Cuestións para repasar estatística. 04

Volver ˇ men˙ principal.

 

Tes que encher os ocos que aparecen nas seguintes táboas. Cando remates pulsa o botón "Comprobar respostas". As respostas correctas pasarán a formar parte do texto, para o caso das incorrectas deberás intentalo de novo.

Completa a seguinte táboa na que se mostran algúns datos, correspondentes á materia de Matemáticas, obtidos polo alumnado de 3º de ESO.
 
Homes Mulleres
Suspensos 15
Aprobados 21 47
43
 

 

A partir dos resultados obtidos anteriormente, enche agora a táboa que se mostra a seguir. Nela figurarán os resultados da táboa anterior expresándoos utilizando porcentaxes (nos resultados que non sexan números enteiros, debes facer un redondeo na cifra das centésimas. As partes enteira e decimal dun número separaranse escribindo unha coma na parte de abaixo):

 
Homes Mulleres
Suspensos % % %
Aprobados % % %
% % 100%
 

 

Volver ˇ men˙ principal.