O E.N.L. do centro vén funcionando dende fai varios anos coa finalidade de promover, dar a coñecer e difundir a cultura e a lingua galega. Igualmente, pretende manter vivas as tradicións do entorno e concienciar ó alumnado da riqueza cultural de ditas manifestacións. Ó longo destes anos, as actividades que se veñen realizando son múltiples e variadas: exposicións, recollida da tradición oral, realizacións de semanas culturais, traballos sobre as festas cíclicas, concursos literarios, traballos plásticos...
     Ano tras ano, certas celebracións, debido ó seu arraigo na comunidade educativa e no entorno, cobran unha especial relevancia no proxecto educativo do centro.