CEIP SOBRADA
Organización do espacio 

 

O espacio escolar é:

  • Un lugar de relación social para os nenos e as nenas.
  • O ámbito no que se desenvolven unhas actividades organizadas
  • Contedor e parte da aprendizaxe.

Os espacios escolares son tamén ferramentas didácticas que determinan as relacións e o desenvolvemento do currículo, na medida en que condicionan ampliamente as actividades e propostas que desenvolve o centro. As dimensións do espacio, a súa distribución, decoración e mobiliario é fonte de recollida de información e de transformación en aprendizaxe. As instalacións do centro son, polo tanto, un elemento comunicativo que fala da orientación, das relacións e da calidade da actividade que acollen.

No presente curso podemos dispoñer, gracias á ampliación e as reformas levadas a cabo, de novas instalacións que organizamos basándonos nas seguintes funcións que deben desempeñar:

  • Como instrumento didáctico: Intentamos flexibilizar o espacio para adaptar o lugar físico ás esixencias que a comunicación didáctica e a metodoloxía activa que empregamos precisen en cada momento. Así ademais das aulas ordinarias, que acollen a un determinado grupo de nenos/as, contamos coas aulas de música, plástica, informática e inglés. Por outra banda cando é necesario as aulas ordinarias convértense en talleres para levar a cabo as actividades propias dos mesmos.

  • Como elemento sustancial no que se instala o currículo: Todos os espacios teñen o seu significado e contribúen ó desenvolvemento dos valores educativos. Así contamos con despacho de dirección e xefatura de estudios, sala de profesorado, titoría ou sala de pequenas reunións de profesorado que a vez tamén é lugar de reunión para os membros da ANPA, despacho para recibir ós pais/nais, servicios de profesores/as e de alumnos/as, sala de usos múltiples...

  • Como lugar de convivencia e de relacións: Algúns espacios están configurados unicamente para o traballo; sen embargo tendo en conta que hai un contido curricular que é ensinar a convivir e unha das capacidades básicas é a relación interpersoal, buscamos que o noso centro constitúa un espacio de convivencia no que as normas e as regras sexan compartidas e exista un alto grao de corresponsabilidade para favorecer a convivencia. Así destinamos espacios para uso común tales como a aula de audiovisuais, biblioteca, patios,corredores... As aulas están, tamén abertas, para o desenvolvemento de actividades extraescolares organizadas pola A.N.P.A. Por outra banda, o Centro tamén disfruta de espacios externos como é o campo de fútbol e o pavillón polideportivo inmediato a este Centro, utilizado para impartir clases de E. F. en primaria e psicomotricidade en Ed. Infantil.

  • Como terreo do significado: o espacio escolar como territorio está cargado de significado. Así, temos espacios de autoridade (dirección, sala de profesorado...), de traballo (aulas ordinarias e específicas), de encontro (audiovisuais...), de ocio (patio, biblioteca, audiovisuais..), de movilidade (patio, pavillón,corredores...), da diversidade (aulas adicadas a talleres, aula de apoio...)... Polo tanto seguindo estes criterios reestructuramos e organizamos o espacio educativo de xeito flexible e aberto intentando o seu máximo aproveitamento ó servicio da didáctica e do desenvolvemento dos valores educativos :

EDIFICIO DAS ANTIGAS UNITARIAS

Está destinado na súa planta baixa a aloxar ós nenos e nenas de Educación Infantil en dúas aulas.

EDIFICIO PRINCIPAL

  • PLANTA BAIXA
TITORÍA

Lugar de organización de material
-Espacio para reunións pouco numerosas
-Local de reunións para a ANPA

AULA Nº 1

-Aula de apoio
-Proxecto lectura eficaz
-Visionado de vídeos en pequenos grupos

AULA Nº 2

-BIBLIOTECA
-Espacio para actividades alternativas á relixión
-Permanece aberta polas tardes, agás os martes e xoves, en horario de 16:30h.,á disposición  de alumnos-as e do  resto da comunidade educativa

SECRETARIA

-Lugar de xestión administrativa do Centro
-Arquivo.

GABINETE MÉDICO

-Sala de curas
-Botiquín

DESPACHO

-Espacio para recibir ós pais/nais e outras persoas que acudan ó Centro.

DIRECCIÓN

-Lugar de traballo da directora e da  Xefa de Estudios

SALA DE PROFESORADO

-Lugar de traballo do profesorado
-Espacio para reunións de Claustro e Consello Escolar

AULA Nº 3

-Aula ordinaria de 2º de Primaria
-Taller de animación á lectura (1º ciclo)
-Espacio para actividades extraescolares de piano e informática

AULA Nº4

-Aula ordinaria de 1º de Primaria
-Taller de plástica e reciclado (1º ciclo)
-Espacio para actividades extraescolares de teatro e mecanografía.

 

  • PRIMEIRA PLANTA
AULA Nº 5 -Aula ordinaria de 4º A
-Taller de cociña (2º ciclo)
AULA Nº 6 -Aula de inglés para o alumnado de 1º a 6º de primaria
AULA Nº7 -Aula ordinaria de 3º de Primaria
AULA Nº 8

-Aula ordinaria de 4º B
-Taller de xogos matemáticos (2º ciclo)
-Actividades extraescolares de baile galego

AULA Nº 9 -Aula de música para o alumnado de E.Infantil e Primaria
AULA Nº 10

-Espacio adicado as actividades audiovisuais
-Lugar para conferencias, exposicións,sesións de animación á lectura, actividades comúns de varios cursos ou ciclos

AULA Nº 11 -Aula ordinaria de 5º A
AULA Nº 12 -Aula ordinaria de 5º B
AULA Nº 13 -Aula ordinaria de 6º A
AULA Nº 14 -Aula ordinaria de 6ºB
AULA Nº 15

-Aula de plástica para o alunmado do 2º e 3º ciclos
-Taller de pintura (2º ciclo)
-Actividades extaescolares relacionadas coa mesma:manualidades, debuxo e pintura; cerámica e pintura en tela para adultos

AULA Nº 16

-Aula de informática para o alumnado de primaria
-Taller de prensa (1º e 2º ciclos)

PATIO

Espacio utilizado preferentemente para os recreos, actividades ó aire libre e para as actividades extraescolares de Kung-fú e patinaxe. Consta: 1.-Zona pavimentada con dimensións de campo de fulbito 2.-Dúas zonas de terra, unha na parte dianteira e outra na traseira. 3.- Dous porches; un de reducidas dimensións e outro máis amplo sito debaixo da zona ampliada. 4.-Galpón no que se almacena material de E.F.

PATIO DAS ANTIGAS UNITARIAS

Actualmente de E. Infantil 3, 4 e 5 anos. É un recinto pequeno que conta cun areeiro e tamén cun circuito permanente construido con neumáticos.