ABAIXO

ASOCIACIÓN DE PAIS E NAIS DE ALUMNOS

 

Presidenta: Rosario Sánchez Parga

Vicepresidenta:

Secretaria:

Tesoureira:

Vocais:

 

Cuota anual de Inscrición:

Tarefas que realiza

·        Organización, xestión e control das actividades extraescolares.

·        Asesoramento dos asociados/as  respecto a temas educativos.

·        Defensa dos intereses dos asociados 

·        A renovación de cargos realizase cada catro anos.

·        A labor principal da asociación é enriquecer a educación dos alumnos do colexio promovendo actividades extraescolares.

·        Colaboración nas actividades do centro: Os pais e nais colaboran normalmente dunha forma activa en todas as actividades colectivas que se realizan no colexio participando coa súa presencia en moitas delas: Entroido, Festivais, Nadal ...

                                                                            ARRIBA