IES A Pinguela - Proxectos europeos - Introdución
 
   
 
 

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE PARTICIPANTES NA ACTIVIDADE DE MOBILIDADE DE ALUMNADO DE CICLOS MEDIOS E BÁSICOS PARA PRÁCTICAS (FCT NO ESTRANXEIRO): ABRIL- XUÑO 2023.
Proxecto_2022-1-ES01-KA121-VET-000058573- EUROPING

BASES DA CONVOCATORIA:

 • NORMAS XERAIS

Bolsas para realizar prácticas en empresas do estranxeiro, que computarán como O módulo de FCT completo, para alumnos de ciclos formativos de grao medio e básico do IES A Pinguela dentro do programa Erasmus + (Proxecto: 2022-1-ES01-KA121-VET-000058573- EUROPING)

Período de realización: marzo a xuño de 2023.
Duración: 73 días (duración da FCT)
Número de prazas: 5
Prazo de presentación: ata o 25 de novembro de 2022.
Ciclos formativos:

 • CMIMP01 Estética e beleza
 • CMIMP02 Peiteado e cosmética capilar
 • CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes
 • CMADG01 Xestión administrativa
 • CBADG01 Servizos administrativos
PPrevisión inicial de posibles países destino: Irlanda, Portugal e Malta
A empresa será adxudicada polo IES A Pinguela segundo os obxectivos da FCT.
Lengua obxectivo: portugués ou inglés.

Contía das axudas (80% en pagos periódicos e 20% unha vez completada a mobilidade e presentados os correspondentes informes):

DESTINO

MANUTENCIÓN

VIAXE

Malta

3158,00€

275,00€

Portugal

3158,00€

180,00€

 

As tarifas da viaxe e manutención están publicadas en:
2022-ANEXO IV-MONO-MULTI-KA121-KA122-VET
 • REQUISITOS DAS PERSOAS CANDIDATAS
  • o Alumnos dos Ciclos Medios de Estética e Beleza, Peiteado e Cosmética capilar, Sistemas Microinformáticos e Redes e Xestión Administrativa e do Ciclo Básico de Servizos Administrativos que cursen o módulo da FCT no presente curso 2022-2023.
 • INSTANCIAS

Entregarase en prazo e en formato electrónico a seguinte documentación enviándoa ao correo electrónico ies.pinguela@edu.xunta.gal co asunto Solicitude ERASMUS+

  • CV no idioma do país de destino ou inglés, seguindo o modelo C.V. Europass
   (https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae) (inglés)(docx/odt)
  • Carta de presentación para a empresa no idioma do país de destino ou inglés (docx/odt)
  • Documentación acreditativa das competencias lingüísticas (pdf)
  • Fotocopia do DNI (pdf)
  • Certificación bancaria de ser titular da conta. (pdf)
 • ÓRGANOS DE SELECCIÓN

Comisión de Mobilidade, formada por:

  • director do centro
  • profesor coordinador de proxectos internacionais
  • titores/as do módulo de Formación en Centros de Traballo (FCT) para cada ciclo implicado.
 • CRITERIOS DE SELECCIÓN

As persoas participantes serán seleccionadas segundo os criterios seguintes coas cuantificacións e ponderacións que se indican:

1

Nivel de ingresos da súa unidade familiar:
Puntuación total (10) se foi bolseiro no curso anterior ó da selección; nula (0) no caso contrario

10%

2

Expediente académico.
Nota media sobre 10 dos módulos ata dous trimestres antes da FCT

20%

3

Nivel acreditado da lingua no país de destino.
Para elo teranse en conta os estudos previos do idioma do país de acollida que acredite (Puntuación segundo os niveles ECRFL acreditados <A1:0; A1:4 ; A2: 6; B1:8 ; >=B2: 10)
Para linguas de destino distintas do inglés, se a persoa candidata non acredita competencias nela, valoraranse as competencias acreditadas en inglés segundo o nivel ECRFL <A1:0; A1:1 ; A2: 2; B1:3 ; >=B2: 4

30%

4

Nivel de motivación para participar no proxecto e madurez persoal:
Avaliada pola Comisión de Mobilidade (puntuación sobre 10) e consensuada pola mesma tendo en  conta: motivación, habilidade de comunicación, flexibilidade, empatía, capacidade de traballo en equipo, capacidade de compromiso, responsabilidade.

40%

 

 • PUBLICACIÓN LISTA PROVISIONAL: 2/12/2022.
  Publicarase neste sitio web.
 • PRAZO DE RECLAMACIÓN: dende o 2/12/2022 ata o 9/12/2022.
Envío de reclamacións por correo electrónico a ies.pinguela@edu.xunta.gal
 • PUBLICACIÓN LISTA DEFINITIVA: 16/12/2022.
  Publicarase neste sitio web.


CONVOCATORIAS ANTERIORES

 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela