IES A Pinguela - Proxectos europeos - Introdución
 
   
 
 

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE PARTICIPANTES NA ACTIVIDADE DE MOBILIDADE DE ALUMNADO DE CICLOS MEDIOS PARA PRÁCTICAS (FCT NO ESTRANXEIRO): ABRIL-XUÑO 2017.
Proxecto: 2016‐1‐ES01‐KA102‐024455  - EUROPING16/18

BASES DA CONVOCATORIA:

 • NORMAS XERAIS

Bolsas para realizar prácticas en empresas do estranxeiro, que computarán como horas do módulo de FCT, para alumnos de ciclos formativos de grao medio do IES A Pinguela dentro do programa Erasmus +  (proxecto: 2016‐1‐ES01‐KA102‐024455  - EUROPING16/18 )

Período de realización : abril a xuño de 2017.
Duración: 11 semanas (77 días)
Número de prazas: 6
Prazo de presentación: ata o 30 de novembro de 2016
Ciclos formativos:
CMIMP01 Estética e beleza
CMIMP02 Peiteado e cosmética capilar
CMADG01 Xestión administrativa
Países destino: Italia e Portugal.
A empresa será adxudicada polo IES A Pinguela segundo os obxectivos da FCT.
Lengua obxectivo: portugués e italiano
Contía das axudas (80% antes da mobilidade e 20% despois):

DESTINO

MANUTENCIÓN

VIAXE

Italia

2507€

275€

Portugal

2188€

180€

 

As tarifas da viaxe están publicadas en:http://www.sepie.es/doc/convocatoria/2016/FP/2016II-1-4II-2-4KA102MonoMultiAnexoIV.pdf
As tarifas da manutención están publicadas en:http://www.sepie.es/doc/formacionprofesional/2016/Tarifas_2016_VET.pdf
 • REQUISITOS DOS CANDIDATOS
  • Alumnos dos Ciclos Medios de Estética e Beleza, Peiteado e Cosmética capilar e Xestión administrativa durante o curso 2016-2017 que se matriculen do módulo da FCT neste curso en período ordinario.
  • Asistencia ás clases de reforzo de idioma inglés impartidas no centro.
 • INSTANCIAS

Entregarase esta documentación ó profesor coordinador de proxectos internacionais

Os documentos en formato electrónico enviaránse á dirección: ies.pinguela@edu.xunta.es

 • ORGANOS DE SELECCIÓN

 

Comisión de Mobilidade, formada por:

  • director do centro
  • profesor coordinador de proxectos internacionais
  • titores de cada ciclo formativo implicado para o módulo de Formación en Centros de Traballo (FCT)
  • profesor/a responsable da formación lingüística/cultural de reforzo
 • CRITERIOS DE SELECCIÓN

Serán seleccionados segundo os criterios seguintes coas cuantificacións e ponderacións indicadas:

1

Nivel de ingresos da súa unidade familiar:
Puntuación total (10) se foi bolseiro no curso anterior ó da selección; nula (0) no caso contrario

10%

2

Expediente académico.
Nota media sobre 10 dos módulos ata dous trimestres antes da FCT

20%

3

Nivel acreditado da lingua no país de destino.
Para elo tendranse en conta os estudos previos do idioma do país de acollida que acredite e realizaraselle unha proba avaliadora de selección enfocada cara a comprensión e a expresión oral e escrita por parte do profesor responsable da formación lingüística e cultural ou outro colega con competencias no idioma obxectivo (Puntuación segundo os niveles ECRFL acreditados <A1:0; A1:4 ; A2: 6; B1:8 ; >=B2: 10)
Para linguas de destino distintas do inglés, se o candidato non acredita competencias nela, valoraranse as competencias acreditadas en inglés según o nivel ECRFL <A1:0; A1:1 ; A2: 2; B1:3 ; >=B2: 4

30%

4

Nivel de motivación para participar no proxecto e madurez persoal:
Avaliada pola Comisión de Mobilidade (puntuación sobre 10) e consensuada pola mesma tendo en  conta: motivación, habilidade de comunicación, flexibilidade, empatía, capacidade de traballo en equipo, capacidade de compromiso, responsabilidade.

40%

 

 • RESOLUCIÓN

Alumnos seleccionados como participantes:.

NOME E APELIDOS

CICLO

DESTINO

Rosanna Monje Egea

CM PELU

PT

Sara Gonçalves dos Reis Seijas

CM PELU

PT

Ennis Dabriayanara Mendoza Peña

CM XES

ITA

Gabriela Briceño Arias

CM EST

ITA

Sofia Rodríguez Rodríguez

CM EST

PTCONVOCATORIAS ANTERIORES
 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela