Abaixo

        A educación primaria está organizada en tres ciclos de dous cursos que van dende os 6 anos ata os 12.

    Ensino do inglés dende o primeiro ciclo e utilización das novas tecnoloxías nas diferentes áreas de aprendizaxe.

 

EDUCACIÓN PRIMARIA

No marco da LOE, coa ampliación do ensino obrigatorio ata os dezaseis anos, cómpre distinguir dúas etapas: a Educación Primaria(6/12 anos) e a Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) dos 12 aos 16 anos.   

No ensino obrigatorio, no que as finalidades básicas son favorece-lo desenvolvemento persoal,adquirir as habilidades culturais básicas relativas á: expresión e comprensión oral, lectura, escritura , cálculo, ao sentido artístico,á creatividade e á afectividade, asi com desenvolver habilidades sociais e hábitos de traballo.

Estructuración da Etapa

A Educación Primaria comprende seis anos académicos, desde os seis aos doce anos de idade, e estructúrase en tres ciclos de dous anos de duración cada un.

 

Esta etapa organízase nas áreas que se sinalan a seguir, que son obrigatorias e deben ter metodoloxicamente un enfoque global integrador, tal como se establece no Decreto 130/2007:

§         Lingua Castelá e Literatura.                                                            

  

A área de Relixión Católica será de oferta obrigatoria para os centros e de carácter voluntario para os alumnos e alumnas. Ao  comezar a Educación Primaria ou na primeira inscrición do alumno ou alumna ao centro, os seus pais, nais ou titores legais manifestarán á dirección do centro a opción á que se acollen, sen prexuízo de que esta se poida modificar ao comezo de cada curso escolar. Os centros organizarán, ao mesmo tempo, actividades alternativas, segundo establece a normativa, adecuadas para os nenos e nenas que non asistan ás clases de Relixión Católica.

A educación moral e cívica, a educación para a paz, para a saúde e calidade de vida, para a igualdade entre os sexos, a educación ambiental, a educación sexual, a educación do consumidor, a educación para o lecer e a educación vial estarán presentes a través das diferentes áreas ao longo de toda a Educación Primaria.

Sen prexuízo do carácter global e integrador das áreas nas que se organiza a Educación Primaria, establécese a seguinte distribución horaria:

Áreas e materias

Ciclos

Cursos

Lingua e Literatura Galega

4

4

4

4

4

3

Lingua Castelá e Literatura

4

4

4

4

4

3

Educación para a cidadanía

-

-

-

-

-

2

Lingua Estranxeira

2

 2

3

3

3

3

Educación Artística

2

2

2

2

2

2

Educación Física

2

2

2

2

2

2

Matemáticas

5

5

4

4

4

4

Coñecemento do medio natural,
social e cultural

5

4

5

4

5

4

Relixión ou
Actividades alternativas

1

2

1

2

1

2

Períodos lectivos

50

50

50

Titoría

Na Educación Primaria cada grupo de alumnos e alumnas terá un mestre titor. A súa actuación deberá coordinarse especialmente coa dos outros mestres que incidan sobre o mesmo grupo de alumnos e alumnas, ademais da necesaria coordinación co equipo de mestres de ciclo e de etapa, segundo se establece no Decreto 374/1996 que aproba o Regulamento orgánico dos colexios de Educación Primaria. A persoa titora manterá unha relación permanente coas familias , atendendo a conciliación profesional e familiar ,teraas informadas sobre o progreso da aprendizaxe e integración socio-educativa dos seus fillos/as.

 

Normalización lingüística

Co fin de contribuír á normalización lingüística da comunidade educativa, o centro deberá considerar a súa situación sociolingüística específica e actuar de acordo coa normativa vixente.

O Decreto 124/2007, do 28 de xuño (DOG do 29) desenvólvese a Lei de normalización lingüistica para a súa aplicación en todos os centros públicos, e pretende reforzar a dimensión comunicativa do galego en relación con contextos vivos,facilitarlle ao alumnado unha oferta educativa que o axude a percibir a utilidade da lingua e que o capacite para o seu uso correcto e eficaz.

Avaliación e promoción

A avaliación do proceso de aprendizaxe do alumnado será continua , global, formativa e integradora. Terá en conta o seu progreso no conxunto de todas as áreas do curriculo. Os criterios de avaliación das áreas serán referente fundamental para valorar tanto o grao de adquisición das competencias básicas como da consecuencia dos obxectivos. A avaliación continua ten carácter formativo e permite  incorporar medidas de ampliación , enriquecemento e reforzo para todo o alumnado en función das súas necesidades.

Os resultados da avaliación do alumnado na Educación Primaria expresaranse nos termos seguintes: insuficiente(IN), suficiente(SU), ben(BE), notable(NT) e sobresaliente(SB)

Ao remate de cada ciclo decidirase a cerca da promoción dos alumnos e alumnas ao ciclo seguinte. A decisión será adoptada polo mestre titor tendo en conta os informes dos outros mestres do grupo de alumnos e alumnas.

Tal como establece o artigo 9 do Decreto 130/2007, o alumnado promocionará ao ciclo seguinte sempre que alcanzase o desenvolvemento adecuado das competendias básicas e un axeitado grao de madurez consonte a súa idade .Accederase igualmente ao ciclo seguinte cando as aprendizaxes non alcanzadas non sexan un obstáculo para seguir satisfactoriamente o novo ciclo. O centro adoptará as medidas precisas para que o alumnado reciba os reforzos  e apoios necesarios.

A decisión de que un alumno ou alumna permaneza un ano máis no mesmo ciclo só poderá adoptarse unha vez ao longo da Educación Primaria, e irá acompañada dun plan específico de reforzo e recuperación arganizado polos centros arredor das competencias básicas e a aquelas áreas qu efaciliten a superación das dificultades.O alumnado que presente necesidades educativas especiais poderá permanecer un ano máis na etapa dacordo o establecido na orde do 23 de novembro do 2007 que regula a avaliación nesta etapa.                                                            

Obxectivos             

A Educación Primaria contribuirá a desenvolver nas nenas e nenos as capacidades seguintes:

·        Utilizar, de xeito apropiado, a lingua galega e a lingua castelá.

·        Adquirir nunha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lle permita expresar e comprender

      mensaxes sinxelos.

·        Desenvolver as competencias matemáticas básicas e iniciarse na resolución de problemas que requiran a

      realización de operacións elementais.

·        Adquiri-las habilidades para a prevención e para a resolución de conflictos que lle permitan desenvolverse con

      autonomía no ámbito familiar e doméstico.

·        Aprecia-los valores básicos que rexen a vida e a convivencia humana e obrar de acordo con eles,respectar os

      dereritos humanos, asi como o pluralismo propio dunha sociedade democrática.

·        Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como

      actitudes de confianza en si mesmo,sentido crítico,iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na

    aprendizaxe.

·        Coñecer e valorar o seu contorno natural,social e cultural, asi como as posibilidades de acción e do coidado

    deste.

·        Valora-la hixiene e a saúde do seu propio corpo, e o dos outros,utilizar a educación física e o deporte como

      medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social.

·        Iniciarse na utilización para a aprendizaxe das tecnoloxías da información e da comunicación, desenvolvendo

    un espirito crítico ante as mensaxes que recibe e elabora.

 

O proxecto lector( en desenrolo)

 Plan de introducción das tecnoloxías da información e da comunicación( en desenrolo)

 

Arriba