Cuestións para repasar estatística. 10

Observa as seguintes gráficas, correspondentes a tres distribucións. As tres teñen a mesma media pero diferentes desviacións típicas.
Emparella cada frase co valor numérico que lle corresponda.

 

Volver ó menú principal.

 

 

 

Media das distribucións=
Desviación Típica da Distribución A =
Desviación Típica da Distribución B =
Desviación Típica da Distribución C =

 

Volver ó menú principal.