Para o curso 2007/08 continúa o programa de Gratuidade dos Libros de Texto no C. E. I. P.  "O Castiñeiro " para os alumnos de Educación Primaria que se acollan.

Abaixo

 

Ver Currículo da Educación Primaria en Galicia

    A secretaría leva a xestión administrativa do noso centro. Nela serás atendido para cuestións relacionadas coa matrícula, traslados, baixas, certificacións, autorizacións,... etc.

 

Horario

Documentación matrícula Calendario matrícula Axudas

HORARIO NO QUE PODEN SER ATENDIDOS.

HORARIO Dirección

 

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

 

DIRECCIÓN

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN

 

 

 

Recreo

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN

 

 

 

DIRECCIÓN

Comida

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN

 

 

 

 

NOVO DECRETO SOBRE ADMISIÓN ALUMNOS:

(Publicado no DOG do 16 de marzo de 2007))

e o 19 de marzo, que é cando entra en vigor.

VER DOG

 

    Acceda á convocatoria.

    Documento para reserva de praza. Cambio dun centro a outro ao que se estea adscrito.

    Documento para solicitude de admisión.

          Baremo a aplicar cando as plazas sexan menores que as solicitudes para o curso 2007-08.

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA A FORMALIZACIÓN DE NOVAS MATRÍCULAS NO CEIP  "O Castiñeiro "

                  Enlace DOG

  

1.- Folla do Libro de Familia onde estea inscrito o alumno/a e os pais.

2.- Fotocopia da Cartilla das Vacinas recibidas.

3.- Certificado médico de que non padece enfermidades infecto-contaxiosas (Non é necesario que sexa emitido en papel oficial).

4.- Fotocopia da tarxeta Sanitaria ou, no seu defecto, da Cartilla da seguridade social e D.N.I. (da nai e do pai).

5.- Dúas fotografías tamaño carnet.

6.-No caso de doenzas especiais (alerxias, asma, etc...) informes médicos

7.- Impreso de matrícula debidamente cumprimentado e asinado e documentación necesaria.

  

CALENDARIO DE RESERVA DE PRAZA E MATRICULACIÓN

 1.- Prazo para que os alumnos/as do centro fagan a reserva de praza para o próximo curso: do 1 ó 10 de marzo           (Obter o Impreso).

 2.- Prazo para que os nenos/as  que non están no centro fagan a reserva de praza: do 16 de marzo ó 19 de abril (Obter o Impreso).  Picar aquí para obtelos en formato Word. Cando non teñan praza no Centro que solicitan ten que facer o que pon no seguinte enlace.Ver

 3.- Data de publicación das prazas vacantes para cada un dos niveis ou cursos: 10 de maio.

 4.- Prazo para a formalización de matrícula: do 20 ó 30 de xuño (Obter Impresos IV Datos familiares). Documentación en formato Word.

 

     

 

BECAS E/OU AXUDAS Á EDUCACIÓN

 

Tipo de Axuda/beca

Organismo convocante

Beneficiarios

Datas da última convocatoria

 

Axudas alumnos Inmersión Lingüística. Ministerio de Educación e Ciencia 5º-6º Primaria

1º ESO.

Ata o 16 marzo

Ver convocatoria

Becas para alumnos con necesidades educativas especiais (Impreso no Centro)

Ministerio de Educación e Ciencia.  

Alumnos con necesidades educativas especiais

BOE 19-06-07:dende   ata o 2  de xull de 2007.

Becas para comedor

Consellería de Educación

Alumnos/as con domicilio familiar a máis de dous quilómetros do centro.

En calquera momento en que se produza a escolarización

 Axudas para incrementar os fogares con ordenador (Pica para máis información)

Consellería de Educación : 3ª Convocatoria.(Ver Diptico) Páxina petición axuda Alumnado de PRIMARIA e SECUNDARIA.   Dende o 3 de Marzo ata o 3 de Abril de 2007.
Fogares Conectados

Préstamo sin interese (1000 € ou 1200 para familias numerosas.

Ministerio de Industria, Turismo e Comercio. Alumnos en idade Escolar. Dende o 2006. Ver Normas.
Solicitude ou Renovación de Axudas para adquisición de libros de Texto e Material Didáctico. Ministerio de Educación e Ciencia. Ver Convocatoria Para alumnos que cursen no 2006-07 1º e 3º ESO. Ata o 31 de Maio de 2006.  Imprimir Impreso.

    Pica aqui para acceder á nosa biblioteca na Rede (deberás seleccionar: provincia, comarca, concello e en grupo: centro de Ensino). Sairán máis títulos porque ainda segue o proceso de informatización.

Arriba