EXERCICIOS DE ORTOGRAFÍA

Completa as seguintes palabras con -cio ou -zo
Anun
Cansa
Espa
Pre
Prexuí
Comer
Menospre
Propi
Silen
Xuí
Ter
Anda
Despre
Servi