IES A Pinguela - Proxectos europeos - Introdución
 
   
 
 

CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE PARTICIPANTES NA ACTIVIDADE DE MOBILIDADE DE ALUMNADO DE CICLOS MEDIOS PARA PRÁCTICAS (FCT NO ESTRANXEIRO): ABRIL- XUÑO 2019.
Proxecto: 2018-1-ES01-KA103-048916 - EUROPING 18/20

BASES DA CONVOCATORIA:

 • NORMAS XERAIS

Bolsas para realizar prácticas en empresas do estranxeiro, que computarán como horas do módulo de FCT, para alumnos de ciclos formativos de grao medio do IES A Pinguela dentro do programa Erasmus + (Proxecto: 2018-1-ES01-KA103-048916 - EUROPING - 2019)

Período de realización: abril a xuño de 2019.
Duración: 74 días
Número de prazas: 9
Prazo de presentación: ata o 30 de novembro de 2018.
Ciclos formativos:

 • CMIMP01 Estética e beleza
 • CMIMP02 Peiteado e cosmética capilar
 • CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes
 • CMADG01 Xestión administrativa
Países destino: Francia, Irlanda, Italia, Portugal, Reino Unido e República Checa
A empresa será adxudicada polo IES A Pinguela segundo os obxectivos da FCT.
Lengua obxectivo: portugués, italiano, francés ou inglés.

Contía das axudas (80% antes da mobilidade e 20% unha vez completada a mobilidade e presentados os correspondentes informes):

DESTINO

MANUTENCIÓN

VIAXE

Francia

3832,00€

275,00€

Irlanda

4392,00€

275,00€

Italia

3832,00€

275,00€

Portugal

3832,00€

180,00€

Reino Unido

4392,00€

275,00€

República Checa

3198,00€

275,00€

 

As tarifas da viaxe e manutención están publicadas en:
http://www.sepie.es/doc/convocatoria/2016/FP/2016II-1-4II-2-4KA102MonoMultiAnexoIV.pdf
 • REQUISITOS DOS CANDIDATOS
  • Alumnos dos Ciclos Medios de Estética e Beleza, Peiteado e Cosmética capilar, Sistemas Microinformáticos e Redes e Xestión Administrativa que cursen o módulo da FCT no presente curso 2018-2019.
 • INSTANCIAS

Entregarase en prazo a seguinte documentación ó profesor coordinador de proxectos internacionais:

Os documentos en formato electrónico enviaránse á dirección:
ies.pinguela@edu.xunta.es

 • ÓRGANOS DE SELECCIÓN

Comisión de Mobilidade, formada por:

  • director do centro
  • profesor coordinador de proxectos internacionais
  • o titores de cada ciclo formativo implicado para o módulo de Formación en Centros de Traballo (FCT)
 • CRITERIOS DE SELECCIÓN

Os participantes serán seleccionados segundo os criterios seguintes coas cuantificacións e ponderacións indicadas:

1

Nivel de ingresos da súa unidade familiar:
Puntuación total (10) se foi bolseiro no curso anterior ó da selección; nula (0) no caso contrario

10%

2

Expediente académico.
Nota media sobre 10 dos módulos ata dous trimestres antes da FCT

20%

3

Nivel acreditado da lingua no país de destino.
Para elo tendranse en conta os estudos previos do idioma do país de acollida que acredite e realizaraselle unha proba avaliadora de selección enfocada cara a comprensión e a expresión oral e escrita por parte do profesor responsable da formación lingüística e cultural ou outro colega con competencias no idioma obxectivo (Puntuación segundo os niveles ECRFL acreditados <A1:0; A1:4 ; A2: 6; B1:8 ; >=B2: 10)
Para linguas de destino distintas do inglés, se o candidato non acredita competencias nela, valoraranse as competencias acreditadas en inglés según o nivel ECRFL <A1:0; A1:1 ; A2: 2; B1:3 ; >=B2: 4

30%

4

Nivel de motivación para participar no proxecto e madurez persoal:
Avaliada pola Comisión de Mobilidade (puntuación sobre 10) e consensuada pola mesma tendo en  conta: motivación, habilidade de comunicación, flexibilidade, empatía, capacidade de traballo en equipo, capacidade de compromiso, responsabilidade.

40%

 

 • RESOLUCIÓN (publicarase neste sitio web)


CONVOCATORIAS ANTERIORES

 
 
Ir á páxina principal da web Ir á sección de novas Ir á páxina de contacto Ver a oferta formativa do IES A Pinguela Ver a localización do IES A Pinguela