http://www.edu.xunta.es
Bienvenido
Usuario:

Contraseña:


Recordarme

[ ]
AICLE: a educación bilingüe
en Sbado, 26 Setembro 2009
por Íñigo Barreiro Lista del autor
en CENTRO
Clicks: 304

AICLE
(Aprendizaxe Integrado de Contidos e Lingua Estranxeira. cf. Educación Bilingüe)
 

 Definición e obxectivos

A expresión Aprendizaxe Integrado de Contidos e Lingua Estranxeira (AICLE) fai referencia ao ensino de calquera materia (exceptuando as de linguas) utilizando como lingua vehicular unha lingua estranxeira ou segunda lingua (L2). AICLE propón un equilibrio entre a aprendizaxe do contido e o do idioma. Os contidos non lingüísticos desenvólvense a través da L2 e, pola súa vez, a L2 desenvólvese a través do contido da materia.

No 1995 a Comisión Europea aprobou un documento sobre educación denominado “O libro branco. Ensino e aprendizaxe. Para unha sociedade da aprendizaxe”. Nel constátase que o dominio de tres idiomas comunitarios é un obxectivo prioritario, e suxire o ensino de materias curriculares nunha lingua estranxeira como vía para contribuír ao logro deste obxectivo, que é o plurilingüismo.

AICLE supón un enfoque innovador no campo da aprendizaxe. Constitúe unha tentativa para superar as limitacións dos plans de estudo tradicionais, é dicir o ensino de materias individuais, e representa unha mudanza para a integración curricular.

AICLE pretende mellorar as aptitudes na segunda lingua e potenciar o coñecemento e as habilidades nas outras áreas curriculares. Para que iso ocorra é necesario crear as condicións axeitadas tanto desde o punto de vista organizativo como pedagóxico. Cando se aplica o programa AICLE poden ser necesarios algúns reaxustamento de contidos, idioma ou tempo previstos.
 

Premisas de AICLE no que fai á aprendizaxe dunha lingua

AICLE baséase en premisas teóricas ben fundadas e experimentouse desde fai algúns anos en diferentes lugares. Moitos nenos que experimentaron AICLE en toda Europa demostran que esta aproximación á aprendizaxe tanto do idioma como da materia escolar ten éxito e que non prexudica en absoluto ao alumno. Os orzamentos de AICLE no que fai á aprendizaxe dunha lingua baséanse nunha maior cantidade e calidade de exposición do alumno á lingua estranxeira e nunha maior motivación para aprender.
 
 
  • A cantidade de exposición
A investigación sobre a aprendizaxe dunha segunda lingua demostrou que para lograr un bo nivel de competencia na L2 é necesario ter moito contacto co idioma dun modo natural. Os alumnos necesitan ter acceso espontáneo á comunicación falada, preferentemente dentro dun contexto interactivo no que poidan obter moita información sobre a estrutura e o funcionamento da lingua estranxeira.

A aprendizaxe dunha segunda lingua é un proceso longo e natural. O alumno ten que pasar necesariamente polas fases do coñecemento “imperfecto” antes de dominar os diferentes aspectos da lingua estranxeira.

Xa que AICLE garante un incremento considerable do contacto coa L2, resulta unha oportunidade única para mellorar os niveis nos idiomas que xa se están impartindo segundo o plan de estudos (neste caso o inglés).
 

  • A calidade de exposición
Porén, AICLE non se limita a ofrecer mellores condicións de aprendizaxe en termos dun maior contacto coa lingua estranxeira, senón que ese contacto debe ter unhas certas calidades: este sistema esixe un estilo de ensinar interactivo. Isto significa que os estudantes teñen máis oportunidades de participar verbalmente xa que se produce interacción na L2 co profesor e os outros estudantes. Desta maneira os estudantes poden poñer en práctica os seus coñecementos do idioma e están obrigados a ampliar os seus recursos lingüísticos para poder responder ás esixencias dos contidos que están aprendendo.

Ademais, utilizar a lingua estranxeira para captar os contidos impartidos require unha profundidade no proceso de aprendizaxe que leva a un mellor aprendizaxe do idioma. Cando se utiliza unha L2 para entender e aprender calquera materia, unha ampla gama de procesos cognitivos actívanse na L2. Isto é o que ocorre normalmente na lingua nativa. É precisamente a través do proceso de aprender, pensar e comunicar un tema de contido non lingüístico, que o neno pequeno e máis tarde o neno maior adquire plena capacidade na súa lingua materna.
 

  • A motivación para aprender
Finalmente, AICLE baséase na motivación intrínseca. O alumno involúcrase en actividades que lle parecen interesantes, cheas de sentido, ao mesmo tempo que utiliza o idioma.

Noutras palabras, AICLE proporciona unha multitude de oportunidades para que se produza a aprendizaxe incidental: ese tipo de aprendizaxe que ocorre cando a atención do alumno se centra en algo diferente do que se ensina. Demostrouse que a aprendizaxe incidental dun idioma é moi eficaz, profundo e duradeiro. Complementa de maneira positiva a aprendizaxe intencionado que se produce tipicamente no aula, ao cal non pretende substituír. De feito as extensas investigacións realizadas durante 20 anos sobre a experiencia da inmersión lingüística en Canadá demostran que, se non hai un ensino do idioma formal paralelamente á inmersión, os alumnos non acadan un dominio completo da segunda lingua.
 

Que tipo de materias?

Pódese ensinar calquera materia nunha lingua estranxeira, aínda que cada disciplina proporciona vantaxes diferentes e algunhas son máis aptas para grupos específicos de alumnos. Hai disciplinas que se basean sobre todo na comunicación verbal e outras nas que se empregan a comunicación non verbal para aclarar e integrar o contido que se presentou verbalmente. No primeiro grupo temos disciplinas como a historia. No segundo grupo temos materias como a música.

Pódese ensinar lingua incluso a un nivel moi básico utilizando, por exemplo, un atlas para facer unha lista das capitais dos países europeos e sinalándoas no mapa (Roma é a capital de Italia, ou A capital de Italia é Roma).
Web basada en e107, baixo os termos de GNU Licencia GPL.
Tradución do xestor CMS ó galego por Marta Pérez Murado, Carlos Vilaboa Díaz, Xabier Díaz Fernández e Dolores Varela Salgueiro

IES Leiras Pulpeiro R/ Orquídea, 45 Lugo Tlf: 982-203427 Fax: 982-203486
Email: ies.leiras.pulpeiro©edu.xunta.es Webmaster: webmaster.leiras©gmail.com