

Aceptable pero a información está desordenada

 

Descoidada e os contidos son escasos.

 

 

 

Return to the Beginning