EXERCICIOS DE ORTOGRAFÍA

Completa as seguintes palabras con b ou v.
aogado---------------------------- iscoito
aleirar---------------------------- eira
arallar----------------------------carallo
icar ----------------------------éedo
acaloura ----------------------------escornacaras
orallo ----------------------------saraia
ouear ----------------------------caorco
imio ----------------------------rinde
ida ----------------------------graata
erruga ----------------------------asoira
arrer ----------------------------deer
ourar ----------------------------oloreta
fele ----------------------------ermello
reentar ----------------------------reelión
ernizar ----------------------------polo
poo ----------------------------esarar