Carta da Directora aos pais/nais      
  Setembro 2010      
         
  (+máis)      
         
  O proceso de adaptación. E ti... vas á escola?
Información para nais e pais de alumnado de 3 anos. Curso 2010-2011
     
  Xuño 2010      
         
  Folleto informativo (+máis)      
         
  Excursión a Ourense do alumnado de 6º curso      
  Xuño 2010      
         
  (+máis)      
         
  Recibimos a visita do Doutor Carracedo      
  Maio 2010      
         
  (+máis)      
         
  Celebramos o Día das Letras Galegas e o Maio      
  Maio 2010      
         
  (+máis)      
         
  Avalicación de Diagnóstico 2009 do noso Centro realizada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria      
  Maio 2010      
         
  Informe(+máis)      
         
  Relación de alumnado adimitido para o curso 2010-11      
  Abril 2010      
         
  Ver lista (+máis)      
         
  Cambio de nome do noso colexio      
  Marzo 2010      
         
 

Realizados os trámites para o cambio de nome do Centro e de acordo á Orde de 8 de febreiro de 2010 (DOG do 9 de marzo de 2010), autorízase o cambio que queda como segue:

DENOMINACIÓN ANTERIOR:

Colexio de Educación Infantil e Primaria "Bispo Guerra Campos"

NOVA DENOMINACIÓN:

Colexio de Educación Infantil e Primaria "A Maía"


Por todo esto, no sucesivo todas as comunicacións, certificacións, etc., levarán este nome.

     
         
  Solicitude de Admisión de Alumnos/as para o Curso 2010-2011      
  Febreiro-Marzo 2010      
         
 

Normativa aplicable:
Decreto 30/2007, do 15 de marzo, (D.O.G. do 16-03-07)(+máis) , polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación e da Orde do 17 de marzo de 2007 ( D.O.G. do 19-03-07), con corrección de erros (D.O.G. do 4-04-07) pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado no segundo ciclo da Educación Infantil, Educación Primaria, E.S.O. e Bacharelato en centros sostidos con fondos públicos. (+máis)
Para consultar: Prazas dispoñibles, Área de influencia do centro e Prazos. (+máis)

     
         
  Inmersión lingüística ano 2010 para o alumnado de 6º Curso      
  Febreiro 2010      
         
 

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria convoca 3077 prazas (830 para 6º curso de primaria) para realizar actividades de inmersión lingüística no ano 2010. (+máis)

     
         
  Información sobre Libros de Texto para o curso 2009-2010      
  Xullo 2009      
         
  Para máis información. (+máis)      
         
  Consello Escolar  
Consello Escolar
 
  Xaneiro 2008    
       
 

A pesar de estar constituído desde o pasado curso, foron precisas algunhas modificacións xa que algúns dos seus membros cesaron ó pasar os seus fillos ó novo centro.
A nova constitución sería a que podemos ver neste vínculo.Consello 2006 (+)

   
         
 
Actividades dos Cursos
     
         
 
Setembro Outubro Novembro Decembro Xaneiro
Febreiro Marzo Abril Maio Xuño

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
Colexio de Educación Infantil e Primaria A Maía