Convocatoria 2023 do programa VIGO en INGLÉS

Publicado o 4 Marzo, 2023 na sección Zona Alumnado, Lingua Inglesa por Alberte Zato

logo-vigo-en-ingles.gif

 

Información, bases  e presentación do programa para o alumnado que actualmente cursa 3º da ESO nesta ligazón

 

https://www.vigoeningles.org/

 

 

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Aviso importante: Modificacións do calendario escolar para o final de curso 2022-2023 e o sistema de avaliacións na ESO

Publicado o 13 Febreiro, 2023 na sección Avisos urxentes, Zona Alumnado, Dirección por Alberte Zato

findecurso.jpg

 

MODIFICACIÓNS DO CALENDARIO ESCOLAR PARA O FINAL DE CURSO 2022-2023 E O SISTEMA DE AVALIACIÓNS  NA ESO .

A Consellería de Cultura, Educación, Formación profesional e Universidades aprobou novas modificacións do Calendario escolar para o curso 2022/2023. ORDEN de 27 de diciembre de 2022 ( DOG Nº4 do Xoves, 5 de xaneiro de 2023)

Salientamos seguindo a Orde as seguintes modificacións nas Sesións de avaliación que afectan onoso alumnado e que quedan redactados como segue:

«2. A sesión de avaliación final ordinaria do alumnado do primeiro curso do bacharelato e a sesión da avaliación final de módulos do alumnado do primeiro curso dos ciclos formativos de grao básico deberán realizarse a partir do día 5 de xuño de 2023.

3.As sesións de avaliación final extraordinaria do alumnado do bacharelato e do primeiro curso dos ciclos formativos de grao básico, a sesión de avaliación final do alumnado da educación secundaria obrigatoria, as sesións da avaliación final de ciclo do segundo curso dos ciclos da formación profesional básica e as sesións da avaliación final de módulos do alumnado dos ciclos formativos de formación profesional deberán realizarse a partir do día 22 de xuño de 2023.

A sesión da terceira avaliación parcial da educación secundaria obrigatoria deberá coincidircoa sesión de avaliación final» “

Polo tanto, a organización do final do curso 2022-2023 nos distintos niveis do Centro será:

Para o alumnado de 2ºBAC:

 • A avaliación final ordinaria será no mes de maio, posiblemente o 19 xoves (a data ten que adecuarse ás datas previstas para a convocatoria ordinaria da ABAU, que será os días 6, 7 e 8 de xuño)
 • As probas das materias que non foran superadas na Avaliación ordinaria serán entre o 19 e o 21 de xuño
 • A Avaliación final extraordinaria será a partir do 22 de xuño de 2023
 • As clases rematan para todo o alumnado da ESO, de 1º BAC e o alumnado de 2º BAC con materias pendentes para a Avaliación extraordinaria, o 21 de xuño de 2023.
 • Lémbrese que, xa dende o curso pasado, non hai convocatoria de exames en setembro.

Para o alumnado de 1º BAC haberá dúas sesións de avaliación:

 • Avaliación final ordinaria (a data coincidirá coa terceira avaliación) e farase a partir 5de xuño
 • As probas das materias que non foran superadas na Avaliación ordinaria serán entre o 19 e o 21 de xuño
 • Avaliación final extraordinaria e farase a partir do remate das clases, o 21 de xuño.

Para o alumnado da ESO só haberá unha sesión de avaliación: 


 • Avaliación terceira que a súa vez coincidirá na data coa Avaliación final, e realizarase a partir do 22 de xuño.
 • O alumnado que non superara algunha parte dunha materia ao longo do curso, ten que realizar a/s proba/s ou actividades de recuperación, que os distintos Departamentos establecen nas súas Programacións, antes da data da Avaliación final.

Descarga da información en .pdf

.pdf

 modificacions-fin-de-curso-2023.pdf

 

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Xunta de delegados/as do curso 2022-23

Publicado o 13 Xaneiro, 2023 na sección Zona Alumnado, Xefatura de Estudos por Alberte Zato

[Clique na imaxe para vela a tamaño 1:1]

 delegados-as.jpg

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Pendentes 1st of Bacharelato: Activities for Revising - 1 & 2

Publicado o 6 Decembro, 2022 na sección Pendentes Inglés, Zona Alumnado, Lingua Inglesa por Alberte Zato

Instruccións:

 • Estas actividades teñen coma obxectivo repasar os contidos que serán avaliados na proba especial de finais de febreiro 2022.
 • En cada entrega haberá 4 documentos para catro habilidades: Grammar, Vocabulary, Reading and Writing
 • Teñen carácter de obligatorias para comprobar o estado de compromiso do alumnado co desafío de aprobar esta materia pendente.
 • Deberán ser presentadas para o seu control nos prazos marcados -normalmente quincenais-.
 • Descargáranse dende este sitio web en formato .pdf. Débense imprimir e facer os exercicios nos impresos.

Activities 1

 (Prazo de presentación: 20 de nadal de 2022)

Descarga

.pdf

grammar_revision_1.pdf

vocabulary_revision_1.pdf

reading_practice_1.pdf

 writing_practice_1.pdf

 

Activities 2

 (Prazo de entrega: 9 de xaneiro 2022)

Descarga

.pdf

grammar_revision_2.pdf

vocabulary_revision_2.pdf

 

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Concesión de axudas municipais a familias con fillos e fillas en ensino obrigatorio

Publicado o 30 Novembro, 2022 na sección Zona Alumnado por Alberte Zato

logo-concello-de-vigo1.png

 

CONCESIÓN DE AXUDAS MUNICIPAIS A FAMILIAS CON FILLOS E FILLAS EN ENSINO OBRIGATORIO.

PRAZO: Dende 30 de novembro ó 29 de Xaneiro.

 

So se aceptará unha solicitude por unidade de convivencia. No caso de que se presenten máis acumularanse, tramitándose a primeira presentada no Rexistro.

Xunto coa solicitude achegarase a seguinte documentación:

a)     DNI, NIE ou pasaporte da persoa solicitante (só para solicitude presencial). 

b)     Libro de familia completo ou documentación oficial acreditativa dos membros da unidade familiar, coas súas datas de nacemento.

c)     Volante de empadroamento familiar só para os solicitantes non empadroados en Vigo.

d)     Certificado de matrícula do centro escolar acreditativo de que o alumnado para o que se solicita a axuda está matriculado no curso 2022-2023 en Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria ou Educación Especial.

e)     Documento acreditativo do IBAN da conta bancaria da persoa solicitante da axuda.

f)      De ser o caso, outro documento xustificativo da convivencia co menor. 

g)     Declaración responsable do cumprimento de obrigas tributarias e coa Seguridade Social de conformidade co artigo 24.4 do RLXS (Esta declaración consta incluída no formulario de solicitude).

 

 OS CERTIFICADOS DE MATRICULA (OS ENTREGARÁ O TUTOR A CADA ALUMNO). SÓ SERÁN VALIDOS PARA A PRESENTACIÓN PRESENCIAL.

 

Solicitude presencial: Deberá cumprimentarse o formulario de solicitude a través da URL:  https://www.vigo.org/axudas-ensino (premendo no botón Tramitar presencialmente) e posteriormente presentalo no Rexistro Xeral Municipal do Concello de Vigo xunto coa documentación esixida nas bases.

Así mesmo, os/as interesados/as poderán presentar as súas solicitudes por calquera dos medios previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPACAP).

 Descarga deste documento en

.pdf

axudas-concello-vigo.pdf

 

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Certificación B1 en lingua francesa

Publicado o 15 Novembro, 2022 na sección Zona Alumnado, Lingua Francesa por Alberte Zato

francais1.jpg

Certificación B1 en lingua francesa

O DIPLOMA , AS DATAS OS LUGARES DE EXAMEN

A certificación será a través da Alianza Francesa e proporcionará o diploma do DELF (Diplôme d’études en langue française) do nivel B1.

As probas se realizarán nas seguintes datas:

A- Probas escritas: mércores 26 de abril de 17.00 a 18.55

B- Probas orais individuais: entre o mércores 12 de abril e o sábado 13 de maio segundo a planificación de cada centro de examen. (No caso do bacharelato soe ser a primeira quenda)

Os centros onde se realizarán as probas están pendentes de confirmación. Nos últimos anos se realizaron entre o IES San Tomé e a sede da Alianza Francesa de Vigo, sita na rúa Argentina. Todo indica que non haberá cambios a este respecto.

O PREZO E PRAZO DE MATRÍCULA

O custo da inscrición a estas probas do nivel B1 deste ano é de 98,70 € . Como a Consellería oferta unha contía de 100€ por alumno/a que se presente, o prezo da inscrición quedaría cuberto pola beca.

O prazo de matriculación para as probas será entre o mércores 1 e el sábado 25 de febreiro de 2023. A selección do alumnado que opte ás becas se fará durante o mes de novembro.

INSCRICIÓN E BAREMO

A inscrición para a selección do alumnado interesado en participar nas probas se fará ata o 16 de decembro de 2022.

Será seleccionado aquel alumnado que obteña maior puntuación no baremo segundo os seguintes items:

1-Nota de francés do ano anterior: 10 : 2p; 9 : 1p; 8: 0,5p; 7: 0,25p

2- Nota media do curso anterior: 10 : 2p; 9 : 1p; 8: 0,5p; 7: 0,25p

3- Nota media de francés na ESO: 10 : 2p; 9 : 1p; 8: 0,5p; 7: 0,25p

4- Nota media de francés na ESO: 10 : 2p; 9 : 1p; 8: 0,5p; 7: 0,25p

** En caso de empate na puntuación total, prevalecerá o criterio da mellor nota media de francés na ESO e no Bacharelato.

Documentos en .pdf

.pdf

delf_becas.pdf  

fiche_d_inscription_delf.pdf

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Xunta de Delegados/as para o curso 2022-2023

Publicado o 15 Novembro, 2022 na sección Zona Alumnado por Alberte Zato

logo_iesdocastro_ombu.png

XUNTA DE DELEGADOS/AS DO CURSO 2022-23

 

Presidente da Xunta de delegados/as para o curso 2022-2023: Javier Castro de  Diego

 

Curso

Delegado/a

Subdelegado/a

1º ESO A

Álvaro Espiñeira Pérez

Joaquín León Lozano

1º ESO B

Maya García Merelles

Leonardo Ian Forino Chapo

1º ESO C

Mario Loira Quelle

Roque Pena Martínez

1º ESO  D

Noa Martínez González

Sofía Madureira Almeida

2º ESO A

Martina Soto Méndez

Daniel  Pérez Marulanda

2º ESO B

Luan Felipe Gallán da Silva

Juan Matés Nuñez

2º ESO C

Naia Rodríguez Fernández

Gabriel Torrado Priego

3º ESO A

Eyerusalém Candedo Escariz

Roque González Batán

3º ESO B

Manuel Pascual Fernández

Sara Rodríguez Barros

3º ESO C

Santiago Fernández Bahamonde

Pablo Vilar  Piña

4º ESO A

Jaime José Martínez Tellez

David García Trancho

4º ESO B

Luis Manuel García Presas

Javier Castro de  Diego

4º ESO C

Rafael Vaqueiro Rego

Victor Gael Lara González

4º ESO D

Fabio Robledo Rodríguez

Anxo Díaz Piñeiro

1º BACH A

Sabela Gómez López

Miguel Cruz Vázquez

1º BACH B

Domiro  Martínez Davila

Alexis Tarrío Muñiz

1º BACH C

Jakob Cabaleiro Althoff

Álvaro Estévez García

1º BACH D

Cíes Sánchez Santos

Marcos Rascado Novas

1º BACH I

Paula Pérez Rodríguez

Daniela Fernández Sastre

2º BACH A

Álvaro Diéguez Rúa

David Noé Fidalgo Alfonso

2º BACH B

Gonzalo Irisarri Izquierdo

Diana Vidal Delgado

2º BACH C

André Campos Rguez

Gabriel Rguez Collazo

2º BACH D

Pablo Yáñez Rivero

Cheikh Kane Mbengue

2º BACH I/F

Xarois Vilela Cabadas

Julia Vaghetti D’Ambrosio

 

Representantes Consello Escolar 

Santiago José Gaggiolo Joisen 4ºESO B 

Luis Manuel García Presas 4ºESO B

Javier Castro de Diego 4ºESO B

                                                                                                           

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Resolución da convocatoria de 10 prazas de balde para Probas de Certificación e Acreditación Lingüística ECL no IES do Castro para alumnado de 2º de Bacharelato

Publicado o 9 Novembro, 2022 na sección Zona Alumnado, Lingua Inglesa por Alberte Zato

english1.jpg

No taboleiro de anuncios de departamentos do instituto atópase a resolución do Departamento de Inglés da convocatoria de 10 prazas de balde para Probas de Certificación e Acreditación Lingüística ECL no IES do Castro para alumnado de 2º de Bacharelato.

 

O prazo de reclamacións razoadas a dita resolución remata o lunes,  14 de novembro de 2022 ás 14:horas. As posíbeis reclamacións presentaranse por escrito no rexistro de entrada do instituto.

 

Related Posts with Thumbnails
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo