I.E.S. María Soliño de Cangas do Morrazo - Pontevedra


Características

Biblioteca

Departamentos

Arando Cedo

Actividades

Proxecto Comenius

Quen somos

O I.E.S. María Soliño está ubicado no Concello de Cangas do Morrazo, provincia de Pontevedra. Foi creado no ano 1970, é, por iso, o segundo instituto máis antigo da comarca do Morrazo despois do I.E.S. Salvador Moreno de Marín, que se creou en 1955 coa fundación da Academia Naval Militar.

Para poñerte en contacto con nós podes utilizar o noso enderezo postal: Montecarrasco, nº 3, San Pedro- 36940 Cangas, os nosos teléfonos: 986-301082 ou 986-301118, o noso fax: 986-301082 ou o noso enderezo electrónico ies.maria.solino@xunta.es

A nova situación do noso centro, a 3,5 Km. do corazón da vila, marca enormemente a vida escolar do Concello, no sentido de que obriga ó uso do transporte individual ou colectivo para todos os implicados no funcionamento do centro: alumnos/as, profesores/as, persoal non docente e pais/nais do alumnado.

O emprazamento orixinal do I.E.S María Soliño era o solar que ocupa actualmente o I.E.S. de Rodeira. No ano 1984 o noso centro trasládase a Montecarrasco, ocupando un edificio de nova construcción e quedando as antigas instalacións ocupadas por un colexio de EXB, xérmolo do actual CEIP da Rúa. Posteriormente, coa construcción do CEIP da Rúa nun solar diferente, o antigo edificio do María Soliño é derrubado para construír no seu lugar o actual I.E.S. de Rodeira.

Ata o curso 1988/89 o noso centro atendeu as necesidades educativas, no que se refería ó nivel de B.U.P., dos concellos máis representativos do Morrazo: Cangas, Bueu e Moaña; pero a partir desa data Bueu e Moaña comezan a ter os seus propios centros de BUP e a mocidade destes concellos deixa de frecuentar o IES María Soliño.

Hoxendia o I.E.S María Soliño comparte responsabilidades educativas no ensino secundario público do Concello de Cangas co I.E.S de Rodeira, creado no ano 1987 e co I.E.S. de Montecarrasco, creado como Instituto de Ensino Secundario Obrigatorio no ano 1998.

No nivel de ESPO no ensino público só o I.E.S. María Soliño, con tres modalidades de bacharelato: Bacharelato de Ciencias da Natureza e da Saúde, Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais e Bacharelato Artístico e o I.E.S. de Rodeira, con tres modalidades de bacharelato, mentres dure a fase transitoria de implantación da LOXSE: Bacharelato de Ciencias da Natureza e da Saúde, Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais e Bacharelato Tecnolóxico, ofertan niveis de Ensino Non Obrigatorio.

Tamén no ensino público e no capítulo da Formación Profesional Específica (FPE) teñen participación os centros de secundaria enriba sinalados a través de Ciclos Formativos de grao medio e superior.

 • I.E.S. María Soliño:
  • C.S.de Animación de Actividades Físicas e Deportivas.

 • I.E.S. de Rodeira:
  • C.M.de Xestión Administrativa.
  • C.M. de Equipos Electrónicos de Consumo.
  • C.S. de Administracción e Finanzas.
  • C.S. de Administración de Sistemas Informáticos.

No que se refire ó ensino secundario de titularidade privada, o I.E.S. María Soliño comparte responsabilidades educativas co colexio Eduardo Pondal, que imparte ESO e ESPO baixo rexencia laica; os colexios Casa de la Virgen, Compañía de María e Sagrada Familia, que imparten exclusivamente ESO baixo rexencia relixiosa. Moitos alumnos/as procedentes destes centros privados cursan posteriormente á ESO os seus estudios de Bacharelato no I.E.S. María Soliño.

Como consecuencia da reorganización educativa realizada con motivo da implantación da LOXSE e da elaboración do novo Mapa de Centros de Galicia, ó I.E.S. María Soliño quedaron adscritos os seguintes Centros de Ensino Infantil e Primario:

 • CEIP de Espiñeira-Aldán.

 • CEIP do Hío.

 • CEIP de Nazaret-Cangas.

O alumnado deses centros deberá cursar, seguindo a normativa legal vixente, os seus estudios de ESO no noso centro.

Referíndonos o alumnado debemos dicir que o número de alumnos/as matriculados no centro durante o curso 99/00 era de 594, número que descende cada ano dende hai 7 ou 8 e no que predomina o sexo feminino. A súa procedencia é maioritariamente do propio concello, agás o alumnado do Ciclo Formativo de Animación de Actividades Deportivas, cunha procedencia que trascende os límites do concello. Moitos destes alumnos/as proceden de Vigo ou Pontevedra e, por suposto, dos concellos colindantes: Moaña, Bueu, Marín, Vilaboa.

A extracción social do alumnado é a clase media baixa, falando en sentido global, que desenvolve maioritariamente actividades económicas relacionadas co sector primario (pesca) e cos sectores secundario e terciario ubicados en Vigo. Esta situación socio-económica da lugar a unha situación socio-cultural definida polo predominio do nivel de ensino primario na formación escolar das familias, seguirialle en importancia o nivel secundario, xa moi minoritario e, case inapreciable, o nivel universitario.

A totalidade do alumnado do centro distribúese en tres niveis educativos:

 • ESO:
  • 1º Ciclo
  • 2º Ciclo

 • BACHARELATO LOXSE

 • CICLO SUPERIOR DE A. DE ACTIVIDADES FÍSICAS E DEPORTIVAS:
  Composto por un ciclo de 2 cursos que, ó seu remate, provee do título de Técnico en Actividades Físicas e deportivas.

O conxunto do profesorado organízase en Departamentos Didácticos para cada materia, nos que se integran todos os profesores/as especialistas da mesma. No noso centro existen 18 Departamentos Didácticos.

No que se refire ó edificio temos que comezar dicindo que a súa construcción data de 1985, e realizouse sobre unha parcela doada pola Xunta de Montes de Darbo dunha superficie de 14.000 m2, nese mesmo ano comenzarón as actividades lectivas no seu interior. A data de hoxe, e seguindo coa súa estructura orixinal, aínda que con pequenos cambios, o edificio mostra un volume organizado en tres plantas.
Planta soto: Onde se atopa a vivenda do conserxe, o salón de usos múltiples de uns 110 m2, ximnasio de 133 m2, espacio almacén de 74 m2, espacio lóbrego de caldeiras de calefacción e tanque do suministro de auga. Nun espacio construído recentemente, setembro de 1998, instalouse a aula de Tecnoloxía, de uns 98 m2 de superficie. Esta nova edificación ocupa unha terceira parte, aproximadamente, do porche leste do edificio. En resumo, esta planta ten unha superficie aproximada de 800 m2.
1ª planta: Consta de 1.570 m2 aproximadamente. Nela atópanse a biblioteca -que comeza a facerse pequena para dar acollida ó volume de libros que se están acumulando e, en moitos momentos, para acoller ó alumnado que demanda o seu uso- a cantina, todos os Departamentos Didácticos, habitación da limpeza, servicios, aula de debuxo de 42 m2 , laboratorio de fotografía, aula de informática de 77 m2, sala blindada de 18 m2, aulas, conserxería, Dirección, Secretaría, Xefatura de Estudios, Gabinete de Orientación Sicopedagóxica e sala de profesores/as. En suma podemos dicir que esta primeira planta ronda os 1.570 m2 de superficie.
2ª Planta: Está ocupada por laboratorios de Física, Química e Ciencias Naturais, aula de música, servicios, Vice-dirección e aulas. A súa superficie é de 1.577 m2.

Pavillón polideportivo: Está situado fóra do recinto escolar propiamente dito e entre el e o resto das instalacións cruza unha vía pública. A súa superficie aproximada é de 1.812 m2.

En resumo, podemos dicir que a superficie total construída, incluíndo porches cubertos e accesos é de 5.795 m2.

Instrumentos pedagóxicos: O I.E.S. María Soliño vén utilizando, dende os últimos anos, unha serie de instrumentos pedagóxicos que serven de apoio ás actividades de aprendizaxe programadas polos profesores e Departamentos Didácticos. Estes instrumentos, ademais de outros máis sinxelos e básicos, poderían ser os seguintes:
 • Laboratorio de Microbioloxía, utilizado polo departamento de Ciencias Naturais, e composto por un equipamento básico no que se refire a instrumental. O Departamento programa importantes actividades nel ó longo do ano.
 • Laboratorio de Física e química, utilizado polo Departamento de Física e Química, cada ano debénse renovar productos que caducan ou se consumen, para dar resposta ás esixencias da programación de actividades por parte do Departamento.
 • Laboratorio de Química, que ten a mesma consideración e características dos dous anteriores.
 • Laboratorio de fotografía, utilizado polo Departamento de Plástica e Deseño ou polos cursos especiais de actividades extraescolares que sempre programan un curso de fotografía.
 • Aula de informática, de antiga creación no centro e que se vén utilizando como complemento formativo de todo o alumnado do centro, que reclama maioritariamente o ensino desta materia.
 • Material de ximnasio e E.F., é quizais o maís moderno e abundante, debido ás últimas dotacións para suplir as necesidades do Ciclo Formativo de Actividades de Animación Deportiva.
 • Material de Tecnoloxía, composto tamén por diversas ferramentas e aparellos para introducir ó alumnado nos primeiros pasos do ámbito tecnolóxico. Este material está complementado por un equipo de vídeo: magnetoscopio, monitor e cámara de grabación e por un ordenador moderno con cámara de videoconferencia.
 • Material de Música, formado por un piano electrónico, cadea Hi-Fi, guitarras, flautas, partituras e cabaletes, instrumentos de percusión: unha batería e outros menores, coleccións de CD de música clásica.
 • Materiais audiovisuais, son de uso común para todo o centro e poderíamos concretalos en: varios reproductores de CD e cintas magnéticas portátiles usados preferentemente polos profesores de idioma, varios proxectores de diapositivas, complementados cunha colección de diapositivas, usados polos profesores de Hª da Arte e CC.SS. principalmente. Varios retroproxectores portátiles, un proxector de opacos, dous vídeos móbiles, un por cada planta e que debido á sua montaxe se poden trasladar doadamente de aula en aula, dúas cámaras de vídeo, unha mesa de tratamento da imaxe para vídeo.
 • Material bibliográfico, está concentrado na biblioteca do centro , aínda que tamén nalgún Departamento Didáctico. Globalmente podemos dicir que os fondos bibliográficos do centro rondarían os 3.000 volumes.
 • Material de reprografía, situado na conserxería do centro e manexado polos conserxes, cumple unha función primordial dentro da engranaxe operativo-pedagóxica do centro, xa que quizais sexa o medio máis utilizado e xeneralizado para transmitir información e planificar estratexias de aprendizaxe. Está composto por dúas fotocopiadoras, unha multicopista e máquinas de encadernación.

Os instrumentos funcionais están compostos polos órganos de goberno do centro, que co seu funcionamento e tomas de decisións favorecen e axilizan a vida do instituto marcando unhas pautas que todos os implicados: Alumnado, profesorado, persoal non docente e pais/nais deben seguir.

 • Comisión de Coordinación Pedagóxica: Formada por todos os Xefes de Departamento máis o Director, o Xefe de Estudios e a titular do gabinete de orientación.
 • Reunións de Titores: Presididas polo Xefe de Estudios, están formadas polos titores dos diferentes grupos/aulas.
 • Xuntas de Pre-avaliación e avaliación: a de pre-avaliación celebrase só na primeira avaliación, coa finalidade de detectar os primeiros problemas de aprendizaxe e programar medidas de reforzo educativo. As xuntas de avaliación celebranse cada trimestre, como é preceptivo.
 • Claustros de profesores: Celebranse ó longo do curso.
 • Xuntas de Delegados: Son as xuntas dos Delegados/as do alumnado, presididas normalmente polo Vicedirector, que conecta as inquedanzas e preocupacións do alumnado co Xefe de Estudios e o Director/a e, ademais, coordina as actividades extrescolares do Centro.
 • Equipo de Normalización Linguística: Impulsa e asesora a normalización linguística do Instituto.

María Soliño

Oferta educativa