BASES CONCURSO:É POSIBLE A IGUALDADE?!

Publicado o 31 Xaneiro, 2015 na sección Consello escolar, Taboleiro Transversal por Xulio Dobarro

P { margin-bottom: 0.21cm; }A:link { }

BASES CONCURSO : É POSIBLE A IGUALDADE!?

MODALIDADES:

RELATO CURTO: Extensión máxima 5 folios a dobre espazo.

POEMA: Aproximadamente 20 versos

MONÓLOGO/PERFOMANCE: Texto concebido para a representación polo propio autor ou colaboradores.

DESEÑO CARTEL Tamaño A-3 que debe incluír imaxe e texto.

ENSAIO: Breve investigación na que se poña de manifesto algunha actitude especialmente discriminatoria para as persoas.

Os traballos serán orixinais e quedarán a disposición do Instituto para a súa publicación ou difusión a través de calquera dos medios disponibles (Páxina Web, revista, etc)

Tamén se valoraría calquera traballo que sendo presentado noutro formato responda á idea principal do concurso, por exemplo, vídeo.

TEMA: En busca da igualdade

Valorarase a imaxinación, creatividade e orixinalidade; así como a dificultade e a claridade das mensaxes que teñan  relación preferente coa contorna escolar por discriminación de sexo, raza, relixión, minusvalía,idioma, etc.. Terase en conta o emprego dunha linguaxe inclusiva, non sexista nacomposición dos textos.

PRAZO DE ENTREGA: Mércores 4 de marzo de 2015. Fallo dos premios : 9 de marzo

LUGAR DE ENTREGA: SECRETARÍA

Os traballos serán entregados en sobre pechado e baixo plica , de tal xeito que non se identifique por fóra a persoa que o presenta.

PREMIOS: Dependendo da calidade e do número de participantes estableceranse dous premios por cada unha das modalidades obxecto do concurso E PARA CADA ETAPA (ESO e BACHARELATO)

1º PREMIO: VALE POR VALOR DE 30 € EN LIBRARIA OU CAFETARÍA

2º PREMIO: VALE POR VALOR DE 20 € EN LIBRARÍA OU CAFETARÍA

ACCÉSITS SEGUNDO PARTICIPACIÓN

 

DOCUMENTO BASE DE REFLEXIÓN

A IGUALDADE É POSIBLE!?

O concepto igualdade adquiriu un peso específico desde o punto de vista socio-político a partir da época da Ilustración (sec. XVIII), cando un grupo de intelectuais e pensadores loitaron a favor da IGUALDADE en termos sociais e políticos. Este tipo de IGUALDADE coñecese como IGUALDADE DE DEREITOs E OPORTUNIDADES. Así ocorreu durante a revolución Francesa, momento no que se acuñou a célebre proclama de LIBERDADE, IGUALDADE E FRATERNIDADE.

Sobre esa base asentáronse os alicerces da Declaración Universal dos Dereitos humanos, proclamada pola ONU o 10 de decembro de 1948. Nela defendíase que ningún ser humano podía ser infravalorado pola súa raza, sexo, idioma, relixión ou opinión política. En definitiva, “a igualdade como equivalencia” supón que non se dá un trato discriminatorio a ningunha persoa e que todas elas teñan o “ mesmo valor ou dignidade” a todos os efectos.

Un espazo singular, dentro dos dereitos humanos, ocúpano os dereitos da Infancia/adolescencia.

Os dereitos da infancia/adolescencia poden dividirse nas seguintes categorías:

 • Dereitos á supervivencia: que buscan protexer e garantir o dereito á vida e a satisfacer as súas necesidades máis básicas, coma o alimento, o abrigo e a protección da saúde.
 • Dereitos ó desenvolvemento: que buscan protexer e garantir o desenvolvemento pleno (físico, espiritual, moral e social), coma o dereito á educación, á cultura, ó xogo e á liberdade de pensamento, conciencia e relixión.
 • Dereitos á protección: que buscan protexer e garantir que non sexan obxecto de abusos, neglixencia e explotación, coma o dereito ó nome, (identidade), nacionalidade e coidado.
 • Dereitos á participación: que buscan protexer e garantir a súa participación nas decisións que lles afectan e nas actividades das súas comunidades locais e 
 • Dereitos a ser escoitado: que buscan protexer e garantir o seu respecto polos demais. Por que se non escoitas a un neno, este tampouco escoitará aos demais (é para a súa educación).

  LISTAXE DE VALORES DE REFERENCIA

  A DESENVOLVER PARA O CONCURSO:

  AMIZADE COMPAÑEIRISMO CONFIANZA CONSTANCIA

   

  CREATIVIDADE CRITERIO PROPIO DIVERSIDADE XENEROSIDADE

   

  HONRADEZ IMAXINACIÓN XUSTIZA MEDIO NATURAL

   

  RESPONSABILIDADE SOLIDARIEDADE TOLERANCIA VALENTÍA

Diferentes tipos de discriminación:

1.-Discriminación racial ou étnica: Cando unha persoa ou grupo humano é tratado como inferior pola súa pertenza a unha determinada raza ou etnia: Indios americanos, xudeus, xitanos, negros, galegos, etc.

2.-Discriminación relixiosa: Unha persoa ou grupo de persoas reciben un trato desfavorable por non practicar a crenza relixiosa maioritaria da sociedade na que vive ou por non profesar crenza ningunha.

3.-Discriminación política: Cando algunhas persoas ás que lles toca vivir baixo reximes totalitarios ou ditatoriais non poden expresar libremente as súas conviccións políticas.

4.-Discriminación sexual: Cando a muller queda relegada ao ámbito doméstico e se pensa que non ten capacidade para desenvolverse intelectual ou fisicamente no ámbito laboral. Tamén se pode incluír neste apartado a discriminación por razóns de orientación sexual (homosexualidade).

5.-Discriminación por nivel cultural e económico: Cando unhas persoas discriminan a outras por consideralas inferiores cultural ou economicamente.

6.-Discriminación estética: Cando unha persoa é tratada com inferior porque a súa imaxe persoal non encaixa co ideal de beleza maioritariamente establecido na sociedade na que vive.

7.-Discriminación por idade: Cando se menospreza ou se maltrata a outra persoa pola súa curta(neno) ou avanzada idade (maior)

8.-Discriminación por discapacidade: Cando se menospreza ou infravalora a outra persoa por presentar algún tipo de discapacidade física ou mental.

9.-Discriminación por enfermidade: Cando algunhas persoas, polo feito de ter contraído algunha enfermidade, sobre todo, actualmente as infectocontaxiosas, son tratadas con recelo ou desprezo.

10.-Discriminación lingüística: Cando unha persoa é obxecto de rexeitamento por utilizar unha lingua minorizada (galego, bretón, quechua, etc.) ou cando, de xeito consciente ou inconsciente,empregamos unha linguaxe excluínte.

Como superar estas e outras manifestacións de DESIGUALDADE / DISCRIMINACIÓN? Como facelas visibles aos ollos das persoas que nos rodean?Velaquí o noso desafío, promovendo valores e actitudes positivas, por exemplo:

Na casa:Fomentando o respecto mutuo e o reparto de Tarefas,nin rosa nin azul, nin Machismo nin “hembrismo”.

Na escola : COEDUCACIÓN, linguaxe non sexista; fronte a acoso escolar (Bullyng), ciberacoso (sexting)…unha actitude positiva.

No traballo: igualdade de xénero: A igual traballo igual salario,

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Xornada na natureza do alumnado de 1º da ESO

Publicado o 7 Maio, 2014 na sección Lingua e Literatura galegas, Taboleiro Transversal por Xulio Dobarro

O PROGRAMA “MONTENTÉRATE” DA C. DE EDUCACIÓN E MEDIO RURAL  NO IES DO CASTRO

O programa Montentérate está incluído dentro das actividades organizadas pola Consellería de Educación e a de Medio rural e do mar para poñer en valor o patrimonio material e inmaterial do monte, en xeral, e, os de man común, en particular. Ademais de destacar a importancia dos montes desde o punto de vista paisaxítico e climatolóxico e difundir entre o alumnado o que se consideran boas prácticas en canto á prevención de incendios e aproveitamneto de froitos silvestres (cogomelos, plantas medicinais, castañas, etc.) neste caso tamén se fai fincapé, de xeito especial, sobre a importancia do monte como alternativa de lecer saudable fronte a outros hábitos máis sedentarios.

. conferencia.JPG

RECEPCIÓN E CONFERENCIA NA SEDE DA CMVC DE CORUXO

Pois ben, despois dunha pequena reflexión sobre o tema na aula, o pasado día 28 de novembro levouse a cabo o que demos en chamar “Inmersión e plantación” no monte veciñal en man común de San Salvador de Coruxo-Fragoselo. Foi o alumnado de primeiro da ESO o que nesta ocasión se desprazou ata o monte de Fragoselo para que unha vez alí fose recibido por persoal laboral da Comunidade de montes no local da entidade para ser informado sobre o que son os montes periurbanos do concello de Vigo e de maneira especial sobre a súa fauna. Tal e como puxo de manifesto o conferenciante, é preciso tomar conciencia do número amplo de aves, mamíferos, réptiles e anfibios que están tan cerca e ao mesmo tempo resultan tan descoñecidos para a maioría da poboación e isto pode ter unhas graves consecuencias para o equilibrio medioambiental e a cadea trófica porque, tamén aquí, o perigo de sobrevivencia dalgunhas especies está en entredito como pasa co reino vexetal. Estamos a falar do visón americano, do mapache, do caranguexo americano, as cotorras ou as abespas asiáticas que castigan os enxames para a produción de mel e, polo tanto, todas elas,especies invasoras. A continuación realizouse unha andaina de aproximadamente cinco quilómetros que serviu para observar a diversidade e os fortes contrastes entre os espazos de vexetación espontánea, onde campan os eucaliptos e as acacias como especies invasoras e que de non ser controlados invadirían todo o monte coas consecuencias dramáticas para o resto de árbores autóctonas. Xunto a aquelas tamén a presenza abondosa de piñeiros que son unha fonte de ingresos moi importante, para o seu uso na construción e pasta de papel. Neste percorrido tamén se viu o lugar no que se acumulan todos os restos de podas e limpeza do monte como biomasa para o aproveitamento en abono e enerxía.

andaina.JPG

NO CORAZÓN DO BOSQUE

Un dos puntos de máis interese é o que se coñece como regueira de Laxiade, onde se está levando a cabo un proceso de recuperación de especies frondosas e propias das valgadas, fronte ás de máis fácil crecemento como son os eucaliptos, piñeiros e acacias. Por iso neste recuncho se aproveitou para sensibilizar ao alumnado sobre a importancia de preservar determinadas variedades de árbores que de non ser protexidas corren o risco de extinción. Estamos a falar neste caso da recuperación de espazos con castiñeiros (soutos),acivros, bidueiros, freixos, abelairas ou amieiros que conviven con outro elemento moi importante no equilibrio medioambiental, como é a auga.

nino.JPG

O QUE NON PUIDERON VER

Para rematar, e como colofón a este día no que os cinco sentidos eran poucos para desfrutar en toda a súa dimensión da xornada na natureza, aínda quedaba o máis novidoso, que era, plantar unha árbore. Para a maioría foi a primeira vez que botaron man a un sacho, laia ou pa e se emporcaron coa terra que ía servir de sostento á árbore ; pero a empresa foi un éxito total e mesmo algúns quixeron repetir a experiencia de plantar algún bidueiro, érbedo ou pradairo con tal de que aquilo rematase felizmente coa colaboración dos traballadores forestais. Ao longo do percorrido houbo ocasión para ver diferentes alternativas de lecer en contacto coa natureza: circuíto de mountain bike, rutas de senderismo, campo de fútbol, petróglifos en cantidade, parque forestal, etc. En resumo, un monte periurbano cunha oferta de posibilidades extraordinarias, moi cercanas e á vez moi accesibles, Fragoselo-Coruxo, e un pulmón máis que facilita as nosas vidas e que debemos coñecer para protexelo dos posibles inimigos.

sara-e-cia.JPG

SARA,VALERIA, LAURA E SANDRA CO SEU ÉRBEDO

amy-le.JPG

NA REGUEIRA DE LAXIADE,AMY DISPONSE A LER

Advertencia: A actividade, con carácter gratuíto para o alumnado, foi financiada polo centro e subvencionada pola ANPA.A opinión do que subscribe é que este tipo de accións deberían seguir contando con eses apoios.

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

O IES do Castro inaugura a súa canle de vídeo en YouTube

Publicado o 15 Setembro, 2013 na sección Celebracións, Zona Alumnado, Actividades, Taboleiro Transversal, Sobre o sitio web por Alberte Zato

Para facer máis doado o visionado, orde e almacenamento dos vídeos relacionados coa vida académica, as actividades e celebracións o IES do Castro presenta a súa canle en YouTube.

ligazons_logo_white_400.jpg

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Historieta para un minuto de reflexión veraniega e un sorriso…

Publicado o 3 Xullo, 2013 na sección Taboleiro Transversal por Alberte Zato

Historieta da serie “4º de ESO” publicada nunha revista de humor social nada sospeitosa… nin de vaticanismo… nin de oficialismo… nin de sovietismo… nin de nada…

eljueves_cover.jpg

 

Clique na imaxe para ve-la historieta

historieta.jpg

Un sorriso, por favor, que estamos en verán…

 

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Na Punta da Lingua - Informe de Enquisa 2013

tonguetip.jpg

 

.pdf

 

Na Punta da Lingua - Informe Enquisa 2013

 

Máis boletíns “Na punta da Lingua” dispoñíbeis no blogue do equipo de Normalización Lingüística do IES do Castro

recursos.jpg

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Despedida da Promoción 2013 de Bacharelato (reportaxe gráfica)

Publicado o 2 Xuño, 2013 na sección Celebracións, Despedidas, Zona Alumnado, Taboleiro Transversal por Alberte Zato

class_of_2013.jpg

[Clíquese nas imaxes para velas a tamaño 1:1 de grande resolución]

 

(Ler o resto do artigo »)

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Maio verde

Publicado o 24 Maio, 2013 na sección Taboleiro Transversal por Xulio Dobarro

A semana do  dezasete de maio sempre ten algo de especial para o Instituto, porque se concentran varios actos culturais e festivos. Xa é unha tradición moi enraizada que na véspera das Letras Galegas  se aproveite para lembrar á persoa homenaxeada nese día, nesta ocasión a Roberto Vidal Bolaño e a Rosalía pola efeméride de Cantares gallegos, combinado con actividades deportivas e celebración dos Maios.Nesta edición, e logo dun traballo de documentación sobre a flora do xardín, tamén se levou a cabo a identificación  da maioría das árbores e dalgúns arbustos para que desta maneira, coñecendo o importante patrimonio vexetal que temos, o poidamos respectar e conservar. Esta tarefa queda enmarcada dentro das actividades da Axenda escolar 21 na que participan alumnado e profesorado.

img_5276.JPG

Os da Axenda escolar 21 preparados para o traballo

Este curso O Maio nos estivo moi lucido, aínda que non lles faltou vontade ao alumnado de 4º da ESO para simular un rostro que imitaría a Rosalía de Castro pola homenaxe que se lle rende este ano co motivo da publicación de Cantares Gallegos hai 150 anos.Por outro lado, tamén faltou a parte musical da interpretación das coplas que xa era ineludible en anos pasados, aínda que si algunha circulou por entre o alumnado, como por exemplo, estas:

Os mozos do Instituto

téñenlle medo ao fiúncho,

porque din que se se achegan,

pónselles cara de unto.

A figueira do xardín,

xa non sabe se chorar,

de tanta silva que hai,

nunca máis figos vai dar.

Á sombra do ombú,

á sombra hanse pór,

cando veña o inverno

e faga máis calor.

Neste vinte aniversario

queremos hoxe mentar,

a todos os que pasaron

ou por aquí han pasar.

img_5269.JPG

O maio foi como foi

Xa temos un motivo vexetal de fondo significado para o centro, o Ombú, e case estivemos a punto de contar cunha mascota; porque, entre outras sorpresas que nos deparou a sega da herba foi esta parella de gatos.

p1010290.JPG

U-los gatos?

Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo

Vídeo que anima a seguir nisto do ensino público…

Publicado o 23 Maio, 2013 na sección Taboleiro Transversal por Alberte Zato

(Either JavaScript is not active or you are using an old version of Adobe Flash Player. Please install the newest Flash Player.)

…Anima seguir o tempo que resta até a xubilación… que tampouco hai que abusar. ;)

O malo é que os que non animan nada de nada son os de sempre… os dos despachos que levan sen ollar nin catar unha aula pública séculos e séculos… sen ir máis lonxe dende o século XX. :P

De tódolos xeitos o problema da tribu é a aínda grande cantidade de cidadáns que non cren no ensino público, o único que garante a igualdade de oportunidades e a xustiza sen mirar nin esquilmar á billeteira de ninguén.

[Grazas á Profª Dª Rosa Segura por dalo a coñecer]

Related Posts with Thumbnails
Imprimir este Artigo Imprimir este Artigo