ABAIXO

 

O  C.E.I.P. “ 0 CASTIÑEIRO” é un colexio público, dependente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria que imparte a Educación Infantil e a Educación Primaria, e pretendemos que o noso centro sexa aberto. Fomentamos a relación dos nosos alumnos co seu entorno, natural e social.

- Manifestamos a nosa disposición a aceptar cantas colaboracións nos poidan ser ofertadas, que redundan na mellora da educación dos nosos alumnos.

- Potenciamos o uso do galego dentro da comunidade escolar, desde a educación infantil ata o remate da E.P.

 ARRIBA

OBXECTIVOS

 

Podemos definir como obxectivos educativos xerais:

·      Valorar e estima-las linguas da nosa comunidade, facendo un uso delas en   tódalas situacións que o requiran, respectando sempre ós demáis.

·      Fomenta-lo gusto pola lectura e desenrolar a comprensión lectora.

·      Expresarse oralmente e por escrito en galego e castelán, con coherencia, corrección e creatividade.

·      Facer uso das linguaxes oral e escrita como instrumento para a comprensión, análise e organización de feitos e saberes de calquera tipo.

·      Prestar especial atención ó cálculo matemático.

·      Mellorar o funcionamento xeral do centro, non só a nivel académico senón tamén a nivel de comportamento, orden e valores.

·      Coñecer, apreciar e disfrutar do patrimonio cultural do seu entorno (e do país), participando na súa conservación, mellora e difusión sen menospreciar a outros pobos e culturas.

·      Inculcar nos nenos o respeto á Natureza e a importancia da conservación da mesma.

·      Adoptar actitudes positivas e comprometedoras na construcción dun mundo máis xusto e solidario.

 ARRIBA

MEDIDAS E RECURSOS PARA A SÚA CONSECUCIÓN:

 

·       Estimular ós nenos no uso do galego.

·       Promover a lectura e o uso da biblioteca por parte dos titores e profesores de galego e língua española.

·       Levar control dos libros e comprobar a súa comprensión por medio dunha ficha.

·       Nas clases de matemáticas, adicar algún tempo ó cálculo mental.

·       En épocas coma o entroido inculcarlle a importancia das tradicións deste pobo, da súa cultura e do seu patrimonio.

·       profesor subirá ó tocar o timbre e esperará na clase ó seu grupo de alumnos.

·       Ninguén saíra da clase ata que soe o timbre e cada profesor velará para que a saída sexa ordenada.

·       Facer campañas de recollida de pilas e si fora posible por parte do Concello, tamén de papel.

·       Nas saídas ó campo, velar pola limpeza do lugar.

·       Explicarlles a importancia das campañas promovidas por Medio Ambiente para axudar a conservar a Natureza.

·       Potenciar o uso do das intalacións e dos medios audiovisuais.

·       Potenciaciar o uso das novas tecnoloxías e das súas aplicacións pedagóxicas.

 

 ARRIBA  

 

  PROXECTO Normalización Lingüística

Durante o curso escolar levase a cabo un considerable número de actividades promovidas polo Equipo de Normalización Lingüística coa finalidade de comprometer ao persoal do centro para conseguir a través de todos unha autoestima e uso normal da nosa lingua. Ampliamos todo tipo de traballos cara á consecución de fomentar na comunidade escolar en xeral non o aspecto lingüístico, senón tamén a profundización da nosa riqueza tradicional, nos costumes, na historia, na arte, na cultura, ... e en todo aquilo que poida estar relacionado coa nosa identidade como país. Destacamos como celebracións especiais:                       

ARRIBA

·       A festa do Magosto.

·       A festa do Nadal.

·       A Festa do Entroido.

·       A Semana das Letras GalegasExprésome en Galego

·       A Festa dos Maios.

·       Galego entre Nós.

·       Certame de conta contos, etc.

·       Concurso: “Tiralle da Lingua”

Experiencias Normalizadoras:

Unidades didácticas.

- A música en galego.

- Galeguización dos nomes.

- Concursos e exposicións.

- Materias transversais impartidas en lingua galega.

- Normalización lingüística na educación infantil.

- Encontros de Normalización Lingüística.

 

.

 

ARRIBA