I.E.S. María Soliño de Cangas do Morrazo - Pontevedra


Características

Biblioteca

Departamentos

Arando Cedo

Actividades

Proxecto Comenius

Oferta educativa

ESO
BACHARELATOS
CICLO FORMATIVO

E.S.O.

Comúns:
Francés /
Inglés
Relixión /
Alternativa
C. da Natureza
C. Sociais
Ed. Física
L. Castelá e Literatura
L. Galega e Literatura
Matemáticas
Plástica
Tecnoloxía
Titoría

Optativas:
(Escoller unha)
Francés
Obradoiro de Matemáticas
Obradoiro de Comunicación Oral


Comúns:

Francés /
Inglés
Relixión /
Alternativa
C. da Natureza
C. Sociais
Ed. Física
L. Castelá e Literatura
L. Galega e Literatura
Matemáticas
Música
Tecnoloxía
Titoría

Optativas:
(Escoller unha)
Francés
Obradoiro de Matemáticas
Obradoiro de Comunicación Oral


Comúns:
Francés /
Inglés
Relixión /
Alternativa
Bioloxía e Xeoloxía
C. Sociais
Ed. Física
L. Castelá e Literatura
L. Galega e Literatura
Matemáticas
Física e Química
Música
Plástica
Tecnoloxía
Titoría
 
Optativas:
(Escoller unha)
Cultura Clásica
Dramatización
Francés
Informática
Técnicas de Expresión Escrita


Comúns:
Francés /
Inglés
Relixión /
Alternativa
Xeografía
e
Historia
Ed. Física
Ética
L. Castelá e Literatura
L. Galega e Literatura
Matemáticas
Titoría
 

 
Opción Científica
Opción Tecnolóxica
Opción Humanística
 
 
Bioloxía e Xeoloxía
Física e Química
Cultura Clásica
 
Física e Química
Plástica
Música
 
Tecnoloxía
Tecnoloxía
Plástica
 
Optativas:
(Escoller unha)
Cultura Clásica
Bioloxía e Xeoloxía
Bioloxía e Xeoloxía
Dramatización
Cultura Clásica
Dramatización
Francés
Dramatización
Física e Química
Informática
Francés
Francés
Música
Informática
Informática
Plástica
Música
Técnicas de Expresión Escrita
Técnicas de Expresión Escrita
Técnicas de Expresión Escrita
Tecnoloxía
 
Se en 3º cursaches Informática, Técnicas de Expresión Escrita, ou Dramatización, NON podes escoller a mesma.


DIVERSIFICACIÓN
Francés /
Inglés
Relixión /
Alternativa
Ámbito Científico
Ámbito Lingüístico-Social
Ed. Física
Tecnoloxía
Titoría
Dramatización (4º)
Plástica (3º)
Informática (3º)
Música (4º)
 BACHARELATOS


 
Ciencias da Natureza e da Saúde
A) Humanidades
B) Ciencias Sociais
Artes
 
Comúns:
(6 materias)
Francés I/ Inglés I
Ed. Física
Lingua Castelá e Literatura I
Relixión / Alternativa
Filosofía I
Lingua Galega e Literatura I
 
Propias da modalidade:
(3 materias)
Bioloxía e Xeoloxía
Grego I
Economía
Debuxo Artístico I
Física e Química
Hª do Mundo Contemporáneo
Hª do Mundo Contemporáneo
Debuxo Técnico I
Matemáticas I
Latín I
Mate. Aplicadas ás CC.SS. I
Volume I
 
Optativas:
(Escoller unha)
Debuxo Técnico
Ética Filosofía do Dereito
Ética Filosofía do Dereito
Francés I
Economía
Francés I
Francés I
Música I
Francés I
Lit. Universal Contemporánea
Latín I
Taller Artístico I
Música I
Música I
Lit. Universal Contemporánea
Xeometría da Arte
     
Música I
 
 

Lembra que en 2º de Bacharelato NON poderás matricularte das asignaturas II se non elixiches en 1º as I

Se repites 2º de Bacharelato con 1, 2, ou 3 materias, podes matricularte do CURSO COMPLETO para subir nota. En todo caso sempre terías a nota do curso anterior. 
A) Científico Técnico
B) Ciencias da Saúde
A) Humanidades
B) Ciencias Sociais
Artes
 
Comúns:
(5 materias)
Francés II / Ingles II
Historia
Filosofía II
Lingua Castelá e Literatura II
Lingua Galega e Literatura II
 

Propias da modalidade:
(3 materias)

Física
Bioloxía
Historia da Música
Economía Organiz.  Empresa
Debuxo Artístico II
Matemáticas II
CC. Terra e Medio Ambiente
Historia da Arte
Mate. Aplicadas ás CC.SS. II
Historia da Arte
* (Opt.)
Química
Química
Latín II
Xeografía
Imaxe
* (Opt.)
Debuxo Técnico II
Grego II
Téc. Expresión Gráfico-Plástica
Debuxo Técnico II
 
Optativas:
(Escoller unha)
Economía Organiz. Empresa
Filo. Ciencia e Tecnoloxía
Francés II
Francés II
Francés II
Francés II
Física
Hª e Xeografía de Galicia
Hª da Arte
Música II
Filo. Ciencia e Tecnoloxía
Francés II
Intr. CC. Políticas e Socioloxía
Literaturas Hispánicas
Taller Artístico II
Fundamentos de Deseño
Matemáticas II
Literatura Galega Século XX
Hª e Xeografía de Galicia
Volume II
Mét. Estatísticos e numéricos
Mét. Estatísticos e numéricos
Literaturas Hispánicas
Intr. CC. Políticas e Socioloxía
(Escoller unha)
Música II
Música II
Música II
Latín II
Bioloxía
Xeoloxía
Literatura Galega Século XX
Xeoloxía
Economía Organiz. Empresa
 
Música II
 

 

Para as vías 1+2 de Selectivo tes que escoller QUIMICA + BIOLOXÍA na opción A) CIENTÍFICO TÉCNICA
Para as vías 2+4 de Selectivo tes que escoller LATÍN II + Hª da Arte na opción B) CIENCIAS SOCIAISSELECTIVIDADE
   
Científico Técnica
Ciencias da Saúde
Humanidades
Ciencias Sociais
Artes
 
1º Exercicio
Análise dun texto:
(a+b+c+d)/4
 
a) Histórico ou filosófico, b) Idioma Extranxeiro, c) Lingua Castelá e Literatura, d) Lingua Galega e Literatura
 
2º Exercicio 40%
Física
Bioloxía
Latín II
Mate. Aplicadas ás CC.SS. I
Debuxo Artístico II
40%
Matemáticas II
Química
Historia da Arte
Xeografía
Historia da Arte
20%
Propia da modalidade
Propia da modalidade
Propia da modalidade
Propia da modalidade
Propia da modalidade

Para elixir ben

 1. A entrada á Universidade realízase por unha das 5 vías posibles da Selectividade.
 2. Cada examen de Selectivo componse das Materias Comúns a tódolos Bacharelatos e das Propias da Modalidade de cada un. As Optativas non entran no examen.
 3. As Materias Propias da Modalidade marcan polo tanto o acceso ás distintas Carreiras Universitarias.
 4. Fíxate nas Vías de Acceso de cada carreira. Por exemplo:
    • A tódalas Enxeñerías vaise polas Vías 1 e 2 (Opcións Científico Técnica e Ciencias da Saúde).
    • Ás Filoloxías só se accede pola Vía 3 (Opción de Humanidades).
    • Para facer maxisterio pódes optar por calquera das cinco Vías da Selectividade.
 5. Para elexir ben, empeza polo final:
   1. Escolle a Carreira que che gustaría facer.
   2. Mira as Vías de Selectivo polas que se accede.
   3. Matricúlate no Bacharelato con Materias Propias da Modalidade iguais as da Vía de Selectivo.
   4. Elixe as Optativas que máis che gusten. Por exemplo:
    • Se queres facer Arquitectura ou estudios similares escolle no Bacharelato de Ciencias:
      • Debuxo Técnico en 1º
      • Fundamentos de Deseño en 2º
    • Para facer Económicas, Ciencias Empresariais ou estudios semellantes podes ir por: Bacharelato de Ciencias Sociais ou Bacharelato de ciencias escollendo de Optativas:
      • Economía en 1º
      • Economía e Organización de Empresas en 2º
 6. Fíxate que o Bacharelato de Artes abre carreiras tan dispares como:
    • Belas Artes
    • Ciencias do Mar
    • Ciencias Políticas
    • Dereito
    • Filoloxías
    • Maxisterio
    • ...


 

Quen somos

María Soliño