Cuestións para repasar estatística. 07

Volver ó menú principal.

 

Debes ler a columna da esquerda e, tendo en conta as informacións que se dan nela, emparellar, na columna da dereita, cada parámetro ou frase co valor numérico que lle corresponda

Gráficos de frecuencias absolutas

A seguir represéntanse os graficos de frecuencias absolutas e frecuencias absolutas acumuladas que se obtiveron a partir da táboa na que se resumiron as cualificacións acadadas por 100 estudantes nunha certa asignatura:

A partir da observación destes gráficos, debes emparellar correctamente, na columna da dereita, o nome de cada parámetro ou cada afirmación co valor numérico que lle corresponda.

Percorrido =
Desviación Típica =
Media =
Moda =
Mediana =
Porcentaxe de aprobados =
Coeficiente de variación =
Percentil 90 =
Porcentaxe de estudantes con cualificación igual a 5 :
Porcentaxe de estudantes con cualificación superior a 6:

 

Volver ó menú principal.