ABAIXO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL 2007 - 2008

 

ÍNDICE

 

2. O CENTRO E O SEU ENTORNO

3. OBXECTIVOS XERAIS DO CENTRO

4. OBXECTIVOS XERAIS POR CICLOS E ÁREAS 5. ÓRGANOS DE GOBERNO 6. ORGANIZACIÓN DO PROFESORADO
7. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 9. HORARIOS
10. PROCESO DE AVALIACIÓN 11. MEDIOS PARA LEVAR A CABO O PROCESO EDUCATIVO 12. REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO
13. PLANO DE AUTOPROTECCIÓN 14. CALENDARIO DE REUNIÓNS  

 

 

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL

DO CENTRO PARA O CURSO 2006-07

 

1. INTRODUCCIÓN

 

            O Centro de Educación Infantil e Primaria "O CASTIÑEIRO"  de Laza elabora o Plan de traballo a seguir ó longo do curso escolar 2006-07 procurando adaptalo no posible ós condicionantes propios do Centro e do alumnado.

 

            Ó fixárense os obxectivos, así coma os medios para os acadar, e o desenrolo das actividades dirixidas á consecución dos fins propostos, preténdese, que o Plan sexa a canle principal do proceso educativo tendente a unha formación integral para tódolos alumnos adaptándoa no posible ás aptitudes e capacidades individuais.

 

            Os recursos dispoñibles, o desenrolo das actividades e os resultados obtidos son analizados cada principio de curso para sometelos ás novas esixencias da vida social e cultural na que estamos mergullados.

 

            Terase tamén en conta a incentivación dos valores humanos do neno que motivarán e orientarán as súas inquedanzas de cara á vida profesional e social.

 

            O presente Plan de traballo é o resultado da tarefa coordinada do Claustro deste Centro, encamiñado sempre de cara ó neno para acada-lo seu mellor e mais completo desenrolo integral.

 

   

2. O CENTRO E O SEU ENTORNO

            O colexio de Ensino Infantil e Primaria "O CASTIÑEIRO" de Laza está emprazado no barrio do Castiñeiro na vila de Laza, capital do concello do mesmo nome.

 

            2.1.- O entorno:

            Xeográficamente o concello de Laza, cunha superficie de 216,3 Km, e cuns dous mil habitantes, presenta unha morfoloxía moi montañosa e acusada, con pendentes superiores ó 15% na maioría do chan e o 30% en grandes zonas. Destaca, pola contra, a depresión do Val do Támega, estreito ó principio e progresivamente aberto ó tempo que o curso do río vai avanzando.

            O concello de Laza está conformado por dúas zonas perfectamente delimitadas: O val e a montaña.

            O val cunha altitude media de 450m, definido polas marxes do río Támega en torno ó que se asentan o 60% dos habitantes cos núcleos de poboación máis grandes, entre eles Laza.

            A montaña, que supera os mil metros de altitude por Camba, cun total de once lugares nos que residen caseque un millar de almas.

            O clima, nos seus aspectos mais xerais, encádrase dentro das características do oceánico degradado, con tendencias continentais. A pluviosidade é abondosa, acada unha media anual superior ós 950mm. As oscilacións térmicas son relativamente amplas: as xeadas abondan nos invernos, a neve pode verse nas montañas gran parte desta estación; os veráns, pola contra, son calorosos.

            No marco sociocultural atopámonos en Laza cun concello de carácter rural, no que as actividades tradicionalmente incluídas nos sectores secundario e terciario (industria e servicios) teñen escasa importancia, limitándose a algunhas industrias artesanais de explotación familiar.

            Estamos ante unha zona eminentemente AGRÍCOLA-GANDEIRA, carente de industrias. A súa economía está baseada nas pensións da terceira idade, que dan para paga-lo censo ata acada-la pensión de xubilación.

            No eido cultural, cabe reseñar as carencias: non hai biblioteca pública (funciona a da Asociación 3 de maio); non hai ximnasio nin clubs federados; non existen centros para continuar estudios...

            Cabe destacar, nembargantes, o fondo arraigo de tradicións ancestrais como o antroido ou festas coma as do Santo Cristo e outras.

            Está a funcionar o pavillón polideportivo, inda que queda algo afastado do recinto escolar, que pode canalizar un pouco as arelas deportivas da xuventude da bisbarra.

 

            2.2.- O recinto escolar

            O recinto escolar onde está ubicado o Centro ten unha extensión máxima aproximada duns cinco mil metros cadrados. Hai que distinguir nel o Grupo Escolar, as Escolas Vellas, a caseta de Deportes e a zona non edificada.

            O grupo, que é o edificio principal, está situado ó Norte do recinto e está conformado por dúas plantas.

            Na primeira planta, a dos servicios, están a cociña coa despensa e o comedor escolar, secretaría, biblioteca, laboratorio, sala de profesores, sala de audio visuais, aseos de alumnos e mestres, aula de Educación Infantil e patio cuberto.

            Na segunda planta están as aulas de primaria e os aseos de nenos e nenas.

            Nas Escolas Vellas , unha das alas está como almacén do colexio e vivenda e a outra  ala está a disposición da A.P.A.

A Caseta dos deportes, para gardar material deportivo, está anexa ás escolas vellas. O resto do material deportivo gárdase noutra caseta onda o patio cuberto.

            A parte non edificada está adicada a xardín en gran parte e hai unha cancha polideportiva de 40x20 metros.

 

            2.3.- Servicios complementarios

            Encádranse dentro deste sector os servicios de comedor, transporte e servicios médicos.

            O comedor escolar, a súa encargada é Marñia Fernández Ferrón e hai varios profesores que colaboran con ela. É utilizado por un total de 35 comensais dos que 22 son alumnos de transporte, a estes teremos que añadir aqueles nenos que sendo de Laza quixeran quedarse no comedor pagando, que neste momento son 8  e o resto profesores, encargada, e persoal laboral de cociña.. Tódolos pais recibirán a través da encargada información da comida dos seus fillos cos menús de cada mes.

            O transporte escolar que é utilizado por 22 alumnos procedentes de distintas parroquias do entorno é realizado por autocares da empresa ANPIAN e unha furgoneta tamén da mesma empresa.

            O servicio médico integrado por dous médicos e unha enfermeira.

 

   

3. OBXECTIVOS XERAIS DO CENTRO

 

            3.1.- Obxectivos

·        Valorar e estima-las linguas da nosa comunidade, facendo un uso delas en   tódalas situacións que o requiran, respectando sempre ós demáis.

·        Fomenta-lo gusto pola lectura e desenrolar a comprensión lectora.

·        Expresarse oralmente e por escrito en galego e castelán, con coherencia, corrección e creatividade.

·        Facer uso das linguaxes oral e escrita como instrumento para a comprensión, análise e organización de feitos e saberes de calquera tipo.

·        Prestar especial atención ó cálculo matemático.

·        Mellorar o funcionamento xeral do centro, non só a nivel académico senón tamén a nivel de comportamento, orden e valores.

·        Coñecer, apreciar e disfrutar do patrimonio cultural do seu entorno (e do país), participando na súa conservación, mellora e difusión sen menospreciar a outros pobos e culturas.

·        Inculcar nos nenos o respeto á Natureza e a importancia da conservación da mesma.

·        Adoptar actitudes positivas e comprometedoras na construcción dun mundo máis xusto e solidario.

 

 

            3.2.- Medidas e recursos para a súa consecución

 

·        Promover a lectura e o uso da biblioteca por parte dos titores e profesores de galego e língua española.

·        Levar control dos libros e comprobar a súa comprensión por medio dunha ficha.

·        Nas clases de matemáticas, adicar algún tempo ó cálculo mental.

·        En épocas coma o entroido inculcarlle a importancia das tradicións deste pobo, da súa cultura e do seu patrimonio.

·        profesor subirá ó tocar o timbre e esperará na clase ó seu grupo de alumnos.

·        Ninguén saíra da clase ata que soe o timbre e cada profesor velará para que a saída sexa ordenada.

·        Facer campañas de recollida de pilas e si fora posible por parte do Concello, tamén de papel.

·        Nas saídas ó campo, velar pola limpeza do lugar.

 

4. OBXECTIVOS XERAIS POR CICLOS E ÁREAS

 

         4.1.- Obxectivos xerais de Ed.Infantil

 

 

 

 

            4.2.- Obxectivos xerais do 1º Ciclo

                   Tendo en conta que neste ciclo priorizamos a adquisición de destrezas instrumentais básicas é necesario resaltar os seguintes obxectivos:

 

4.2.1.- Lingua galega e castelá

 

4.2.2.- Área de  matemáticas

 

4.2.3.- Área de coñecemento do  medio.

 

            4.3.- Obxectivos xerais do 2º Ciclo de Primaria

        

         4.3.1.- Introducción

               Neste ciclo de educación primario poñeremos tódolos esforzos necesarios, para que en tódolos ámbitos, sexa unha etapa agradable e positiva.

Daremos prioridade á aprendizaxe das capacidades básicas: comprensión e expresión lecto-escritoras que consideramos os pilares ou portas que levarán ós nosos individuos ó desenvolvemento de actitudes positivas entre eles e na sociedade. Trataremos de crear as condicións necesarias para conseguir o desenvolvemento equilibrado para cada neno e nena.

 

            4.3.2.- Obxectivo xeral

 

 

            4.3.3.- Obxectivos.

 

            4.4.- Obxectivos xerais do 3º Ciclo de Educación Primaria

 

            Durante o curso 2007-08 os obxectivos xerais a acadar no terceiro ciclo de Ed.Primaria son os seguintes, por áreas:

 

            Matemáticas

           

            Lengua Castellana

 

     Coñecemento do medio

·        Localiza-los principais órganos do corpo humano.

·        Recoñece-las funcións e procesos dos sistemas locomotor, nervioso-dixestivo, circulatorio, excretor e reproductor do ser humano.

·        Comportarse de acordo os hábitos de saúde e hixiene personal.

·        Identifica-los distintos sectores de producción.

·        Mostrar unha actitude de rexeitamento ante actuacións que deterioran o medio ambiente.

·        Fomenta-lo respeto cara a naturaleza.

·        Recoñece-las características propias dos animais (vertebrados, invertebrados, reproducción, etc...) e das plantas, e valora-la súa existencia e a relación existente entre os seres vivos e o seu medio (Ecosistema).

·        Identifica-las principais fontes de enerxía.

·        Coñecer as principais características do mundo mineral.

·        Coñece-los relevo, ríos de Galicia, España e de Europa e a súa relación cos distintos climas, e coa flora de cada país ou rexión.

·        Interpretar mapas, planos, gráficos, etc.

·        Coñece-los principais  feitos históricos e súa cronoloxía.

·        Recoñecer as culturas clásicas e súa importancia.

·        O século XX  seus principais acontecementos e súa influencia no noso mundo.

 

     Lingua e literatura galegas

·        Comprender o sentido de manifestacións orais e escritas.

·        Producir textos escritos de diferente tipo coa axeitada estructura gramatical dentro do seu nivel.

·        Empregar o vocabulario axeitado a cada situación e mostrar interese por aumentalo para comunicarse en tódolos ámbitos.

·        Distinguir e utilizar con corrección as distintas categorías gramaticais.

·        Presentar unha actitude crítica fronte a usos discriminatorios da lingua galega e asimesmo valorar a presencia do noso bilingüismo.

·        Ler con fluidez e comprensión utilizando a linguaxe oral e escrita como instrumento de comprensión.

·        Utilizar progresivamente a linguaxe oral e escrita como instrumento de actividades de ensinanza-aprendizaxe en tódalas áreas.

·        Fomenta-lo uso do Galego en situacións cotidianas e alleas ó entorno da clase.

·        Valorar a colaboración e participación dos alumnos nos traballos en pequenos grupos.

                  

 

            4.5.- Obxectivos xerais de Ed.Musical para Infantil e Primaria

 

            OBXECTIVOS XERAIS:

           

           

 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS:

            A) LINGUAXE MUSICAL E RITMO:

        

         B) RITMO E PROSODIA

 

 

 

            C) MELODIA E ARMONIA

 

            D) CREATIVIDADE E IMPROVISACIÓN

 

            E) O RITMO A TRAVÉS DO MOVEMENTO E PSICOMOTRICIDADE

 

            F) AUDICIÓN MUSICAL

 

            G) FORMACIÓN VOCAL E ACTIVIDADE CORAL

 

            H) FORMACIÓN INSTRUMENTAL

 

            I) HISTORIA DA MÚSICA

 

 

            J) FOLKLORE MUSICAL

 

4.6.- Obxectivos xerais de Relixión para Infantil e Primaria

        

         OBJETIVOS ED.INFANTIL (3 e 4 años)

           

            OBJETIVOS ED. INFANTIL (5 años)

 

 

 

            OBJETIVOS 1º CURSO

           

           

 

OBJETIVOS 2º CURSO

 

 

 

OBJETIVOS 3º CURSO

 

            OBJETIVOS 4º CURSO

 

            OBJETIVOS 5º CURSO

 

            OBJETIVOS 6º CURSO

 

            4.7.- Obxectivos xerais de Inglés.

 

OBXECTIVOS INGLÉS INFANTIL

 

OBXECTIVOS XERAIS DE PRIMARIA.

 

 

OBXECTIVOS 1º CICLO

 

 

 

 

OBXECTIVOS  2º CICLO

 

Comunicación Oral : 

·        Comprender de forma global mensaxes sinxelas, acompañadas de apoio   visual, gráfico ou mímico, e baseadas nos contidos propios do ciclo.

·        Producir mensaxes orais sinxelas, baseadas en situacións de clase.

·        Recoñecer os aspectos sonoros, rítmicos e de entonación específicos do inglés.

·        Utilizar estratexias de comunicación non verbais ( debuxos, mímica, xestos, etc... ).

·        Usar fórmulas habituais de interacción social ( saudar, pedir obxectos, ....).

 

Comunicación Escrita :

·        Ler de forma comprensiva textos curtos e sinxelos, adaptados ós contidos do ciclo e previamente traballados de forma oral.

·        Desenvolver o gusto pola lectura de sinxelos libros en inglés, relacionados cos temas traballados no ciclo.

·        Producir textos escritos curtos e sinxelos, adaptados ós contidos do ciclo, e previamente traballados na clase.

·        Recoñecer a relación entre a pronuncia e a representación gráfica das palabras.

 

 

Compoñente Sociocultural :

 

                               

·        Espertar a curiosidade dos nenos por coñecer algúns aspectos socioculturais, propios dos países anglosaxóns, relacionados co seu mundo e os seus intereses ( festas costumes, moedas, bandeiras, deportes, hábitos alimenticios, horarios, ...).       

·        Manifestar respecto polas diferencias socioculturais dos falantes dalingua inglesa.

 

 

OBXECTIVOS  3º CICLO

 

Comunicación Oral :

·        Comprender textos orais sinxelos, sobre temas familiares e de interese para o alumno.

·        Producir mensaxes orais breves, baseados nos contidos  propios do ciclo.

·        Identificar e reproducir os sons e as pautas de ritmo e entonación específicos da lingua inglesa.

·        Utilizar expresións de relación social axeitadas ó contexto e ó destinatario.

·        Usar con precisión o léxico referente ós temas traballados na aula.

 

Comunicación Escrita :

·        Ler de forma comprensiva textos breves, adaptados ós contidos do ciclo.

·        Desenvolver o gusto pola lectura de sinxelos libros en inglés, relacionados         cos temas traballados no ciclo.

·        Producir textos escritos sinxelos, adaptados ós contidos do ciclo ( tarxetas,    postais, cartas, ...).

·        Utilizar con precisión o léxico referente ós temas traballados na aula.

·        Usar expresións de relación social axeitadas ó contexto e destinatario.

·        Extraer información específica de textos escritos, de contido cercano ós seus intereses.

 

Compoñente Sociocultural :

·        Relacionar a propia experiencia cos aspectos socioculturais dos países     anglosaxóns.

·        Amosar actitudes respectuosas polas diferencias socioculturais dos falantes  da lingua inglesa.  

 

            4.8.- Obxectivos xerais de E.Física para Primaria

 

·         Coñecer e valora-lo seu corpo e a actividade física como medio de exploración e disfrute das súas posibilidades motrices de relación cos demais e como recurso para organiza-lo tempo libre.

·        Adoptar hábitos de hixiene, de alimentación, de posturas e de exercicio físico, manifestando unha actitude responsable cara ó seu propio corpo e de respecto ós demais, relacionando estes hábitos cos efectos sobre a saúde.

·        Regular e dosifica-lo seu esforzo chegando a un nivel de autoesixencia acorde coas súas posibilidades e a natureza da tarefa que se realiza, utilizando como criterio fundamental de valoración dito esforzo e non o resultado obtido.

·        Resolver problemas que esixan o dominio de patróns motrices básicos adecuándose os estímulos perceptivos e seleccionando os movementos, previa valoración das súas posibilidades.

·        Utiliza-las súas capacidades físicas básicas e destrezas motrices e o seu coñecemento da estructura e funcionamento do corpo para a actividade física e para adapta-lo movemento ás circunstancias e condicións de cada situación.

·         Participar en xogos e actividades establecendo relacións equilibradas e constructivas cos demais evitando a discriminación por características persoais, sexuais e sociais, así como os comportamentos agresivos e as actitudes de rivalidade nas actividades competitivas.

·        Coñecer e valora-la diversidade de actividades físicas e deportivas e os contornos nos que se desenvolven, participando na súa conservación e mellora.

·        Utiliza-los recursos específicos do corpo e do movemento para comunicar sensacións, ideas e estados de ánimo e comprender mensaxes deste xeito.

4.8.1.    Primeiro Ciclo.

O  obxectivo primordial deste ciclo é desenvolver patróns de movemento básicos eficientes, que sirvan a tódalas tarefas motrices da vida, sendo un adianto e base dos deportes e doutras actividades motrices que se irán logrando nos vindeiros anos de escola.

Neste ciclo teremos como obxectivo desenrolar nos alumnos-as as seguintes capacidades:

·        Explora-las posibilidades e limitacións de movemento do propio corpo.

·        Afianza-lo esquema corporal e a discriminación e representación do propio corpo, identificando as distintas partes en si mesmo e nos demais.

·        Tomar conciencias das diferentes patés do corpo que están implicadas no movemento.

·        Recoñecer esquerda e dereita propias.

·        Experimentar sensacións de equilibrio e desequilibrio en situacións próximas ás  habituais tanto en estático como en movemento.

·        Desenvolver de xeito global as capacidades físicas e habilidades motrices en situacións de xogo e nun entorno próximo.

·        Explora-las posibilidades e limitacións globais do movemento atendendo ós desprazamentos, saltos e xiros, así como á flexibilidade.

·        Desenrolar a coordinación dinámico-xeral, mellorar e fundamentar conceptos de dentro-fora, dereita-esquerda, etc... Apreciar nos desprazamentos a velocidade, as distancias e o sentido dos mesmos, traballar con estímulos visuais e auditivos e coñecer as limitacións e aptitudes propias frente ó exercicio simple.

·        Intenta-la resolución de problemas motrices sinxelos, cambiando condicións das que o alumno-a sabe facer.

·        Fomenta-la elaboración de esquemas motores novos ( golpear, tirar, reptar ) e aplicalos xa coñecidos ( agatuñar, correr, saltar ).

·        Desenvolve-las capacidades de expresión e de creación a través das formas básicas, polo manexo do corpo dun modo libre, espontáneo, individual e en grupo.

·        Recoñecer distintas cualidades de movemento por medio de estímulos rítmicos.

·        Adquirir hábitos dunha postura correcta e boa.

·        Coñecer e practica-las normas de aseo persoal e de alimentación.

·        Organizar e participar en diferentes tipos de xogos e actividades recreativas utilizando as estratexias de cooperación.

·        Participar nos xogos que se leven a cabo sen discriminar ós compañeiros, respectando as normas, aceptando as solucións e  controlando as conductas agresivas.

·        Vivenciar e recoñece-lo xogo como forma de realiza-la actividade física e como medio de disfrute, de relación cos demais e de organiza-lo tempo libre.

4.8.2.  Segundo Ciclo.

Ó igual que no 1° ciclo, o obxectivo principal é que desenvolvan patróns de movemento básicos eficientes que sirvan para todo a vida;  pero facendo un uso maior e máis consciente da forza, así  como a coordinación;  pero sen chegar a precisións complexas e finas.

Neste  2° ciclo teremos como obxectivos acadar nos nosos alumnos-as as seguintes capacidades:

·        Coñece-lo propio corpo, interiorizando progresivamente o esquema corporal, aceptando as diferencias do propio corpo respecto ós demais e  tomando conciencia das posibilidades e limitacións do seu movemento.

·        Desenvolve-la autoestima basándose na valoración das súas posibilidades de movemento e no esforzo persoal e valora-lo esforzo realizado nas diferentes actividades.

·        Progresar na relaxación mediante a diferenciación de contracción – descontracción dos segmentos corporais.

·        Recoñecer esquerda – dereita dos demais, e orientarse con relación ós obxectos e persoas.

·        Reproducir estructuras rítmicas coñecidas.

·        Continuar co desenvolvemento global das capacidades físicas, ampliando o traballo feito no 1° ciclo, en situacións de xogo.

·        Progresa-lo control dos movementos en diferentes contornos, utilizando formas de desprazamento non habituais e adecuándoo á distancia, sentido e velocidade dos desprazamentos dos demais.

·        Mellora-la capacidade de resolver problemas motrices.

·        Continuar asimilando esquemas motores ( rodar, gabear, transportar).

·        Mellora-lo equilibrio incrementando complexidade, elevando centro de gravidade e disminuindo base de apoio.

·        Desenvolve-la capacidade de expresión e creación a través das formas básicas, manexando o corpo dun xeito libre, espontáneo, intenso, individual e cos compañeiros.

·        Interpretar por medio do xesto, o movemento e o corpo  a expresión, a representación e a comunicación.

·        Practica-los hábitos de coidado do corpo ( hixiene diaria, cambio de roupa, calzado, baño ou ducha );  normas de alimentación relacionadas coa práctica da actividade física  ( tempo de dixestión, alimentos enerxéticos ).

·        Recoñecer e identificar algúns factores ou prácticas que favorecen o desenvolvemento do corpo e diferencialas das non saudables ( tabaco, alcohol, drogas ).

·        Usar medidas de seguridade e prevención de accidentes.

·        Coñecer e utilizar estratexias básicas de cooperación, oposición e cooperación – oposición.

 

·        Coñecer distintos xogos, súas reglas e as tácticas básicas de ejecución asi como coñece-los xogos populares e os deportes tradicionais da súa bisbarra, practica-los e participar activamente na súa conservación.

·        Mellora-la relación e socialización a través do xogo.

·        Respeta-las normas dos xogos, coidar do material, e aceptar a dualidade gañar-perder sin actitudes de enfado ou desprecio ós compañeiros.

4.8.3.   Terceiro Ciclo.

Continuaremos co desenvolvemento de patróns de movementos básicos eficientes chegando a máis precisións que no 2° ciclo e aumentando a complexidade. Así desenrolaremos nos alumnos-as  as seguintes capacidades:

·        Coñece-lo caracter arbitrario das normas e a posibilidade Rede adaptación das mesmas; acepta-lo papel que corresponde como xogador, evitando a discriminación por raza, sexo ou idade;  controlando as conductas agresivas.

·        Percibi-lo corpo como globalidade integrada por un conxunto de partes independentes entre si, relacionadas en canto o seu movemento.

·        Recoñecer esquerda – dereita dos demais estando en movemento.

·        Profundizar na respiración e relaxación muscular tendo un mellor coñecemento  dos elementos orgánico – funcionais.

·        Mellorar desenvolvemento global das capacidades físicas e ampliando as habilidades motrices ( botes, desprazamentos, recepcións, lanzamentos ), con todo tipo de móbiles    ( balóns, picas, discos voadores,...),

·        Resolver problemas motrices, seleccionando estratexias de resolución en función de diferentes criterios ( orixinalidade, eficacia, ...).

·        Desenvolve-la capacidade de expresión e da creación a través de formas básicas, polo manexo do corpo dun xeito libre, espontáneo, intenso, individual e cos compañeiros.

·        Interpretar espontaneamente e tamén de xeito dirixido, unha danza sinxela popular e inventada.

·        Practica-los hábitos do coidado do corpo ( hixiene diaria, baño ou ducha, cambio de roupa,...), e as normas de alimentación relacionadas coa actividade física.

·        Recoñecer e identificar algúns factores ou prácticas que favorecen o desenvolvemento do corpo ( exercicio físico, alimentación equilibrada,...) e diferenciar as non saudables ( alcohol, tabaco, drogas,...)

·        Practicar hábitos de traballo presentes na actividade física: quentamento, relaxación,...

·        Comenzar a utilizar o movemento económico en tódolos aspectos e ser capad de resolver situacións motrices máis complexas adaptando a súa percepción espacio-temporal.

·        Asustar as súas cualidades a medios descoñecidos, dominando na súa práctica as diferentes velocidades e traxectorias dos móviles, e dominando en todo momentoo seu equilibrio, tanto estático como dinámico.

·        Recoñecer e vivenciar e valorar os xogos e actividades deportivas como forma de face-la actividade física, como forma de goce e relación cos demais e do emprego do tempo libre.

·        Iniciar actividades de iniciación deportiva tendo en conta un carácter máis multifuncional e de recreación que de aprendizaxe técnica da disciplina deportiva

·        Aprender a coñecer e dominar os segmentos corporais en situacións estáticas e dinámicas.Aceptar as súas limitacións e as súas posibilidades no marco dun xogo colectivo.

·        Practicar deportes alternativos e autóctonos doutros lugares, mantendo o material a utilizar en bo estado.

·        Utilizar o noso corpo para expresar sensacións propias, controlando os movementos.

             

            4.9.- Proxecto de traballo do Equipo de Normalización Lingüística

 

4.9.1.- OBXECTIVOS XERAIS

Ø      Valorar e estima-la lingua galega, comprendendo as circunstancias que condicionan o seu uso social.

Ø      Emprega-la lingua oral e escrita como instrumento para a comprensión, análise e organización de feitos e saberes de calquera tipo.

Ø      Expresarse oralmente e por escrito con coherencia, correción e creatividade, tendo en conta as súas necesidades de comunicación.

Ø       Facer uso da nosa fala con normalidade en tódalas situacións comunicativas, respectando as regras básicas.

Ø      Coñecer e usar tódolos recursos expresivos, na comunicación directa con outras persoas.

Ø      Fomenta-lo gusto pola lectura en Lingua Galega, de calquera tipo de texto.

Ø      Saber que existen outras linguas na nosa comunidade, respetalas e ás persoas que as falan.

Ø      Utiliza-los medios de comunicación como fonte de información e de entretemento.

Ø      Facer uso da biblioteca escolar motivándoos para que fagan eles mesmos a súa propia na casa.

Ø      Valoración da orixinalidade no uso da lingua.

Ø      Cultivar a tradición popular a través de lendas, xogos, contos, refráns, oracións, adiviñas...

 

            4.9.2.- PLAN XERAL PARA O USO NORMATIVIZADO DA LINGUA GALEGA NO CENTRO.

 

1.-  Aspectos xerais de organización e de relación.

1.1.- Falar "sempre" en galego nas relacións persoais da nosa comunidade educativa, dentro e fora das aulas, no comedor, nos patios..

1.2.- Que a lingua galega sexa a "única" empregada na documentación administrativa e demáis xestións do centro.

1.3.- Utiliza-lo galego na composición lingüística de biblioteca, na enumeración de revistas, diarios, xornais..., que cheguen o centro.

 

2.- A lingua normativizada no ensino

2.1.- Usa-lo galego con normalidade en tódalas aulas: Educación Infantil, Primeiro, Segundo e Terceiro Ciclos de Primaria, e en tódalas materias de uso obrigado.

2.2.- Supervisar e cumprir co uso da nosa lingua nos traballos, controis e outras actividades de ensinanza/aprendizaxe ou programacións que afecten  a alumnos/as do centro ou a cursos.

2.3.- Facer unha valoración global da lingua empregada no centro, tendo en conta si se axusta ós mínimos esixidos pola normativa vixente.

 

            O Equipo de Normalización  Lingüística coidará que tódolos obxectivos propostos sexan conseguidos pola comunidade educativa coa colaboración do claustro. Na avaliación terase en conta o uso correcto da lingua dictado pola normativa.

 

       4.9..3.- PLAN ESPECÍFICO PARA O ENSINO DA LINGUA GALEGA NO CENTRO.

 

         Lingua e Literatura

·        Acadar os obxectivos propostos e levar a cabo a programación establecida para este curso.

·        Coñece-las particularidades da lingua da bisbarra e seguir valorándoa e respetándoa como se merece.

·        Elaborar traballos e unidades didácticas relacionadas cos centros de interese propostos para este curso polo ENL.

           

 

            Coñecemento do Medio

·        O ensino desta materia está totalmente normativizado. Continuaremos nesta línea programando e facendo actividades, probas de control e avaliacións.

·        Realizaremos unidades didácticas de temas elixidos e dos contidos de cada ciclo.

·        Traballaremos xeograficamente cada recuncho desta zona, do concello e da bisbarra.

           

            Outras  áreas

·        As asignaturas de Relixión e matemáticas, impártense dende algúns anos en lingua galega, o mesmo ca artísticas.

·        Ampliaremos vocabulario sobre estas áreas.

·        Facilitarlles libros de consulta, de lectura, revistas, cadernos, para facer traballos relacionados con estas áreas.

·        A elaboración de unidades didácticas e confección de material pedagóxico para apoiar a estas áreas: inglés, música, plástica, matemáticas, relixión, educación física.

            Teremos en conta a afectividade, facendo que se sintan orgullosos da súa cultura e da súa lingua.

 

            4.9.4.- CONTIDOS A TRABALLAR

            Continuaremos na mesma liña doutros cursos traballando todo aquilo que teña tradición e popularidade, mediante as diferentes actividades e unidades didácticas, na que participa toda a comunidade educativa, concello e pais e nais.

            Traballaremos:           

            Tamén se farán actividades e unidades didácticas sobre os temas transversais.

 

            4.9.5. ACTIVIDADES A DESENVOLVER

 

            Para este vindeiro curso 2006/ 07 propoñemos a realización das seguintes actividades na que contamos coa participación dos diferentes membros da comunidade educativa.

            Se ó longo do curso xurde algunha actividade que consideramos de interese ou positiva para conseguir un desenvolvemento positivo da nosa lingua non dubidaremos en traballala aínda que non conste nesta programación xeral.

 

   

5. ORGANOS DE GOBERNO

         5.1.- Equipo directivo

            Por ser un Centro de 3 unidades de Ed. Primaria e 1 de Ed.Infantil conta con Director (José Manuel Gómez Chaos) que tamén asume as funcións de Xefe de Estudios  e secretario.

            O plan de actividades do Equipo directivo será dirixir e coordinar esta Comunidade Educativa, escoitar e tratar de solventar os problemas que poidan xurdir, animar a todo o profesorado para poder lograr entre todos os obxectivos plantexados nesta Programación Xeral Anual e tratar de que a convivencia entre todos os que interveñen na educación dos alumnos deste centro sexa o mais cordial e agradabale posible.

            · Horario de dedicación ó centro do Director:

                   Luns de 9:30 a 10´30

                   Martes de 9'30 a 11´30

                   Mercores de 9:30 a 10´30

                   Xoves de 15:15 a 16:00

                   Vernes de 12 a 13

                   5.2.- Claustro de Profesores

            Está formado por:

                   · 1 profesora de Ed. Infantil.

                   · 1 profesores xeneralistas.

                   · 1 de Inglés.

                   · 1 de Ed. Musical.

                  .· 1 de Ed. Física.

                  .· 1 de PT (itinerante).

           

                   · A profesora de Relixión e P.T. que veñen ó Centro 2 días por semana.

            Nunha das reunións do principio de curso, fíxose a distribución de titorías e horarios e constituíronse os diferentes equipos e departamentos (queda reflexado máis adiante).

 

            5.3.- Consello Escolar

            A súa composición é a seguinte:

            Presidente: J.M. Gómez Chaos.

            Representantes dos mestres:  Juan Luis Rivero Gallego , Goretti Fernández Otero

            Representantes dos pais: Nadín Losada Quintas, e Mª Rosario Sánchez Parga.

       Representante do Concello: Francisco Araújo Cerdeiriña.

       Secretario: Juan Luis Rivero Gallego

 

6. ORGANIZACIÓN DO PROFESORADO

            A situación actual do profesorado é bastante estable, xa que a mayoría dos profesores xa estiveron o ano pasado no centro e moitos deles son definitivos. Incorpórase de novo a profesora de educación infantil como definitiva.

            6.1.- Adscripción

            A adscripción do profesorado ás diferentes titorías queda como segue:

o       1ºe 2º :  Flora Grande Rodríguez

o       3º, 4º : Juan Luis Rivero Gallego.

o       5ºe  6º: Goretti Fernández Otero

            6.2.- Acción titorial

            A sección titorial levarase a cabo baixo os seguintes aspectos:

v     Coñecemento das características persoais do neno.

v     Orientación directa e inmediata.

v     Información ós pais da evolución personal do alumno e coordinación da relación Centro-Familia.

v     Segui-la marcha educativa dos alumnos e informar ó Equipo Docente dos casos problemáticos e específicos.

v     Cumplimenta-la documentación oficial de avaliación dos alumnos ó seu cargo.

v     Considerase fundamental o contacto pais-titor polo que se establece o horario de titorias expreso no calendario de reunións.

 

   

            6.3.- Biblioteca e medios audiovisuais

            Cada profesor será responsable destas instalacións e responsabilizase delas, xunto cos alumnos que leve, no intre da sua utilización.

           

 

            6.4.- Quendas de vixiancias

            Tanto os recreos da mañán como o recreo de mediodía correspondente ó comedor, serán atendidos por dous profesores que farán as vixiancias de forma rotativa. No taboleiro de anuncios da sá de profesores están expostas as quendas de cada mes, do recreo da mañá. As do recreo do mediodía expóñense na porta do comedor.

            6.5.- Sustitucións curtas

            Para cubrir este tipo de situacións contarase coas horas de adicación ó Centro de cada profesor que estan expostas no taboeiro da sá de profesores de tal xeito que ningunha hora quede sin apoio.

       

 

7. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE

          7.1.- Equipo de educación infantil + 1º Ciclo

Coordinadora: Flora Grande Rodríguez

Outros compoñentes: Tódolos  profesores que imparten clases neste ciclo.

 

            7.2.- Equipo de 2º Ciclo +3º Ciclo

Coordinador: Mª Goretti Fernández Otero

Outros compoñentes: Todos os profesores que imparten clases neste ciclo.

           

       7.5.-Departamento de Actividades Complementarias e Extraescolares

Coordinadora: María Fernández Ferrón.

Outros compoñentes: Todo o Claustro de profesores.

 

 

7.6.- Equipo de Normalización Lingüística

Coordinadora:.Juan Luis Rivero Gallego

Outros compoñentes:   Todos os profesores do centro 

                                    

7.7.- Funcións dos equipos docentes

 

            A coordinación horizontal do proceso educativo levarana a cabo tódolos profesores dun mesmo ciclo constituindose en equipo docentes e coas seguintes funcións:

 

   

8.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

         8.1.- Programadas polo profesorado

           

            8.1.1.- REUNIÓNS

                   O Xefe de Equipo de actividades complementarias e extraescolares reunirase cos colaboradores o escomeza-lo curso, unha vez por Trimestre e o remata-lo curso, e sempre que a propia actividade o requira.

           

 

 

8.1.2.- PLAN DE TRABALLO

 

8.1..3.- ACTIVIDADES

Ø      1º Trimeste:

§          "O Magosto", na primeira quincena de novembro, con saída a algún sitio cercano.

§          Día do Mestre: 28 de novembro.

§         Do 4 ao 15 de decembro: conmemoración da Costitución e do Estatuto de autonomía de Galicia.

§          10 de Decembro: Día da "Declaración Universal dos Dereitos Humanos".

§          Do 5 ó 16 de decembro: conmemoración da Constitución e do Estatuto de Autonomía de Galicia, con actividades  nas aulas destinadas ó coñecemento da Constitución e do Estatuto.

§          "Nadal", o último día de clases de decembro, con representacións teatrais, panxoliñas, recitado de poesías... Participarán tódolos cursos. Terá lugar no salón de actos do Concello.

 

Ø      2º Trimestre:

§         "Día da paz", o 30 de xaneiro. Actividades nas aulas, redaccións, murais, cartas, debuxos, ...

§         "Entroido", o venres anterior á celebración. Faranse disfraces nas distintas aulas e como tódolos anos, un desfile polo pobo no que colaborará a ANPA poñéndolle música e desfilando con nós.

§         "Día Internacional da muller traballadora", 8 de marzo, con traballos nas aulas.

§         "Día Mundial dos dereitos do consumidor", 15 de marzo. Fáranse traballos a nivel de titoría.

§         "Semana da prensa", do 12 ó 16 de marzo. Fáranse actividades encamiñadas ó coñecemento dos periódicos.

§         "Día do libro", entre o 10 e o 30 de abril, con actividades a nivel de aula.

§         "Día Mundial da Saúde". Falarase na clase de hábitos saudables e alimentación sana, de maneira especial o día 7 de abril.

 

Ø      3º Trimestre:

§         "Día de Europa", 9 de maio. Tratarase a importancia da Comunidade Europea e falarase de por qué desta unión de paises.

§         "Semana Das Letras Galegas" do 7 ó 18 de maio. Faranse nas aulas distintas actividades ó longo da semana, rematando coa celebración do Día das Letras Galegas. Si é posible, faranse representacións teatrais, poesías, cantos e traballarase dando a coñecer a vida e obra do escritor homenaxeado. En colaboración co equipo de Normalización Lingüística trataremos  de sacar para esta data un periódico escolar. Farase un festival no que de novo, colaborará a ANPA do centro con diversas actuacións.

§         "Día Mundial do Medio Ambiente", 5 de xuño. Por ser un dos obxectivos xerais do Centro, traballarase ó longo do curso, a través de diferentes actividades.

 

Ø      Saídas:

            Farase a excursión de fin de curso para todo o colexio e cantas saídas xurdan ó longo do curso e sexa posible levalas a cabo.

            Son concebidas pola especial importancia que teñen no proceso formativo do alumno/a, de forma que propicien o contacto con realidades, a miúdo, descoñecidas para o mesmo e faciliten a inserción da escola na sociedade e viceversa. Estas saídas requerirán en todo caso, autorización previa dos pais ou dos titores legais dos alumnos/as, e serán realizadas dacordo co disposto no Decreto 374/96, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de Ed.Infantil e dos Colexios de Ed.Primaria e na Orde do 22 de xullo de 1997 que o desenrola.

            Estas saídas, normalmente dunha soa xornada e durante o horario escolar, son difícilmente programables a principios de curso. Para evitar reunións múltiples do Consello Escolar do Centro, o claustro propón a aprobación das mesmas xa desde este intre previa comunicación destas a tódolos/as pais, nais titores ou titores dos alumnos, na que se lles informe o motivo, datas, lugar e horario das mesmas.

            Poderán celebrarse outras actividades complementarias e extraescolares, títeres, festivais, subvencionadas por outros organismos, Concello, que tódolos anos se desenvolven, pero que neste momento tampouco poden ser fixadas.

            En colaboración con Protección  Civil desenrolaranse, si fora posible, actividades de campo programadas en conxunto.

   

         8.2.- Programadas pola A.P.A.

 

 

DÍA

 

HORA

 

ACTIVIDADE

Luns

16:00-18:00

Manualidades

Mércores

16:00-18:00

Ludoteca

Venres

16:00-19:00

Sendeirismo

Sábados

16:00-17:00

Baile tradicional gal

  

9. HORARIOS

            9.1. Xornada escolar

            Na xornada única, impartiranse clases de 9:15 a 13:15.

            Na xornada completa o horario será de 9:30 a 13  e de 14:30 a 16.

 

            9.2.- Exclusiva

            Farase os martes de 16 a 18.

            Aproveitaranse estas horas para reunións de Claustro, Consello Escolar, reunión de equipos. Os horarios destas reunións figuran ó final desta Programación Xeral Anual.

 

            9.3.- Horario escolar dos diferentes cursos

            Para este curso contamos 3 unidades de  Primaria polo que hai que xuntar máis cursos que en anos anteriores.

            Quedan nunha soa aula o primeiro ciclo completo por contar con 4 nenos  de 1º curso e 3 de 2º curso, con un total de 7 alumnos no ciclo.

            Xuntouse tamén 3º e 4º, con un total de 7 alumnos. Permanecerán xuntos en tódalas áreas.

Decidíuse agrupar os alumnos de 1º e 2º ciclo na área de Educación Física, para poder facer agrupamentos que permitan conquerilos obxectivos da área.

   

 


   

HORARIO DE INFANTIL

CURSO

 

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

 

RELIXIÓN

ÁREA DE COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN

APOIO MATEMÁTICAS

ÁREA DE COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN

ÁREA DE COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN

 

 

ÁREA COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN

ÁREA DE IDENTIDADE E AUTONOMÍA

ÁREA DE COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN

ÁREA DE IDENTIDADE E AUTONOMÍA

ÁREA DE COMUNICACIÓN E REPRESENTACIÓN

Recreo

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE IDENTIDADE E AUTONOMÍA

ÁREA MEDIO FÍSICO E SOCIAL

ÁREA DE IDENTIDADE E AUTONOMÍA

ÁREA DE IDENTIDADE E AUTONOMÍA

ÁREA DE IDENTIDADE E AUTONOMÍA

Comida

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA MEDIO FÍSICO E SOCIAL

ÁREA DE IDENTIDAE E AUTONOMÍA

ÁREA MEDIO FÍSICO E SOCIAL

ÁREA MEDIO FÍSICO E SOCIAL

MÚSICA

INFANTIL

 

 

ED. FÍSICA

INGLÉS

ÁREA MEDIO FÍSICO E SOCIAL

ED. FÍSICA

ÁREA MEDIO FÍSICO E SOCIAL

 

HORARIO DE 1º,2º

CURSO

1º,2º

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

 

MATEMÁTICAS

LENGUA

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

GALEGO

 

 

LENGUA

RELIXIÓN

GALEGO

LENGUA

MATEMÁTICAS

Recreo

 

 

 

 

 

 

 

RELIXIÓN

COÑECEMENTO

LENGUA

GALEGO

COÑECEMENTO

Comida

 

 

 

 

 

 

 

COÑECEMENTO

MATEMÁTICAS

COÑECEMENTO

MÚSICA

INGLÉS

 

 

ED. FÍSICA

GALEGO

INGLÉS

ED. FÍSICA

PLÁSTICA

 

HORARIO DE 3º, 4º DE PRIMARIA

CURSO

 3º , 4º

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

 

MATEMÁTICAS

RELIXIÓN

COÑECEMENTO

GALEGO (JM)

LENGUA

 

 

INGLÉS

MÚSICA

INGLÉS

COÑECEMENTO

GALEGO

Recreo

 

 

 

 

 

 

 

GALEGO

COÑECEMENTO

ED. FÍSICA

PLÁSTICA

ED. FÍSICA

Comida

 

 

 

 

 

 

 

COÑECEMENTO

LENGUA

GALEGO

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

 

 

RELIXIÓN

MATEMÁTICAS

LENGUA

INGLÉS

LENGUA (JM)

 

HORARIO DE 5º, 6º DE PRIMARIA

CURSO

5º ,6º

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

 

GALEGO

MATEMÁTICAS

INGLÉS

INGLÉS

MATEMÁTICAS

 

 

MATEMÁTICAS

GALEGO

COÑECEMENTO

COÑECEMENTO

LENGUA

Recreo

 

 

 

 

 

 

 

LENGUA

RELIXIÓN

E. FÍSICA

GALEGO

E.FÍSICA

Comida

 

 

 

 

 

 

 

RELIXIÓN

LENGUA

LENGUA

PLÁSTICA

COÑECEMENTO

 

 

INGLÉS

COÑECEMENTO

MÚSICA

MATEMÁTICAS

GALEGO

 

 


10. PROCESO DE AVALIACIÓN

            Educación Primaria

            A avaliación correrá a cárrego do titor correspondente en coordinación cos demáis profesores que imparten materias no mesmo ciclo.

            O proceso de avaliación será continuo e formativo e constará de:

            Cada profesor programará en función dos resultados obtidos en cada avaliación, ou logo de cada unidade didáctica:

 

            10.1.- Avaliación do proceso da aprendizaxe

            Practicarase da seguinte maneira:

·        Individualizada: céntrase na evolución, e situación inicial do neno/a.

·        Integradora: existencia de distintos grupos e flexibilidade na aplicación dos criterios de avaliación.

·        Cualitativa:  equilibrio dos diversos niveis de desenrolo do neno.

·        Orientadora: da información para mellorar o aprendizaxe.

·        Continua: Hai 3 modalidades.

§         Av. Inicial: Informa sobre os coñecementos previos e características personales.

§         Av. Formativa: visión das dificultades e progresos.

§         Av. Sumativa: establecer resultados e consecución dos obxectivos.

          Tamén se contempla a autoavaliación e coavaliación que implique os alumnos no proceso.

       Instrumentos da avaliación da aprendizaxe

            Oficiais: Informes de avaliación individualizados, o expediente académico, libro de escolaridade e actas de avaliación.

            Do profesor ou equipo: escalas de valoración e listas de control.

 

            Procedementos

 

            10.2.- Avaliación da ensinanza e a práctica docente

 

            Algúns aspectos que se atenderán serán os seguintes:

            a.- Organización e coordinación do equipo docente.

            b.- Planificación de tarefas. Distribución de medios e tempos.

       c.- Ambiente de traballo e participación. Clima de consenso e implicación dos membros. Relación e implicación dos pais. Relación entre os nenos/as, e entre éstos e os profesores.

 

            Tamén se avaliarán os seguintes indicadores:

 

            Procedementos e instrumentos

 

            Reunións

 

11. MEDIOS PARA LEVAR A CABO O PROCESO EDUCATIVO

        

         11.1.- Obxectivos específicos

            Os obxectivos específicos, determinados nas programacións con anterioridade, terán como finalidade a consecución dos obxectivos xerais tendo en conta o nivel consonte as pautas determinadas por Departamentos e Equipos Docentes.

 

            11.2.- Obxectivos operativos

            Estarán encamiñados á adquisición de técnicas instrumentais de traballo que lle permitan ó alumno a asimilación e consolidación dos diferentes hábitos e técnicas de aprendizaxe, estudio e traballo persoal.

            Análise e síntese, investigación, selección, elaboración e interpretación de datos, capacidade de elocución, de dominio técnico, valoración e autocrítica, observación e capacidade de planificación e creación.

 

            11.3.- Técnicas de traballo

            Interpretación de signos, suliñado, esquemas, confección de murais e xornais, toma de notas e apuntes, confección de ficheiros; documentación, entrevistas; resúmenes; diálogos e monólogos; redaccións; descripcións; comunicacións; interpretacións; elaboracións de gráficos e escalas.

            11.4.- Elementos materiais

         Ó alcance do alumno:

            Aulas, dependencias complementarias, mobiliario, libros de texto, Centro de Recursos, audiovisuais, laboratorio, bibliotecas (de Centro e de Aula), aula de psicomotricidade, de música, de inglés, conmemoracións, viaxes, excursións, festas culturais.   

 

 

 

 

Ø      Libros de texto para o curso 2006-7

EDUCACIÓN INFANTIL:

            Fichas en galego da EDITORIAL RODEIRA – EDEBE, última edición.

Libro de relixión “Proyecto Estrellas” Editorial bruño (para 5 anos)

PRIMEIRO CURSO DE E. PRIMARIA:

-         MATEMÁTICAS (en galego) ................................  ANAYA

-         COÑEC. DO MEDIO (en galego) .........................  ANAYA

-         LENGUA ESPAÑOLA ..........................................  ANAYA

-         LECTURAS: TOC,TOC,ABREME, 1 ......................  ANAYA

-         LINGUA GALEGA ................................................  ANAYA

-         RELIXIÓN (en galego) .......................................... RODEIRA-EDEBE

-         MÚSICA,1 (en galego)...........................................  MARFIL

SEGUNDO CURSO DE E. PRIMARIA:

-         MATEMÁTICAS (en galego) ...............................  ANAYA

-         COÑEC. DO MEDIO (en galego) .........................  ANAYA

-         LENGUA ESPAÑOLA ..........................................  ANAYA

-         LECTURAS: TOC,TOC,ABREME, 2 .....................  ANAYA

-         LINGUA GALEGA ...............................................  ANAYA

-         RELIXIÓN (en galego) ......................................... RODEIRA-EDEBE

-         MÚSICA, 2 (en galego)......................................... MARFIL

 

 

TERCEIRO CURSO DE E. PRIMARIA:

-         LENGUA  ................................................... ANAYA ( Deja Huella)

-         MATEMÁTICAS (en galego) .................... ANAYA ( Deixa marca)

-         COÑECEMENTO DO MEDIO (GALICIA) .. ANAYA (Deixa marca)

-         LINGUA GALEGA ...................................  ANAYA (Deixa marca)

-         INGLÉS: BUGS 3 HEINEMANN (PUPILS BOOK+ACTIVITY BOOK)

-         RELIXIÓN ( EN GALEGO) ...................... RUAN RODEIRA

-         MÚSICA 3 (en galego)................................ ANAYA

 

CUARTO CURSO DE E. PRIMARIA:

-         LENGUA  ................................................... ANAYA ( Deja Huella)

-         MATEMÁTICAS (en galego) ...................... ANAYA ( Deixa marca)

-         COÑECEMENTO DO MEDIO (GALICIA) .. ANAYA (Deixa marca)

-         LECTURAS,4: TOC, TOC, felicidades ......  ANAYA (Deixa marca)

-         LINGUA GALEGA .....................................  ANAYA (Deixa marca)

-         INGLÉS: BUGS 4 HEINEMANN (PUPILS BOOK+ACTIVITY BOOK)

-         RELIXIÓN ( EN GALEGO) ...................... RUAN RODEIRA

-         MÚSICA, 4 (en galego)............................  ANAYA

QUINTO CURSO DE E. PRIMARIA:

-         LENGUA  .................................................... ANAYA(Serie la tira de colores)

-         MATEMÁTICAS (en galego)..................... ANAYA  (Serie a tira de cores)

-         COÑECEMENTO DO MEDIO (GALICIA)....  ANAYA  (Serie a tira de cores)

-         LINGUA GALEGA ............................... ...  ANAYA  (Serie a tira de cores)

-         INGLÉS: WONDERWORLD 1............. ....  HEINEMAN

-         RELIXIÓN ( EN GALEGO) ........................... RODEIRA – EDEBE

-         MÚSICA,5 (en galego).................................. MARFIL

 

SEXTO CURSO DE E. PRIMARIA:

-         LENGUA  ..................................................... ANAYA (Serie a tira de cores)

-         MATEMÁTICAS (en galego)....................... ANAYA (Serie a tira de cores)

-         COÑECEMENTO DO MEDIO (GALICIA)..... ANAYA (Serie a tira de cores)

-         LINGUA GALEGA ....................................  ANAYA (Serie a tira de cores)

-         INGLÉS: WONDERWORLD 2...................  HEINEMAN

-         RELIXIÓN ( EN GALEGO) ....................... RODEIRA – EDEBE

-         MÚSICA, 6 (en galego).......................... .... MARFIL

 

 

         Ó alcance do profesor:

 

            O docente dispón, ademáis dos reseñados libros de texto, bibliografía axeitada para desenrola-lo seu plan de traballo.

 

       

            11.5.- Elementos humáns

           

            11.5.1.- Alumnos

            Asisten ó grupo escolar un total de 35 alumnos.

                   Infantil __________   11 alumnos

                   Primaria 1º.C _____   7 alumnos

                                   2º.C_____  6 alumnos

                                   3º.C_____   11 alumnos

            11.5.2.- Profesores

            5 a tempo completo e 2 compartido. A mestra de Relixión con Bartar  e Baños de Molgas, e a mestra de P.T. co C.E.I.P. Princesa  de Verín

 

 

 

12. REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO

 

v     Asistir con puntualidade ás clases. Nunca despois dos 5 minutos seguintes á toca-lo timbre. (Sin xustificación).

v     A entrada farase por orden, en fila por cursos, en silencio (sin griterío nin carreiras).

v     Nos cambios de clases non se sairá da aula sin autorización do mestre, nin se levantarán do seu sitio.

v     Nos recreos as normas de entrada e saída serán as mesmas.

v     Nas saídas os nenos sairán despois de toca-lo timbre, igual que nas entradas, en orden, en fila e en silencio (sin carreiras nin griterío).

v     Ningún alumno poderá permanecer na clase nos recreos sin a autorización do mestre.

v     Pola tarde non está permitida a entrada no recinto escolar ata cinco minutos antes de toca-lo timbre. A entrada e saída será do mesmo xeito que pola mañá.

v     Non se permite a entrada no recinto escolar con obxectos perigosos (punzantes, tiracoias, petardos...).

v     As visitas dos pais só se poderán facer durante o recreo de entre a mediodía e a tarde e na hora de titoría.

v     Tanto o material como o mobiliario e as instalacións escolares coidaranse e utilizaranse de xeito correcto.

v     Respetaranse as pertenzas dos demais.

v     Mostrarase o debido respeto e consideración a tódolos profesores, persoal non docente e demáis compañeiros.

v     Asistir diariamente limpos e aseados (na roupa e no corpo).

v     Non se permitirá a asistencia a clases ata que desaparezca o perigo de contaxio no caso de detectarse parásitos, do que se avisará ós pais.

 

 

            13. PLANO DE AUTOPROTECCIÓN

 

            Elaborado en colaboración con Protección Civil.


 

14. CALENDARIO DE REUNIÓNS

 

 

Calendario de reunións

 

Setembro

Outubro

Novembro

Decembro

Xaneiro

Febreiro

Marzo

Abril

Maio

Xuño

 

Consello

Escolar

 

Día 27

Hora

11:30

 

 

 

Día 19

Hora 16

 

 

 

 

Día 21

Hora 11

 

Claustro

de

Profesores

 

Día 8

Hora 10

 

Día 6

Hora 16

Día 10

Hora 16

Día 5

 Hora 16

Día 12

Hora 16

Día 9

Hora 16

Día 9

Hora 16

Día 10

Hora 16

Día 11

Hora 16

Día 4

Hora 11

 

Normalización

Lingüística

 Martes, antes do día 10 de cada mes

 

Actividades Complement.e extraescolares

 Ó principio de cada trimestre + 2 extraordinarios a principio e final de curso

 

Equipos docentes

 

PRI

MA

RIA

 

1º.C

 

 Traballo en equipo constante

 

2º.C

 

 1º e 3º martes de cada mes, de 16 a 17 horas

 

 3º.C

 

2º e 4º martes de cada mes, de 16 a 17 horas

 

Avaliación

 

 

 

 

Día 20

 

 

Día 28

 

 

Día 20

 

Pais

 

Martes de 17 a 18 horas