Código de Cores das Resistencias

Selecciona as cores da resistencia fixa para coñecer o seu valor:

  tolerancia: